Váš prohlížeč není podporován.

Pro kvalitní uživatelský zážitek doporučujeme použít jiný prohlížeč.

woman-on-the-sofa

Ochrana osobních údajů 

Zásady zpracování osobních údajů ve Volkswagen Financial Services pro služby financování

(dále jen „Zásady“)

Společnost ŠkoFIN s.r.o., se sídlem na adrese Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00 Praha 5, IČO: 45805369 (dále jen „Společnost“) při poskytování finančních služeb zpracovává osobní údaje fyzických osob, které se Společností uzavřely smlouvu o poskytnutí finančních služeb (dále jen „Smlouva“) nebo se Společností vstupují do jednání za účelem uzavření Smlouvy nebo v souvislosti s uzavřením Smlouvy (dále jen „Klienti“), jakožto i osob, které mohou být potencionálními klienty Společnosti, stejně tak i osob, které mají vztah ke Klientovi nebo potenciálnímu klientovi (manžel, ručitel, spolubydlící, majitel vozidla apod.) nebo návštěvníků internetových stránek www.vwfs.cz (souhrnně pouze „Subjekty údajů“).

Společnost zpracovává osobní údaje především v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dalšími navazujícími či prováděcími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (dále společně jen „Zákony“).

 

Účely zpracování

Ke zpracování osobních údajů dochází v souladu s Nařízením a Zákony, zejména tehdy, je-li toto zpracování nezbytné pro splnění Smlouvy se Společností, dále na základě plnění právních povinností Společností, či je-li toto zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu Společnosti, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva Subjektů údajů. V ostatních případech jsou osobní údaje zpracovávány pouze se souhlasem Subjektů údajů. 

 

Pokud Společnost zpracovává rodné číslo, děje se tak v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

 

Zpracovávané osobní údaje

Společnost může shromažďovat, uchovávat a dále zpracovávat veškeré informace a osobní údaje Subjektu údajů (včetně rodného čísla, pokud zpracování rodného čísla vyplývá ze zvláštního právního předpisu), které byly Společnosti ze strany Subjektu údajů sděleny, které byly Společností v souvislosti s žádostí Klienta o uzavření Smlouvy nebo v souvislosti s realizací navazujících úkonů oprávněně získány, to především za účelem plnění povinností, které Společnosti stanoví obecně závazné právní předpisy (např. zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, daňové a účetní předpisy apod.).

Údaje subjektů údajů Účely zpracování
Jméno a příjmení Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Efektivní komunikace a vedení obchodního případu, Zasílání obchodních sdělení
Kontaktní adresa Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Zasílání obchodních sdělení
E-mail Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Efektivní komunikace a vedení obchodního případu, Zasílání obchodních sdělení
Telefonní číslo Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Efektivní komunikace a vedení obchodního případu, Zasílání obchodních sdělení
Číslo účtu Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce
IČO, DIČ Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce
Rodné číslo Plnění smlouvy, Plnění právních povinností
Informace o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti Plnění smlouvy, Plnění právních povinností
Číslo občanského a technického průkazu Plnění smlouvy, Plnění právních povinností
VIN a další informace o motorovém vozidle Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení
Informace o pojištění vozidla – pojišťovna a číslo pojistné smlouvy Plnění smlouvy, Plnění právních povinností
Nahrávka telefonického hovoru Plnění smlouvy, Prokázání právních úkonů, Ochrana oprávněného zájmu správce

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Jak a kdy souhlas můžete udělit
Souhlas s jednotlivými činnostmi zpracování osobních údajů může Subjekt údajů udělit několika způsoby v různých situacích a časových okamžicích, typicky:

a) při uzavírání Smlouvy se Společností prostřednictvím obchodníka spolupracujícího se Společností prostřednictvím dokumentu, který je označen jako „Základní údaje“;
b) při uzavírání Smlouvy se Společností online prostřednictvím e-shopu dostupného na www.skoda-online.cz/;
c) při žádosti o přípravu kalkulace či nabídky před uzavřením Smlouvy;
d) při žádosti o předschválení financování; nebo
e) při vyplňování kteréhokoliv formuláře na internetových stránkách www.vwfs.cz.

 

Poskytne-li Subjekt údajů své osobní údaje Společnosti, činí tak zcela dobrovolně, poskytnutí svých osobních údajů může kdykoliv odmítnout a již udělený souhlas může kdykoliv odvolat. Pokud však Subjekt údajů své osobní údaje nebo souhlas s jejich zpracováním Společnosti neposkytne, může to mít za následek, že Společnost nebude tomuto Subjektu údajů schopna poskytnout financování a uzavřít s tímto Subjektem údajů Smlouvu, není-li u konkrétního souhlasu uvedeno jinak.

