Povinné informace - Spotřebitelský úvěr

Informace spotřebiteli podle § 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Dále podané informace se týkají pouze spotřebitelských úvěrů poskytovaných společností ŠkoFIN s.r.o. se sídlem Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00 Praha 5, IČO 45805369, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 11881. Informace se nemusí týkat jiných (zejména podnikatelských) úvěrů a ani jiných finančních produktů společnosti ŠkoFIN s.r.o. než je spotřebitelský úvěr.

 

A.   Kontaktní údaje
 Společnost ŠkoFIN s.r.o. můžete kontaktovat následujícími způsoby:

 • poštou na adrese Evropská 866/63, 160 00, Praha 6
 • telefonicky na telefonním čísle +420 224 992 410
 • e-mailem na adrese: vwfs@vwfs.cz

 

B.   Oprávnění k činnosti
Společnost ŠkoFIN s.r.o. poskytuje spotřebitelské úvěry na základě rozhodnutí České národní banky o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, uděleného společnosti ŠkoFIN formou zápisu do registru osob oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru k činnostem podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Rozhodnutí nabylo právní moci okamžikem zápisu společnosti ŠkoFIN do registru, tedy dnem 30.11.2017. Oprávnění společnosti ŠkoFIN s.r.o. lze ověřit v registru osob oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru k činnostem podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, vedeném Českou národní bankou a dostupném na adrese https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz.

 

C.   Vyřizování stížností

V případě, že budete mít jakékoli výhrady či připomínky k činnosti společnosti ŠkoFIN s.r.o., můžete se obrátit na ŠkoFIN s.r.o. se svou stížností nebo reklamací. Společnost přijímá Stížnosti učiněné jakoukoli formou. Upřednostňuje se však písemná forma, včetně elektronické formy.

Stížnosti lze podat:

•        písemně – poštou na adrese: Volkswagen Financial Services, Evropská 866/63, 160 00, Praha 6

•        písemně – skrze formulář Stížnosti a reklamace dostupný na internetové stránce

•        telefonicky na telefonním čísle: +420 224 992 410

Pro podání Stížnosti lze také využít formulář dostupný na internetové stránce https://form.vwfs.cz/online-zadosti/ostatni/reklamace-stiznost

Postup podávání a vyřizování stížností nebo reklamací ve společnosti ŠkoFIN s.r.o. se řídí Reklamačním řádem, který je uveden na internetových stránkách vwfs.cz/o-spolecnosti/reklamacni-rad

D.   Mimosoudní řešení sporů
Případné spory se společností ŠkoFIN s.r.o. jako poskytovatelem úvěru (jakož i spory s případným zprostředkovatelem úvěru) můžete podle své volby řešit i mimosoudně u následujících orgánů veřejné moci:

 

a) Finanční arbitr

Ve věcech souvisejících se spotřebitelským úvěrem poskytovaným Společností se může Stěžovatel – spotřebitel obrátit na finančního arbitra. Finanční arbitr je státem zřízený mimosoudní orgán příslušný k rozhodování některých sporů na finančním trhu, spadajících jinak do pravomoci českých soudů. Mimo jiné je finanční arbitr příslušný k rozhodnutí, jedná-li se o spor mezi spotřebitelem a věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby.

 

Finanční arbitr tak může rozhodovat například v následujících sporech ze spotřebitelského úvěru:

 • spor o správnost výše náhrady nákladů za předčasné splacení úvěru,
 • spor o platnost odstoupení od smlouvy o úvěru nebo zprostředkovatelské smlouvy,
 • spor o posouzení úvěruschopnosti,
 • spor o zesplatnění úvěru,
 • spor o poplatky ze smlouvy o úvěru nebo zprostředkovatelské smlouvy,
 • spor o platnost smlouvy o úvěru, smluvní pokuty nebo jiného smluvního ujednání,
 • spor o určení výše závazku ze smlouvy o úvěru,
 • spor o právo na úročení úvěru ve výši diskontní sazby (po jeho uplatnění),
 • spor o výpočet roční procentní sazby nákladů (RPSN).

