Povinné informace - Smlouvy sjednávané na dálku

Předsmluvní informace pro účely elektronického uzavření kupní smlouvy a vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE

Společnost ŠkoFIN s.r.o. (také jako „Volkswagen Financial Services“ nebo „VWFS“), tímto poskytuje v souladu s ustanovením § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012, sb., občanský zákoník v platném znění spotřebiteli následující informace pro účely elektronického uzavírání kupní smlouvy se společností VWFS:

 • smluvní vztah budete uzavírat se společností ŠkoFIN s.r.o., IČ: 45805369, se sídlem Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 11881 u Městského soudu v Praze; v případě jakýchkoli dotazů či připomínek nás můžete kontaktovat elektronickou poštou na adrese financujsnami@vwfs.cz;
 • předmětem kupní smlouvy je koupě ojetého silniční motorového vozidla podrobně specifikovaného v návrhu kupní smlouvy;
 • kupní cena prodávaného vozidla, včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, je uvedena v návrhu kupní smlouvy a vychází z cenové nabídky VWFS uvedené v nabídce na odkup tohoto vozidla;
 • kupní cenu lze dle podmínek dohodnutých při uzavírání kupní smlouvy uhradit
 • Pro úhradu kupní ceny platí následující pravidla:
  • v rozsahu, ve kterém kupující hradí kupní cenu z vlastních zdrojů, je kupující povinen příslušnou částku uhradit formou zálohy před uzavřením kupní smlouvy (platbu kupující provádí, jakmile podepíše kupní smlouvu). Zálohu je kupující povinen uhradit převodem na určený bankovní účet VWFS nebo vkladem hotovosti na tento účet u příslušné banky;
  • v rozsahu, v jakém bude kupní cena hrazena z úvěru poskytovaného VWFS kupujícímu na úhradu kupní ceny vozidla, bude kupní cena uhrazena po podpisu kupní smlouvy a smlouvy o úvěru ze strany VWFS, a to započtením úvěrových prostředků dle smlouvy o úvěru na úhradu kupní ceny, čímž kupujícímu bude současně poskytnut sjednaný úvěr dle smlouvy o úvěru;
 • kupující vozidlo kupuje po skončení operativního leasingu, který využíval kupující nebo osoba jednající s ním ve shodě, a proto bude prodávané vozidlo předáno kupujícímu původním uživatelem vozidla v operativním leasingu (leasingovým nájemcem). Uzavřením kupní smlouvy kupující akceptuje, že si vozidlo vyzvedne a převezme na vlastní náklady a odpovědnost u původního leasingového nájemce uvedeného v návrhu kupní smlouvy;
 • vozidlo, které je předmětem koupě, bylo provozováno leasingovým nájemcem a VWFS neměla předmětné vozidlo v době jeho dosavadního provozování ve svém držení.  Vozidlo se prodává jako ojeté ve stavu odpovídajícím jeho stáří a užívání, s veškerými vadami a poškozeními, které předmětné vozidlo má ke dni účinnosti kupní smlouvy. S ohledem na dohodnuté podmínky převzetí prodávaného vozidla je kupující povinen při převzetí vozidla důkladně zkontrolovat stav přebíraného vozidla a veškeré vady a nedostatky vozidla při jeho převzetí od leasingového nájemce uvést do předávacího protokolu. Podrobné podmínky stavu vozidla a odpovědnosti za vady jsou stanoveny v návrhu kupní smlouvy;
 • uzavření smlouvy bude provedeno digitálním podpisem návrhu kupní smlouvy v podpisové aplikaci využívané VWFS pro elektronické uzavírání smluv. Podrobný popis postupu elektronického uzavření smlouvy je k dispozici na internetových stránkách vwfs.cz/o-spolecnosti/elektronicky-podpis
 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, tzn. VWFS si neúčtuje žádné dodatečné poplatky za elektronické uzavření smlouvy;
 • bezprostředně po podpisu kupní smlouvy (ještě před podpisem ze strany VWFS) je kupující povinen uhradit jako zálohu část kupní ceny vozidla dle kupní smlouvy hrazené z vlastních zdrojů kupujícího;
 • uzavření smluvní dokumentace bude kupujícímu potvrzeno písemně v elektronické podobě zasláním uzavřené kupní smlouvy elektronickou poštou na emailovou adresu kupujícího uvedenou kupujícím při sjednávání smlouvy. VWFS kupujícímu další přístup k podepsané smluvní dokumentaci nezajišťuje;
 • kupní smlouvu lze elektronickým způsobem uzavřít jen v českém jazyce;

VWFS se při poskytování svých služeb řídí pravidly stanovenými v Etickém kodexu dostupném na internetových stránkách vwfs.cz/o-spolecnosti/eticky-kodex.