 

K čemu Váš souhlas potřebujeme
Společnost zpracovává osobní údaje Subjektů údajů na základě souhlasu za účelem:

a) zasílání obchodních sdělení Společnosti včetně nabídky jakýchkoliv jejích dalších služeb i těch, které přímo nesouvisejí se Smlouvou, jakož i nabídky služeb osob s ní majetkově propojených (viz níže definice „Propojené osoby“) a/nebo s ní jinak spolupracujících. Odmítnutí udělení tohoto souhlasu ze strany Subjektu údajů nemá žádný vliv na možnost uzavření Smlouvy. I v případě neudělení tohoto souhlasu je Společnost oprávněna zasílat Subjektům údajů v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, obchodní sdělení týkající se obdobných služeb Společnosti, které se podobají těm, které jim Společnost poskytuje nebo v minulosti poskytovala (přímý marketing) na adresu, emailovou adresu, prostřednictvím SMS na telefonní číslo adresáta nebo jiným způsobem s využitím elektronického kontaktu adresáta, pokud daný adresát předem nevyjádří svůj nesouhlas s tímto marketingovým oslovováním. Tento požadavek (na neoslovování s jakýmikoliv marketingovými nabídkami) je subjekt údajů oprávněn vyslovit kdykoliv v průběhu smluvního vztahu i po jeho skončení, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto Zásadách níže.

b) nabízení pojištění; Odmítnutí udělení tohoto souhlasu nemá žádný vliv na možnost uzavření Smlouvy.

c) získávání informací o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z Pozitivního registru SOLUS, který shromažďuje a zpracovává údaje o klientech a jejich smluvních závazcích i v případě, že nedošlo k jejich prodlení, jakož i o potenciálních závazcích, tj. i žádostech o poskytnutí finančních prostředků.

 

Se zasíláním obchodních sdělení a nabízení pojištění souvisí i analýza dřívějších vztahů Klienta se Společností včetně analýzy služeb a produktů, které Společnost Klientovi dříve poskytla/poskytovala, a to především z důvodu, aby Společnost mohla Klientovi dále nabídnout produkt, který by jej mohl nejvíce zajímat. Za tímto účelem může být prováděno profilování Subjektů údajů. Proti profilování může Subjekt údajů vznést námitku, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto Zásadách níže.

 

Na jak dlouhou dobu souhlas udělujete
Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých pro účely zasílání obchodních sdělení a nabízení pojištění se uděluje na dobu 1 roku od poskytnutí tohoto souhlasu, pokud nedojde k uzavření Smlouvy. V případě, že mezi Subjektem údajů a Společností bude uzavřena Smlouva, uděluje se tento souhlas na dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou a na dobu dalších 3 let od data ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely získávání informací o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z Pozitivního registru SOLUS se uděluje na dobu 1 roku ode dne jeho udělení, pokud nedojde k uzavření Smlouvy. V případě, že mezi Subjektem údajů a Společností bude uzavřena Smlouva, uděluje se tento souhlas na dobu trvání smluvního závazku založeného Smlouvou a na dobu dalších 3 let od splnění veškerých finančních závazků Klienta z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak.

 

Doba zpracování

Účel zpracování Doba uchování
Plnění smlouvy

po dobu trvání smlouvy a po dobu 12 let od ukončení smlouvy

po dobu 2 let od získání osobních údajů před uzavřením smlouvy, pokud nedojde k uzavření Smlouvy

Plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

Ochrana oprávněného zájmu správce

maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

osobní údaje Klienta, který nesplatil svůj dluh vůči Společnosti včas a řádně, po dobu 16 let po odepsání pohledávky Klienta

Vyřizování vašich požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů nebo uplatněných u některého z našich dealerů po dobu nezbytnou pro vyřízení příslušného požadavku
Efektivní komunikace a vedení obchodního případu maximálně po dobu 4 let od doby počátku zpracování údajů, případně do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním
Zasílání obchodních sdělení po dobu uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s příslušnými právními předpisy

Sdílení a předávání osobních údajů

Společnost osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Společností, případně dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

 

Ke zpracování osobních údajů za účelem správy žádosti o uzavření Smlouvy a Smlouvy, využíváme virtuální infrastrukturu zpracovatelů, z nichž někteří mají sídlo mimo území Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. V takových případech budeme osobní údaje sdílet výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, která bude obsahovat standardní smluvní doložku vydanou Evropskou komisí, zajišťující adekvátní ochranu osobních údajů v rámci uvedeného sdílení. 

 

Při jednání o uzavření Smlouvy se Společností mohou veškeré nebo některé činnosti předcházející uzavření Smlouvy pro Společnost zajišťovat třetí osoby, zejména obchodníci obchodní sítě VWFS a jiní zprostředkovatelé finančních produktů, kterým mohou být zpřístupněny Klientovy osobní údaje. Tyto třetí osoby tak mohou vystupovat v pozici zpracovatele osobních údajů a zpracovávat osobní údaje Klientů či Subjektů údajů jménem a dle pokynů Společnosti.

 

Seznam všech příjemců osobních údajů je dostupný zde.

 

Společnost je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

 

Za účelem zasílání obchodních sdělení na základě uděleného souhlasu může dojít rovněž k poskytování osobních údajů Subjektů údajů v rozsahu identifikačních údajů a údajů o průběhu obchodního jednání souvisejícího s uzavřením Smlouvy za účelem marketingové nabídky výrobků a služeb osobám majetkově propojeným se Společností (dále jen „Propojené osoby“), konkrétně:

a)  Porsche Česká republika s.r.o. (importér vozidel značky Volkswagen, Volkswagen Užitkové vozy, Audi a SEAT)

b)  Volkswagen Bank Gesellschaft mit beschränkter Haftung

c)  Volkswagen AG

d)  Volkswagen Financial Services AG

e)  Volkswagen Finance Overseas B.V.,

a/nebo osob se Společností jinak spolupracujících. Seznam spolupracujících společností naleznete zde.