 

Řízení před finančním arbitrem může být zahájeno pouze na návrh spotřebitele jako navrhovatele. Návrh na zahájení řízení lze podat písemně poštou opatřený vlastnoručním podpisem, v elektronické podobě (e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky), osobně, resp. ústně do protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra. Pro podání návrhu na zahájení řízení může spotřebitel využít také formulář na internetových stránkách finančního arbitra: https://finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/pruvodce-podanim-navrhu.html.

 

Řízení před finančním arbitrem je bezplatné. Neplatí se žádný poplatek za podání návrhu na zahájení řízení. Neplatí se žádné náklady řízení podle toho, jak spor dopadne. Náklady řízení si nese každá strana sporu sama.

 

Finanční arbitr nemůže rozhodovat spor, o kterém se již vede řízení u soudu nebo před rozhodcem, nebo o něm již soud nebo rozhodce rozhodl; pokud není pravomocné rozhodnutí finančního arbitra předloženo k soudnímu přezkumu, je závazné a má účinky vykonatelného soudního rozhodnutí.

 

Kancelář finančního arbitra lze kontaktovat:

 • osobně nebo poštou na adrese Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1
 • telefonicky na čísle + 420 257 042 070
 • emailem na adrese arbitr@finarbitr.cz
 • prostřednictvím datové schránky s ID qr9ab9x

Bližší informace o mimosoudním řešení sporů prostřednictvím finančního arbitra lze najít na internetových stránkách finančního arbitra www.finarbitr.cz.

 

b) Česká národní banka

Česká národní banka vykonává dohled nad činností společnosti ŠkoFIN s.r.o. jako nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů.

 

U České národní banky lze podat stížnost na činnost společnosti ŠkoFIN s.r.o. v oblasti podléhající dohledové činnosti ČNB, tj. i v oblasti poskytování spotřebitelského úvěru. Česká národní banka však nemá pravomoc k řešení individuálního sporu mezi společností a klientem. 

 

Českou národní banku lze kontaktovat:

 • poštou na adrese Na Příkopě 28, 115 03  Praha 1
 • telefonicky na čísle +420 224 411 111, popř. na čísle Zelené linky: +420 800 160 170
 • prostřednictvím elektronické podatelny na adrese podatelna@cnb.cz
 • prostřednictvím datové schránky s ID 8tgaiej

Bližší informace o České národní bance jsou dostupné na internetových stránkách www.cnb.cz.

 

 

E.   Orgán dohledu
Dohled nad činností společnosti ŠkoFIN s. r. o. jako nebankovním poskytovatelem spotřebitelských úvěrů vykonává Česká národní banka. Českou národní banku lze kontaktovat:

 • poštou na adrese Na Příkopě 28, 115 03  Praha 1
 • telefonicky na čísle +420 224 411 111, popř. na čísle Zelené linky: +420 800 160 170
 • prostřednictvím elektronické podatelny na adrese podatelna@cnb.cz
 • prostřednictvím datové schránky s ID 8tgaiej

Bližší informace o České národní bance jsou dostupné na internetových stránkách https://www.cnb.cz.

 

F.   Postup při poskytování spotřebitelského úvěru
1.   Vaše příprava před uzavřením smlouvy
Chcete-li s naší společností uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru, postupujte prosím následovně:

 