 

ŘEŠENÍ SPORŮ

Reklamace a stížnosti

V případě, že budete mít jakékoli výhrady či připomínky k činnosti společnosti VWFS, můžete se obrátit na VWFS se svou stížností nebo reklamací. Společnost přijímá Stížnosti učiněné jakoukoli formou. Upřednostňuje se však písemná forma, včetně elektronické formy.

Stížnosti lze podat:

 • písemně – poštou na adrese: Volkswagen Financial Services, Evropská 866/63, 160 00, Praha 6
 • písemně – skrze formulář Stížnosti a reklamace dostupný na internetové stránce
 • telefonicky na telefonním čísle: +420 224 992 410

Pro podání Stížnosti lze také využít formulář dostupný na internetové stránce form.vwfs.cz/online-zadosti/ostatni/reklamace-stiznost.

Postup podávání a vyřizování stížností nebo reklamací ve společnosti VWFS se řídí Reklamačním řádem, který veden na internetových stránkách vwfs.cz//o-spolecnosti/reklamacni-rad

Mimosoudní řešení sporů

V případě nesouhlasu s činností VWFS a způsobem vyřízení vaší předchozí stížnosti se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci, která je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR (alternative dispute resolution). Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. Česká obchodní inspekce nemá pravomoc sama o předmětu sporu závazně rozhodnout nebo strany sporu k dohodě donucovat.

Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu musí splňovat náležitosti stanovené zákonem o ochraně spotřebitele a Pravidly pro mimosoudní řešení sporů. Návrh musí zejména obsahovat údaje o stranách sporu, vylíčení rozhodných skutečností, kterých se spor týká, a návrh řešení, jehož se navrhovatel domáhá. K návrhu musí být přiložen doklad o tom, že se spotřebitel pokusil spor vyřešit s podnikatelem přímo, a kopie dalších písemností dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. Jedná se zejména o doklad o uzavření smlouvy, kopii korespondence stran apod.

Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možné podat písemně poštou, v elektronické podobě nebo prostřednictvím internetového formuláře dostupného na internetových stránkách https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporu u ČOI je bezplatné. V rámci ADR každá ze stran sporu nese vlastní náklady sama. Úhradu nákladů vůči straně druhé požadovat nelze.

Českou obchodní inspekci lze kontaktovat:

Bližší informace o České obchodní inspekci jsou dostupné na internetových stránkách www.coi.cz.

 

VZOROVÉ POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat ŠkoFIN s.r.o., Evropská 866/63, 160 00 Praha 6, email: financujsnami@vwfs.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2

a) Převzetí zboží
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, předejte na adrese Centrální sběrné místo VWFS, PIA, Liberecká 12, 182 00 Praha 8. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
b) Náklady spojené s vrácením zboží
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 15 000 Kč.
c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Doplňující informace k odstoupení od kupní smlouvy

Vzhledem k tomu, že předmětem kupní smlouvy je silniční motorové vozidlo, nemůže být toto zboží vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Při odstoupení od smlouvy je nutné vozidlo vrátit Společnosti ve sběrném místě určeném Společností pro přebírání vozidel a Společnosti musí být současně s vrácením vozidla předán také technický průkaz k vracenému vozidlu a osvědčení o registraci vozidla, ve kterých je společnost ŠkoFIN s.r.o. vedena jako vlastník vozidla.

Před vrácením vozidla jste jako původní vlastník povinen zajistit zápis změny vlastníka vozidla do registru silničních vozidel dle § 8 zák.č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění, a to nejpozději do 10 pracovních dní po odstoupení od kupní smlouvy. Z důvodu změny vlastníka musíte v souladu se zákonnými požadavky před podáním žádosti zajistit provedení evidenční kontroly vozidla dle zák..č. 56/2001 Sb. a protokol o evidenční kontrole přiložit k žádosti o zápis změny vlastníka do registru silničních vozidel (nesmí být starší 30 dnů).

Při odstoupení od kupní smlouvy proto ponesete náklady spojené s navrácením zboží, které spočívají v

a)    nákladech na dopravu vozidla z místa Vašeho pobytu do sběrného místa Společnosti,

b)    nákladech na provedení evidenční kontroly (např. poplatky STK, náklady na dopravu vozidla, apod.)

c)     nákladech na zápis změny vlastníka do registru silničních vozidel a souvisejících administrativních nákladech (např. správní poplatky, poplatky notáře, apod.).

d)    administrativních nákladech (např. poštovné, poplatky notáře, cestovní výlohy, pojistné, apod.).

Při vrácení vozidla z důvodu odstoupení od kupní smlouvy odpovídáte za snížení hodnoty vozidla, které vzniklo v důsledku Vašeho nakládání s vozidlem jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Případné snížení hodnoty bude společností stanoveno na základě kontroly stavu vozidla při jeho převzetí. Stanovená částka snížení hodnoty vozidla může být započtena proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny vozidla.

 

Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete využít tento vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)