 

Dále dochází k předání osobních údajů Klientů pojišťovnám, pro které Společnost vystupuje jako pojišťovací agent, a to z důvodu výběru produktu nejvíce odpovídajícího potřebám jednotlivých Klientů (seznam všech pojišťoven, se kterými spolupracuje Společnost je dostupný zde).

 

S některými druhy zpracování osobních údajů např. zpracování za účelem prověřování rizik obchodů, které Klient uzavře s Propojenými osobami (viz definice výše) nebo o jejichž uzavření s kteroukoliv Propojenou osobou Klient vede jednání, nedílně souvisí předávání Klientových osobních údajů v rozsahu identifikačních údajů (včetně rodného čísla) a údajů sloužících k posouzení Klientovy důvěryhodnosti, bonity a platební morálky těmto Propojeným osobám.

 

Osobní údaje třetích osob
Poskytne-li Subjekt údajů Společnosti v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy či v jiné souvislosti osobní údaje třetích osob, zaručuje se tento Subjekt údajů, že předem získal od těchto třetích osob souhlas (který splňuje veškeré náležitosti platného souhlasu dle platných a účinných právních předpisů, zejména je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný) s poskytnutím jejich osobních údajů Společnosti a s jejich následným zpracováním Společností pro účely stanovené v těchto Zásadách. Na výzvu Společnosti je Subjekt údajů, který poskytl Společnosti osobní údaje třetích osob, povinen doložit Společnosti získání souhlasu od těchto třetích osob.

 

Komunikace prostřednictvím prostředků komunikace na dálku
Poskytnutím e-mailové adresy či telefonního čísla Společnosti Klient souhlasí s tím, aby v souvislosti s Klientovou žádostí o uzavření Smlouvy a dále po celou dobu trvání Klientova vztahu se Společností s Klientem Společnost komunikovala v rámci kteréhokoliv smluvního vztahu, na základě kterého Klientovi Společnost poskytuje své produkty či zprostředkovává související produkty, prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Společnost tedy může zasílat veškeré písemnosti, včetně smluvní dokumentace obsahující Klientovy osobní údaje, jakož Klienta také informovat či s Klientem jinak komunikovat v souvislosti s Klientovými smlouvami skrze tyto prostředky komunikace na dálku uvedené výše (tzn. emailem a/nebo SMS). 

Společnost si však dovoluje upozornit, že plné zabezpečení zpráv posílaných e-mailem nemůže zajistit. Klient bere v úvahu, že i přes veškeré úsilí Společnosti, mohou být data, a tedy i Klientova osobní data, včetně kopií osobních dokladů, obsažená v e-mailu infikována viry, zachycena, ztracena nebo poškozena. Společnost proto doporučuje, aby si Klient ověřil, že je jeho e-mailový účet dostatečně zabezpečen, případně aby si jej sám zabezpečil řádným softwarem.

Pokud by Klient neměl zájem o tento způsob komunikace ve smluvních záležitostech, může kontaktovat Společnost (viz kontakty uvedené níže) a informovat ji o tom. V takovém případě s Klientem bude Společnost nadále komunikovat v rámci smluvních záležitostí prostřednictvím Klientovy kontaktní poštovní adresy, případně jiným způsobem, který Klient dobrovolně a prokazatelně zvolí.

 

V případě telefonické komunikace se Společností bude takovýto telefonní hovor nahráván pro účely zdokumentování projevu vůle Subjektu údajů souvisejícího zejména se Smlouvou. Nahrávka telefonního hovoru může být Společností uchována po dobu až 4 let. O možnosti nahrávání telefonického hovoru pro účely kontroly a zlepšování kvality služeb poskytovaných call centrem Společnosti bude Subjekt údajů vždy poučen na začátku telefonátu, a to včetně možnosti nepokračovat v hovoru a využít jiný z prostředků komunikace v případě, pokud nesouhlasí se zaznamenáním obsahu telefonického rozhovoru.

 

Veřejné rejstříky a rejstříky vedené soukromými osobami
Společnost může na základě platných právních předpisů i bez Klientova souhlasu zpracovávat, shromažďovat a uchovávat osobní údaje o Klientově bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti za účelem posuzování rizik Společnosti plynoucích ze Smlouvy. Společnost může za tímto účelem rovněž uskutečňovat dotazy na majetkové evidence či jiné databáze zpracovávající informace o majetku nebo majetkových poměrech fyzických a právnických osob – jedná se zejména o veřejné rejstříky jako je Obchodní rejstřík, Katastr nemovitostí, Insolvenční rejstřík, Živnostenský rejstřík, Centrální evidence exekucí a Administrativní registr ekonomických subjektů. Výsledná zjištění může Společnost používat pro ověření Klientovy bonity, platební morálky a důvěryhodnosti, popřípadě na základě zjištěných informací může Společnost ověřovat správnost Klientem poskytnutých údajů.