 • Vyberte si vůz, o který máte zájem, např. pomocí jednotlivých konfigurátorů Škoda, Volkswagen, Volkswagen Užitkové vozy, Audi a SEAT.
 • Přesvědčte se o tom, zda je pro Vás spotřebitelský úvěr vhodný (výhody jednotlivých finančních produktů naší společnosti jsou shrnuty na našich internetových stránkách, případně na stránkách jednotlivých zprostředkovatelů našich produktů – dealerství příslušné značky. V případě vašeho zájmu Vám výhody jednotlivých finančních produktů rádi vysvětlíme u nás či u jednotlivých zprostředkovatelů.
  Nezapomeňte, že můžete využít také případné aktuální akční nabídky prezentované v reklamě, na našich internetových stránkách nebo na stránkách jednotlivých dealerství.
 • Pokud není součástí případné aktuální akční nabídky, kterou hodláte využít, požadavek sjednání pojištění jako doplňkové služby ke spotřebitelskému úvěru, vyberte si pojištění vozu. Zohlednit přitom můžete i aktuální možnosti pojištění vozu prostřednictvím naší společnosti prezentované u našich dealerů.
 • Zvažte, zda pro vás není výhodné některé z nadstandardních pojištění Assistant, GAP a PPP.
 • Připravte si podklady, které budete při uzavírání smlouvy s námi potřebovat; jsou to občanský průkaz, u cizinců kopie platného povolení k pobytu, druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, pas nebo rodný list) a doklad o výši přijmu – viz níže.

 

Společnost ŠkoFIN s.r.o. si vyhrazuje právo vyžádat si v individuálních případech dodatečné podklady k posouzení úvěruschopnosti, případně jiných okolností na straně klienta. Společnost ŠkoFIN s.r.o. akceptuje následující dokumenty jako doklady k prokázání příjmů:

 • Čistý měsíční příjem z pracovní činnosti - Dokládá se potvrzení od zaměstnavatele (dle požadavků VWFS), které nebude starší než 60 dní. Zohledňuje se průměrný čistý měsíční příjem za posledních 12 měsíců.
 • Čistý měsíční příjem z podnikání - Dokládá se kopie daňového přiznání potvrzená razítkem Finančního úřadu nebo jeho úředně ověřenou kopie. Daňové přiznání z příslušného roku se akceptuje do konce března příštího roku, resp. června příštího roku, podává-li klient daňové přiznání prostřednictvím daňového poradce.
 • Čistý měsíční příjem z pronájmu - Dokládá se daňové přiznání (podobně jako u příjmu z podnikání výše) nebo nájemní smlouva, v níž má klient postavení pronajímatele.
 • Důchod a jiné dávky - Dokládá se důchodový výměr či jiné rozhodnutí o přiznání dávky.
 • Ostatní typy měsíčního příjmu - Dokládají se smlouvou nebo rozhodnutím, ze kterých musí být patrné, že se jedná o pravidelný příjem (např. smlouva o důchodu nebo rozhodnutí o výživném).
 • Pokrytí úvěru vlastními prostředky - Dokládá se výpis ze spořícího nebo terminovaného účtu. Akceptuje se zůstatek pokrývající celkové náklady úvěru včetně pojištění.  Ze zůstatku nelze krýt akontaci.

 

2.   Předběžné schválení smlouvy
Uzavření smlouvy můžete urychlit tím, že požádáte společnost ŠkoFIN s.r.o. o předschválení smlouvy; přitom můžete postupovat takto:

 • Podle předchozích bodů si vyberte vůz, který chcete koupit.
 • Zvolte nezbytné a případně i nadstandardní pojištění.
 • Rozhodněte se pro výši zálohy, délku financování, výši splátek a vyplňte a odešlete jednoduchý formulář pro předběžné schválení vaší smlouvy. Naše společnost Vás bude o výsledku posouzení Vaší žádosti o úvěr informovat v nejkratším možném termínu.
 • V případě předschválení úvěru můžete následně již vybrat nejbližšího s námi spolupracujícího prodejce Vámi zvoleného vozidla a domluvit s ním termín uzavření smlouvy o úvěru a i smlouvy kupní na Vámi zvolené vozidlo (k uzavření smlouvy s sebou musíte přinést všechny výše uvedené podklady nezbytné pro uzavření smlouvy). Tímto způsobem zkrátíte dobu uzavírání smlouvy o úvěru u prodejce třeba i jen na několik minut.