 

Za účelem uvedeným v předchozím odstavci může Společnost získávat, dále zpracovávat a porovnávat Klientovy osobní údaje s databázemi třetích osob. Údaje o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti klienta za účelem posuzování rizik vyplývajících pro Společnost získává Společnost od společnosti Bisnode; více informací o společnosti Bisnode a jejím zpracovávání osobních údajů naleznete na https://www.bisnode.cz/privacy.

 

Nebankovní registr klientských informací, Bankovní registr klientských informací a registry zájmového sdružení právnických osob SOLUS
V souvislosti se zajištěním efektivního plnění povinností, vyplývajících zejména z právních předpisů směřujících k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů, a za účelem ochrany zájmu Společnosti na poskytování úvěrových produktů pouze důvěryhodným a bonitním klientům, kdy Společnost zjišťuje a zpracovává údaje o osobách (a to i bez souhlasu těchto osob, včetně rodného čísla) potřebné k tomu, aby bylo možné posoudit úvěruschopnost, je Společnost uživatelem Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“), který provozuje CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.

 

V rámci NRKI jsou zpracovávány informace, které si nebankovní věřitelské subjekty vzájemně poskytují o smluvních (úvěrových) vztazích mezi těmito subjekty a jejich klienty a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti, resp. úvěruschopnosti, klientů nebankovních věřitelských subjektů.

 

V souvislosti s účastí Společnosti na NRKI Společnost zpracovává o svých klientech, do NRKI poskytuje a z NRKI získává tyto osobní údaje Klientů:
a) identifikační osobní údaje;
b) údaje vypovídající o tom, zda mezi Klientem a Společností došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního vztahu;
c) údaje vypovídající o finančních závazcích Klienta a o plnění těchto závazků ze strany Klienta;
d) údaje vypovídající o zajištění závazků Klienta;
e) údaje vypovídající o tom, zda ohledně Klienta došlo k postoupení pohledávky;
f) údaje vypovídající o bonitě Klienta, důvěryhodnosti (či platební morálce), resp. úvěruschopnosti, které Klient Společnosti sdělil, nebo které si o Klientovi Společnost získala v souvislosti s plněním, případně neplněním příslušného smluvního vztahu.

 

Tyto údaje mohou být rovněž poskytnuty uživatelům Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“), který provozuje společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se smluvními vztahy mezi Klientem a uživateli NRKI a/nebo BRKI.

 

Veškeré informace týkající se NRKI, účasti věřitelských subjektů na NRKI, zpracování osobních údajů klientů věřitelských subjektů v NRKI, vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI, jakož i poučení o všech právech klientů věřitelských subjektů v souvislosti s NRKI či vzájemným informováním uživatelů NRKI a BRKI, jsou uvedeny v Informačním memorandu.

 

Společnost může předávat osobní údaje Klienta k dalšímu zpracování také zájmovému sdružení právnických osob SOLUS, se sídlem na adrese Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha, IČO: 69346925 (dále jen „SOLUS“), které vede Registr FO, Registr IČ a Pozitivní registr sdružení SOLUS (dále jen „Registry SOLUS“) pro účely:
a)  vytvoření souborů informací v rámci NRKI, BRKI a Registrů SOLUS vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů (těmito informacemi se rozumí zejména údaje o existenci závazků, o včasnosti jejich plnění a o jejich zajištění apod.),
b)  zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů v rámci jednotlivých registrů (NRKI, BRKI a Registry SOLUS) o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky klientů ze strany oprávněných uživatelů registrů.

 

V souladu s § 20z odst. 5 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Společnost a SOLUS při výměně informací a při zpracování dat v Pozitivním registru SOLUS oprávněna používat rodné číslo spotřebitele, pokud ho Společnost oprávněně získala.

 

Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů v rámci jednotlivých registrů a způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a BRKI jsou uvedeny v Informačním memorandu a Poučení o registrech Sdružení SOLUS (dále jen „Poučení o registrech SOLUS“).

 

V případě uzavření Smlouvy je Klient povinen seznámit se s Informačním memorandem a s Poučením o registrech SOLUS, která obsahují i poučení o právech Klienta v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů v rámci registrů i pro účely vzájemného informování se jednotlivých uživatelů registrů i pro účely vzájemného informování se uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce, resp. úvěruschopnosti jejich klientů.

 

Aktuální znění Informačního memoranda může Klient kdykoli dostat v Klientském centru či na webových stránkách provozovatele NRKI (https://www.cncb.cz), Poučení o registrech SOLUS se nachází na webových stránkách SOLUS (https://www.solus.cz), lze je získat také na informační lince SOLUS 840 140 120, oba dokumenty jsou též k získání v zákaznickém centru Společnosti či na webových stránkách Společnosti (https://www.vwfs.cz).

 

Způsob zpracování osobních údajů
Osobní údaje Subjektů údajů budou Společností zabezpečeně uchovány v elektronické nebo listinné podobě a Společnost tyto osobní údaje může zpracovávat manuálně či automatizovaným způsobem.

 

Společnost může Klientovy osobní údaje anonymizovat a na základě těchto anonymních údajů může vytvářet agregované finanční reporty zasílané především své mateřské společnosti – Volkswagen Finance Overseas B.V., či provádět správu nestandardně ukončených Smluv.

 

Cookies
Soubory cookies jsou obsahově malé datové soubory, které se do Vašeho počítače, telefonu nebo jiného zařízení ukládají při návštěvě stránek www.vwfs.cz (Internetové stránky). Soubory cookies slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

 

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich Internetových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

 

Soubory cookies zejména:
a) slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z Internetové stránky;
b) umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem;
c) napomáhají zobrazovat na Internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele.

 

Společnost soubory cookies používá v případě, že navštívíte Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení.

 

Na našich Internetových stránkách používáme dva základní druhy souborů cookies:

 

 • relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookies Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné;

 • permanentní cookies (persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

 

Cookies třetích stran
Společnost může za účelem propagace a optimalizace marketingové komunikace využívat inzerenty z řad třetích stran. Tyto třetí strany mohou využívat soubory cookies za účelem individualizace obsahu reklamních sdělení a měření jejich účinnosti. Informace nashromážděné těmito třetími stranami mohou obsahovat data o geografické poloze (vyplývající z IP adresy), případně kontaktní údaje (např. emailová adresa), přičemž takové informace se shromažďují prostřednictvím Internetových stránek.

 

Sledování a analýza
Naše Internetová stránka používá Adobe Target, analytický nástroj od společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko.

 

Prostřednictvím tohoto nástroje testujeme možnosti naší Internetové stránky na základě zcela pseudonymizovaných uživatelských profilů s cílem optimalizace jejího obsahu při Vaší další návštěvě.

 

Příslušné informace vygenerované pomocí cookies ohledně Vašeho používání Internetové stránky jsou zasílány na servery Adobe v Londýně (Velká Británie), kde jsou uloženy. Tyto informace mohou být poskytnuty třetím osobám, pokud je to vyžadováno zákonem nebo pokud tyto třetí osoby data zpracovávají. Vaše IP adresa nebude za žádných okolností sloučena s dalšími daty Adobe. Další informace o zpracování dat společností Adobe najdete zde.

 

Vyjádření nesouhlasu s využitím služby Adobe Target můžete realizovat prostřednictvím tohoto odkazu.

 

Povolení a odmítnutí souborů cookies a jiných obdobných technologií
Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale Společnosti nepovolíte použití souborů cookies, některé funkce a nemusí fungovat tak, jak by měly.

 

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití souborů cookie odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:
Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security

 

Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má níže uvedená práva, která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Subjekt údajů možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

 

Právo na přístup k osobním údajům: chce-li Subjekt údajů vědět, jestli Společnost zpracovává jeho osobní údaje, má právo získat informace o tom, jestli jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, má také právo k těmto získat přístup.

 

Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: Subjekt údajů má právo požadovat opravu. Společnost opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.

 

Právo na výmaz: v případě, že Subjekt údajů o výmaz, Společnost vymaže osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznese-li Subjekt údajů námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) zpracování Společnosti neukládá zákonná povinnost.

 

Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že Subjekt údajů nemá zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování osobních údajů.

 

Právo na přenositelnost údajů: v případě, že Subjekt údajů chce, aby Společnost jeho osobní údaje, které zpracovává na základě souhlasu anebo na základě smlouvy, předala třetímu subjektu, může využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Společnost žádosti nebude moci vyhovět.

 

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti. V případě, že Společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

 

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv bude Společnost oprávněna za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu informuje Společnost Subjekt údajů předem.

 

Kontaktní údaje
Společnost ŠkoFIN s.r.o. lze kdykoliv kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na internetové stránce https://www.vwfs.cz (preferovaný kontakt), kde je také možné uplatnit veškerá práva Subjektů údajů. Další kontaktní údaje:
    e-mailová adresa:    klient@vwfs.cz
    telefonní číslo:        +420 224 992 410
    poštovní adresa:      Evropská 866/63, 160 00, Praha 6

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Společnosti je dostupný prostřednictvím následujících kontaktních údajů:
    e-mailová adresa:    DPO@vwfs.cz
    poštovní adresa:      zasílejte „k rukám DPO“ na adresu Evropská 866/63, 160 00, Praha 6

 

Účinnost těchto Zásad
Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018
Datum poslední aktualizace: 30. 9. 2021

Zásady zpracování osobních údajů společnosti Volkswagen Financial Services pro sjednávání pojištění

(dále jen „Zásady“)

Společnost ŠkoFIN s.r.o., se sídlem na adrese Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00 Praha 5, IČO: 45805369 (dále jen „Společnost“) při zprostředkování pojištění zpracovává osobní údaje osob majících zájem na sjednání pojištění („Pojistník“) a dalších fyzických osob, které se účastní pojistného vztahu (pojištění, držitel/provozovatel vozidla, vlastník vozidla a další). Pojistník je klientem Společnosti a současně i klientem spolupracující pojišťovny, jejíž služby Společnost zprostředkovává (dále jen „Pojišťovna“). Společnost, jakožto pojišťovací zprostředkovatel (konkrétně pojišťovací agent), uzavírá s Pojistníkem jménem a na účet Pojišťovny pojistnou smlouvu (dále jen „Smlouva“). Za Pojistníka se pro účely těchto Zásad považuje také každá osoba, která se Společností vstupuje do jednání za účelem sjednání pojištění nebo v souvislosti se zprostředkováním uzavření Smlouvy. Pojistník a další osoby, které se účastní pojistného vztahu, jsou dále pro účely těchto Zásad jednotně označovány jako „Klient“. Společnost taktéž zpracovává osobní údaje osob, které mohou být potencionálními klienty Společnosti, nebo návštěvníků internetových stránek www.vwfs.cz (souhrnně pouze „Subjekty údajů“).