Předběžné schválení smlouvy nenahrazuje posouzení úvěruschopnosti, může se stát, že i přesto, že smlouva byla předběžně schválena, nebudeme Vám bohužel moci spotřebitelský úvěr poskytnout (např. v případech, kdy uváděná výše příjmů nebude doložena odpovídajícími doklady apod.)

 

3.   Uzavření smlouvy
Pro uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru proveďte jednotlivé kroky uvedené v odst. 1 a poté:

 • Vyberte nejbližšího s námi spolupracujícího prodejce Vámi zvoleného vozidla a domluvte s ním termín uzavření smlouvy o úvěru a i smlouvy kupní na Vámi zvolené vozidlo.
 • Navštivte prodejce v dohodnutém termínu s podklady uvedenými výše. Prodejce s Vámi projedná koupi vozu a poskytnutí úvěru a poskytne Vám veškeré informace a vysvětlení s úvěrem související; současně s Vámi (uzavíráte-li pojistnou smlouvu prostřednictvím naší společnosti) projedná i uzavření pojistné smlouvy a poskytne Vám informace a vysvětlení související s pojištěním.
 • Prodejce podle Vašich informací připraví návrh smlouvy o úvěru a on-line jej odešle ke schválení a posouzení úvěruschopnosti do společnosti ŠkoFIN s.r.o.; návrh smlouvy je společností zpravidla během několika minut od doručení posouzen a prodejce je o výsledku posouzení do několika minut informován.
 • Je-li návrh smlouvy společností ŠkoFIN s.r.o. schválen a úvěruschopnost hodnocena kladně, prodejce s Vámi v zastoupení naší společnosti smlouvu uzavře.
 • Je-li již Vámi vybraný vůz u prodejce k dispozici, můžete s ním po vyřízení všech formalit týkajících se pojištění a přihlášení vozu do registru vozidel rovnou odjet.

 

G.   Poskytování rad
Společnost ŠkoFIN s.r.o. a ani zprostředkovatelé jejích úvěrů (zejména prodejci vozidel) neudělují v souvislosti s poskytováním spotřebitelských úvěrů radu ve smyslu § 85 zákona o spotřebitelském úvěru, tedy radu, který spotřebitelský úvěr (z nabídky společnosti ŠkoFIN s.r.o., případně i z nabídky jiných poskytovatelů úvěrů) je pro spotřebitele (vzhledem k jeho finanční situaci, jeho požadavkům, cílům a potřebám a vzhledem k rizikům, kterým může být vystaven po celou dobu spotřebitelského úvěru) vhodný.
Volba vhodného spotřebitelského úvěru je na Vás.

 

H.   Účel úvěru
Společnost ŠkoFIN s.r.o. poskytuje spotřebitelům především účelové spotřebitelské úvěry určené k financování pořízení či užívání motorových vozidel.

 

Výjimečně poskytuje Společnost ŠkoFIN i spotřebitelské úvěry:

 • bezúčelové – vlastním zaměstnancům a zaměstnancům jiných společností ve skupině Volkswagen.
 • s účelem odvrácení řízení o nárocích Společnosti, dostane-li se spotřebitel do prodlení s plněním svých povinností ze smlouvy o úvěru či pokud takovéto prodlení hrozí.

 

I.   Zajištění úvěru
 Společnost ŠkoFIN s.r.o. vyžaduje pro jí poskytované účelové spotřebitelské úvěry následující zajištění:

 • pro spotřebitelský úvěr do 400 000 Kč (včetně) zajišťovací převod vlastnického práva k vozidlu, k jehož nabytí se úvěr poskytuje, na společnost ŠkoFIN s.r.o.
 • pro spotřebitelský úvěr nad 400 000 Kč zajišťovací převod vlastnického práva k vozidlu, k jehož nabytí se úvěr poskytuje, a vinkulace havarijního pojištění sjednaného k vozidlu ve prospěch společnosti ŠkoFIN s.r.o.