 

Společnost zpracovává osobní údaje především v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dalšími navazujícími či prováděcími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (dále společně jen „Zákony“).

 

Účely zpracování
Ke zpracování osobních údajů dochází v souladu s Nařízením a Zákony, zejména tehdy, je-li toto zpracování nezbytné pro splnění Smlouvy se Společností, dále na základě plnění právních povinností Společností, či je-li toto zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu Společnosti, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva Subjektů údajů. V ostatních případech jsou osobní údaje zpracovávány pouze se souhlasem Subjektů údajů. 

 

Pokud Společnost zpracovává rodné číslo, děje se tak v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

 

Zpracovávané osobní údaje
Společnost může shromažďovat, uchovávat a dále zpracovávat veškeré informace a osobní údaje Subjektu údajů (včetně rodného čísla, pokud zpracování rodného čísla vyplývá ze zvláštního právního předpisu), které byly Společnosti ze strany Subjektu údajů sděleny, které byly Společností v souvislosti s žádostí Klienta o sjednání pojištění, resp. o zprostředkování uzavření Smlouvy nebo v souvislosti s realizací navazujících úkonů Společnosti jakožto pojišťovacího agenta oprávněně získány od třetích osob.

Údaje subjektů údajů Účely zpracování
Jméno a příjmení Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Efektivní komunikace a vedení obchodního případu, Zasílání obchodních sdělení
Kontaktní adresa Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Zasílání obchodních sdělení
E-mail Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Efektivní komunikace a vedení obchodního případu, Zasílání obchodních sdělení
Telefonní číslo Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Efektivní komunikace a vedení obchodního případu, Zasílání obchodních sdělení
Číslo účtu Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce
IČO, DIČ Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce
Rodné číslo Plnění smlouvy, Plnění právních povinností
Číslo občanského a technického průkazu Plnění smlouvy, Plnění právních povinností
VIN a další informace o motorovém vozidle Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení
Informace o pojištění vozidla – pojišťovna a číslo pojistné smlouvy Plnění smlouvy, Plnění právních povinností
Nahrávka telefonického hovoru Plnění smlouvy, Prokázání právních úkonů, Ochrana oprávněného zájmu správce

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Jak a kdy souhlas můžete udělit
Souhlas s jednotlivými činnostmi zpracování osobních údajů může Subjekt údajů udělit několika způsoby v různých situacích a časových okamžicích, typicky:

a) při sjednávání Smlouvy s Pojišťovnou, resp. při zprostředkování uzavření Smlouvy prostřednictvím Společnosti v rámci dokumentu „Informace o pojišťovacím zprostředkovateli“; k tomuto může docházet také prostřednictvím obchodníka spolupracujícího se Společností;
b) při žádosti o přípravu kalkulace či nabídky před uzavřením Smlouvy;
c) při vyplňování kteréhokoliv formuláře na internetových stránkách www.vwfs.cz.

 

Poskytne-li Subjekt údajů své osobní údaje Společnosti, činí tak zcela dobrovolně, poskytnutí svých osobních údajů může kdykoliv odmítnout a již udělený souhlas může kdykoliv odvolat. Pokud však Subjekt údajů své osobní údaje nebo souhlas s jejich zpracováním Společnosti neposkytne, může to mít za následek, že Společnost nebude tomuto Subjektu údajů schopna sjednat pojištění či zprostředkovat uzavření Smlouvy, není-li u konkrétního souhlasu uvedeno jinak.

 

K čemu Váš souhlas potřebujeme
Společnost zpracovává osobní údaje Subjektů údajů na základě souhlasu za účelem:

a) zasílání obchodních sdělení Společnosti včetně nabídky jakýchkoliv jejích dalších služeb i těch, které přímo nesouvisejí se Smlouvou, jakož i nabídky služeb osob s ní majetkově propojených (viz níže definice „Propojené osoby“) a/nebo s ní jinak spolupracujících. Odmítnutí udělení tohoto souhlasu ze strany Subjektu údajů nemá žádný vliv na možnost uzavření Smlouvy. I v případě neudělení tohoto souhlasu je Společnost oprávněna zasílat Subjektům údajů v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, obchodní sdělení týkající se obdobných služeb Společnosti, které se podobají těm, které jim Společnost poskytuje nebo v minulosti poskytovala (přímý marketing) na adresu, emailovou adresu, prostřednictvím SMS na telefonní číslo adresáta nebo jiným způsobem s využitím elektronického kontaktu adresáta, pokud daný adresát předem nevyjádří svůj nesouhlas s tímto marketingovým oslovováním. Tento požadavek (na neoslovování s jakýmikoliv marketingovými nabídkami) je subjekt údajů oprávněn vyslovit kdykoliv v průběhu smluvního vztahu i po jeho skončení, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto Zásadách níže.

Se zasíláním obchodních sdělení souvisí i analýza dřívějších vztahů Klienta se Společností včetně analýzy služeb a produktů, které Společnost Klientovi dříve poskytla/poskytovala nebo zprostředkovala, a to především z důvodu, aby Společnost mohla Klientovi dále nabídnout či zprostředkovat produkt, který by jej mohl nejvíce zajímat. Za tímto účelem může být prováděno profilování Subjektů údajů. Proti profilování může Subjekt údajů vznést námitku, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto Zásadách níže.

 

Na jak dlouhou dobu souhlas udělujete
Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých pro účely zasílání obchodních sdělení se uděluje na dobu 1 roku od poskytnutí tohoto souhlasu, pokud nedojde k uzavření Smlouvy. V případě, že dojde ke sjednání pojištění prostřednictvím Společnosti, resp. ke zprostředkování uzavření Smlouvy mezi Subjektem údajů a Pojišťovnou, uděluje se tento souhlas na dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou a na dobu dalších 3 let od data ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou.

 

Doba zpracování

Účel zpracování Doba uchování
Plnění smlouvy

po dobu trvání smlouvy a po dobu 12 let od ukončení smlouvy

po dobu 2 let od získání osobních údajů před uzavřením smlouvy, pokud nedojde k uzavření Smlouvy

Plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

Ochrana oprávněného zájmu správce

maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

osobní údaje Klienta, který nesplatil svůj dluh vůči Společnosti včas a řádně, po dobu 16 let po odepsání pohledávky Klienta

Vyřizování vašich požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů nebo uplatněných u některého z našich dealerů po dobu nezbytnou pro vyřízení příslušného požadavku
Efektivní komunikace a vedení obchodního případu maximálně po dobu 4 let od doby počátku zpracování údajů, případně do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním
Zasílání obchodních sdělení po dobu uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s příslušnými právními předpisy

Sdílení a předávání osobních údajů

Společnost osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Společností, případně dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Ke zpracování osobních údajů za účelem správy žádosti o uzavření Smlouvy a Smlouvy, využíváme virtuální infrastrukturu zpracovatelů, z nichž někteří mají sídlo mimo území Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. V takových případech budeme osobní údaje sdílet výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, která bude obsahovat standardní smluvní doložku vydanou Evropskou komisí, zajišťující adekvátní ochranu osobních údajů v rámci uvedeného sdílení.

Při jednání o uzavření Smlouvy se Společností mohou veškeré nebo některé činnosti předcházející uzavření Smlouvy pro Společnost zajišťovat třetí osoby, zejména obchodníci obchodní sítě VWFS a jiní zprostředkovatelé finančních produktů, kterým mohou být zpřístupněny Klientovy osobní údaje. Tyto třetí osoby tak mohou vystupovat v pozici zpracovatele osobních údajů a zpracovávat osobní údaje Klientů či Subjektů údajů jménem a dle pokynů Společnosti. Seznam všech příjemců osobních údajů je dostupný zde.

Společnost je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

 

Za účelem zasílání obchodních sdělení na základě uděleného souhlasu může dojít rovněž k poskytování osobních údajů Subjektů údajů v rozsahu identifikačních údajů a údajů o průběhu obchodního jednání souvisejícího s uzavřením Smlouvy za účelem marketingové nabídky výrobků a služeb osobám majetkově propojeným se Společností (dále jen „Propojené osoby“), konkrétně:

 

a)  Porsche Česká republika s.r.o. (importér vozidel značky Volkswagen, Volkswagen Užitkové vozy, Audi a SEAT)

c)  Volkswagen Bank Gesellschaft mit beschränkter Haftung

d)  Volkswagen AG

e)  Volkswagen Financial Services AG

f)  Volkswagen Finance Overseas B.V.,

a/nebo osob se Společností jinak spolupracujících. Seznam spolupracujících společností naleznete zde.

 

Dále dochází k předání osobních údajů Klientů pojišťovnám, pro které Společnost vystupuje jako pojišťovací agent, a to z důvodu výběru produktu nejvíce odpovídajícího potřebám jednotlivých Klientů (seznam všech pojišťoven, se kterými spolupracuje Společnost je dostupný zde).

 

S některými druhy zpracování osobních údajů např. zpracování za účelem prověřování rizik obchodů, které Klient uzavře s Propojenými osobami (viz definice výše) nebo o jejichž uzavření s kteroukoliv Propojenou osobou Klient vede jednání, nedílně souvisí předávání Klientových osobních údajů v rozsahu identifikačních údajů (včetně rodného čísla) a údajů sloužících k posouzení Klientovy důvěryhodnosti, bonity a platební morálky těmto Propojeným osobám.

 

Osobní údaje třetích osob
Poskytne-li Subjekt údajů Společnosti v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy či v jiné souvislosti osobní údaje třetích osob, zaručuje se tento Subjekt údajů, že předem získal od těchto třetích osob souhlas (který splňuje veškeré náležitosti platného souhlasu dle platných a účinných právních předpisů, zejména je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný) s poskytnutím jejich osobních údajů Společnosti a s jejich následným zpracováním Společností pro účely stanovené v těchto Zásadách. Na výzvu Společnosti je Subjekt údajů, který poskytl Společnosti osobní údaje třetích osob, povinen doložit Společnosti získání souhlasu od těchto třetích osob.