 

J.   Možná doba trvání úvěru
 Společnost ŠkoFIN s.r.o. nabízí spotřebitelské úvěry s dobou trvání (splatnosti) od 6 do 72 měsíců. Typicky je spotřebiteli poskytován úvěr s dobou trvání (splatnosti) 36 měsíců.

 

K.   Úrokové sazby
 Společnost ŠkoFIN s.r.o. poskytuje spotřebitelům úvěry jen s pevnou zápůjční úrokovou sazbou; úvěry s pohyblivou zápůjční úrokovou sazbou se neposkytují. Pevná úroková sazba je (v případě společnosti ŠkoFIN s.r.o.) jediná zápůjční úroková sazba sjednaná mezi společností a spotřebitelem na celou dobu trvání (splácení) úvěru. Je-li sjednána pevná úroková sazba, nemění se po celou dobu trvání (splácení) úvěru (v důsledku změny výše úroku např. pro změnu situace na finančním trhu) výše splátky (výše poslední nerovnoměrné splátky úvěru se může lišit od výše ostatních splátek, nikoli však v důsledku změny úrokové sazby).

 

M.   Příklad úvěru
Reprezentativní příklad:

 • Spotřebitelský úvěr na nové vozidlo Škoda Fabia.
 • Cena vozidla: 320 000 Kč vč. DPH;
 • Splátka hrazená předem (akontace): 96 000 Kč;
 • Celková výše úvěru: 224 000 Kč;
 • Doba trvání úvěru: 60 měsíců;
 • Roční pevná zápůjční úroková sazba: 7,836 %;
 • Pojištění: havarijní pojištění s 5% spoluúčastí, pojištění odpovědnosti
 • z provozu vozidla a pojištění čelního skla s limitem plnění 10 000 Kč;
 • Celková měsíční splátka včetně pojištění: 5 172,35 Kč;
 • Celkové náklady úvěru: 310 341 Kč,
 • Výše RPSN: 14,534 %.

 

N.   Další náklady
Podmínkou poskytnutí spotřebitelského úvěru je:

 • sjednání pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, k jehož nabytí byl úvěr poskytnut, a
 • u spotřebitelských úvěrů ve výši nad 400 000 Kč též pojištění havarijní vozidla, k jehož nabytí byl úvěr poskytnut.

 

V podmínkách případné akční nabídky úvěru může být požadováno pojištění jako doplňková služba k úvěru, tedy pojištění sjednané prostřednictvím Společnosti. Pokud však spotřebitel nechce takové akční nabídky využít, případně pokud akční nabídka takovou podmínku nestanoví, může klient uzavřít odpovídající pojistnou smlouvu s jím vybraným pojistitelem sám.
Spotřebitel tedy musí v souvislosti se smlouvou o úvěru zaplatit pojistné za pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, případně i pojistné za havarijní pojištění vozidla, a to ve výši dle příslušných pojistných smluv sjednaných s jednotlivými pojistiteli.
Společnost ŠkoFIN s.r.o. nepožaduje po spotřebitelích žádné poplatky za uzavření smlouvy ani žádné poplatky za posouzení úvěruschopnosti.

 

O.   Splácení úvěru
 Poskytnutý úvěr můžete společnosti ŠkoFIN s.r.o. splácet:

 • převodem na účet společnosti uvedený ve smlouvě o spotřebitelském úvěru či na smlouvu navazující faktuře vystavené společností nebo
 • v hotovosti vkladem na účet společnosti ŠkoFIN s.r.o. na kterékoli pobočce Komerční banky na účet č. 604646021/0100, ČSOB na účet č. 17145783/0300.

 

Počet splátek úvěru je dán dobou trvání spotřebitelského úvěru. Splátky jsou pravidelné měsíční, jejich výše zůstává po celou dobu trvání úvěru neměnná (až na případnou poslední nerovnoměrnou splátku) a je dána zejména celkovou výší poskytnutého úvěru a výší úrokové sazby.

 

Počet, výše a četnost splátek poskytnutého úvěru je sjednána ve smlouvě o úvěru. Nemáte-li smlouvu k dispozici, společnost Vám na Vaši žádost (podanou např. prostřednictvím Klientského centra společnosti, viz odst. C. výše) poskytne kopii smlouvy.

 

Q.   Předčasné splacení úvěru
Spotřebitelský úvěr poskytnutý společností ŠkoFIN s.r.o. jste oprávněni zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě máte právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které byste byli povinni platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.

 

Společnost ŠkoFIN s.r.o. má v případě předčasného splacení spotřebitelského úvěru právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které jí vzniknou v souvislosti s předčasným splacením, tuto náhradu však nebude požadovat, pokud předčasné splacení bylo provedeno v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení spotřebitelského úvěru.

 

Výše náhrady uvedených nákladů:

 • nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru 1 rok, resp.
 • nesmí přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, není-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru delší než jeden rok.

 

Výše náhrady uvedených nákladů nesmí dále (současně) přesáhnout částku úroku, kterou byste zaplatili za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru.

 

Požádáte-li naši společnost o předčasné splacení úvěru, připravíme Vám předběžnou kalkulaci předčasné splátky a účelně vynaložených nákladů, které společnosti vzniknou v souvislosti s předčasným splacením. Předčasnou splátku a náhradu nákladů je pak nutno uhradit do data platnosti uvedeného v kalkulaci. Vypořádání předčasné splátky nám usnadníte, podáte-li žádost o předčasné splacení dostupnou na této adrese.

 

Bude-li v důsledku předčasné splátky úvěr zcela splacen, zanikne tím pojistná smlouva vztahující se k vozidlu, k jehož nabytí byl úvěr poskytnut, pokud byla předtím uzavřena prostřednictvím společnosti ŠkoFIN s.r.o. (pojistná smlouva ovšem může zaniknout i v jiných případech). V takovém případě Vám doporučujeme předem sjednat k vozidlu pojištění nové.

 

S.   Doplňkové služby
 Doplňkové služby, které se váží k případné akční nabídce spotřebitelského úvěru, jsou vždy v této nabídce identifikovány. Zpravidla se jedná o pojištění vozidla, které je předmětem financování (povinné ručení či havarijní pojištění). Nejde-li o akční nabídku, není podmínkou poskytnutí spotřebitelského úvěru nákup žádné doplňkové služby od Společnosti.

 

T.   Důsledky nedodržení závazků
 Porušíte-li závazky vyplývající pro Vás z uzavření smlouvy o úvěru se společností ŠkoFIN s.r.o., může společnost:

 • v případě porušení Vašeho platebního závazku požadovat úrok z prodlení ve výši sjednané ve smlouvě o úvěru;
 • v případě porušení povinností vyjmenovaných ve smlouvě o úvěru požadovat smluvní pokutu ve výši vyplývající pro porušení příslušné povinnosti ze smlouvy o úvěru;
 • v případě vymáhání pohledávky společnosti vůči Vám: požadovat účelně vynaložené náklady vymáhání (zejména poplatky za upomínání podle sjednané ve smlouvě o úvěru, resp. v obchodních podmínkách vztahujících se k této smlouvě, soudní poplatky, náklady právního zastoupení a případně náklady exekuce)případně další náhrady nákladů tak, jak vyplývají ze smlouvy o spotřebitelském úvěru
 • u prodlení s plněním platební povinnosti delšího než 1 měsíc: odstoupit od smlouvy o úvěru

 

Prodlení s plněním platební povinnosti může být též zaznamenáno v Nebankovním registru klientských informací, případně jiné databázi dlužníků, což může negativně ovlivnit Vaši úvěruschopnost (možnost získat úvěr) do budoucna (to platí např. i pro úvěry u bank).

 

U.   Přiměřená opatření v případě problémů či prodlení s úhradou úvěru

Společnost ŠkoFIN s.r.o. může ve vhodných případech umožnit klientům na podkladě jejich žádosti využití některého z následujících opatření k řešení hrozícího nebo trvajícího prodlení s úhradou závazků ze smlouvy o spotřebitelském úvěru:

 

1. Odklad splátek (platební prázdniny)

Platební prázdniny je možné poskytnout až na tři měsíce, vždy s účinností ode dne splatnosti nejblíže následující splátky.

Doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru bude odpovídajícím způsobem prodloužena o dobu trvání odkladu splátek a dlužné splátky budou rozloženy do období od původního konce smlouvy do jejího nového konce.

Po dobu platebních prázdnin je klient povinen stále platit pojistné sjednané ve smlouvě.

UPOZORNĚNÍ: Aby bylo možné poskytnout platební prázdniny, nesmí být na dané smlouvě o spotřebitelském úvěru evidován žádný neuhrazený dluh po splatnosti nebo musí být ohledně tohoto dluhu uzavřena dohoda o jeho úhradě ve splátkách.

Platební prázdniny je možno poskytnout jen jednou za dobu trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru.

 

Máte-li o platební prázdniny zájem, můžete o ně požádat prostřednictvím on-line formuláře.

 

2. Snížení měsíčních splátek prostřednictvím prodloužení smlouvy

Výši měsíční úvěrové splátky je možno snížit prodloužením smlouvy, čímž dojde k rozložení nesplacené jistiny do více splátek.

Dobu trvání smlouvy je možno prodloužit až na maximální délku 84 měsíců. Např. pokud máte uzavřenou smlouvu na 60 měsíců, můžete požádat o prodloužení smlouvy na max. 24 měsíců.

Budoucí splátky se sníží ode dne splatnosti nejblíže následující splátky úvěru.

UPOZORNĚNÍ: Aby bylo možné prodloužit trvání smlouvy, nesmí být na dané smlouvě o spotřebitelském úvěru evidován žádný neuhrazený dluh po splatnosti nebo musí být ohledně tohoto dluhu uzavřena dohoda o jeho úhradě ve splátkách.

 

Máte-li o prodloužení smlouvy zájem, požádejte o něj prostřednictvím on-line formuláře.

 

3. Dohoda o úhradě dluhu ve splátkách

Dohodou dojde k rozložení stávajícího neuhrazeného dluhu ze smlouvy o spotřebitelském úvěru do několika měsíčních splátek. Počet, výše a splatnost měsíčních splátek je sjednána v příslušné dohodě.

Uzavření dohody není spojeno s žádným poplatkem ze strany klienta vůči společnosti ŠkoFIN s.r.o., klient je pouze povinen uhradit případné náklady na sepsání dohody ve formě notářského zápisu.

Uzavřením dohody nejsou dotčeny závazky klienta ze smlouvy o spotřebitelském úvěru, které je klient povinen i nadále řádně plnit.

UPOZORNĚNÍ: Aby bylo možné uzavřít dohodu o úhradě dluhu ve splátkách, musí být splněny všechny následující podmínky: (i) nejedná se o opakovanou žádost klienta o úhradu dluhu ve splátkách, (ii) klient nemá vůči společnosti ŠkoFIN s.r.o. jiný závazek po splatnosti (např. vzniklý z jiné smlouvy o finanční službě) a (iii) platební morálka klienta byla v minulosti dobrá.

Dohodu o úhradě dluhu ve splátkách lze v odůvodněných případech kombinovat i s ostatními opatřeními uvedenými výše.

 

Máte-li o uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách zájem, požádejte o něj e-mailem na adrese: soudni@vwfs.cz.