 

Komunikace prostřednictvím prostředků komunikace na dálku
Poskytnutím e-mailové adresy či telefonního čísla Společnosti Klient souhlasí s tím, aby v souvislosti s Klientovou žádostí o uzavření Smlouvy a dále po celou dobu trvání Klientova vztahu se Společností s Klientem Společnost komunikovala v rámci kteréhokoliv smluvního vztahu, na základě kterého Klientovi Společnost poskytuje své produkty či zprostředkovává související produkty, prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Společnost tedy může zasílat veškeré písemnosti, včetně smluvní dokumentace obsahující Klientovy osobní údaje, jakož Klienta také informovat či s Klientem jinak komunikovat v souvislosti s Klientovými smlouvami skrze tyto prostředky komunikace na dálku uvedené výše (tzn. emailem a/nebo SMS). Pokud by Klient neměl zájem o tento způsob komunikace ve smluvních záležitostech, může kontaktovat Společnost (viz kontakty uvedené níže) a informovat ji o tom. V takovém případě s Klientem bude Společnost nadále komunikovat v rámci smluvních záležitostí prostřednictvím Klientovy kontaktní poštovní adresy, případně jiným způsobem, který Klient dobrovolně a prokazatelně zvolí.

 

Společnost si však dovoluje upozornit, že plné zabezpečení zpráv posílaných e-mailem nemůže zajistit. Klient bere v úvahu, že i přes veškeré úsilí Společnosti, mohou být data, a tedy i Klientova osobní data, včetně kopií osobních dokladů, obsažená v e-mailu infikována viry, zachycena, ztracena nebo poškozena. Společnost proto doporučuje, aby si Klient ověřil, že je jeho e-mailový účet dostatečně zabezpečen, případně aby si jej sám zabezpečil řádným softwarem.

 

V případě telefonické komunikace se Společností bude takovýto telefonní hovor nahráván pro účely zdokumentování projevu vůle Subjektu údajů souvisejícího zejména se Smlouvou. Nahrávka telefonního hovoru může být Společností uchována po dobu až 4 let. O možnosti nahrávání telefonického hovoru pro účely kontroly a zlepšování kvality služeb poskytovaných call centrem Společnosti bude Subjekt údajů vždy poučen na začátku telefonátu, a to včetně možnosti nepokračovat v hovoru a využít jiný z prostředků komunikace v případě, pokud nesouhlasí se zaznamenáním obsahu telefonického rozhovoru.

 

Způsob zpracování osobních údajů
Osobní údaje Subjektů údajů budou Společností zabezpečeně uchovány v elektronické nebo listinné podobě a Společnost tyto osobní údaje může zpracovávat manuálně či automatizovaným způsobem.
Společnost může Klientovy osobní údaje anonymizovat a na základě těchto anonymních údajů může vytvářet agregované finanční reporty zasílané především své mateřské společnosti – Volkswagen Finance Overseas B.V., či provádět správu nestandardně ukončených Smluv.

 

Cookies
Soubory cookies jsou obsahově malé datové soubory, které se do Vašeho počítače, telefonu nebo jiného zařízení ukládají při návštěvě stránek www.vwfs.cz (Internetové stránky). Soubory cookies slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

 

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich Internetových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

 

Soubory cookies zejména:

a) slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z Internetové stránky;

b) umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem;

c) napomáhají zobrazovat na Internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele.

 

Společnost soubory cookies používá v případě, že navštívíte Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení.

 

Na našich Internetových stránkách používáme dva základní druhy souborů cookies:

·         relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookies Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné;

·         permanentní cookies (persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

 

Cookies třetích stran
Společnost může za účelem propagace a optimalizace marketingové komunikace využívat inzerenty z řad třetích stran. Tyto třetí strany mohou využívat soubory cookies za účelem individualizace obsahu reklamních sdělení a měření jejich účinnosti. Informace nashromážděné těmito třetími stranami mohou obsahovat data o geografické poloze (vyplývající z IP adresy), případně kontaktní údaje (např. emailová adresa), přičemž takové informace se shromažďují prostřednictvím Internetových stránek.

 

Sledování a analýza
Naše Internetová stránka používá Adobe Target, analytický nástroj od společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko.

 

Prostřednictvím tohoto nástroje testujeme možnosti naší Internetové stránky na základě zcela pseudonymizovaných uživatelských profilů s cílem optimalizace jejího obsahu při Vaší další návštěvě.

 

Příslušné informace vygenerované pomocí cookies ohledně Vašeho používání Internetové stránky jsou zasílány na servery Adobe v Londýně (Velká Británie), kde jsou uloženy. Tyto informace mohou být poskytnuty třetím osobám, pokud je to vyžadováno zákonem nebo pokud tyto třetí osoby data zpracovávají. Vaše IP adresa nebude za žádných okolností sloučena s dalšími daty Adobe. Další informace o zpracování dat společností Adobe najdete zde.

 

Vyjádření nesouhlasu s využitím služby Adobe Target můžete realizovat prostřednictvím tohoto odkazu.

 

Povolení a odmítnutí souborů cookies a jiných obdobných technologií
Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale Společnosti nepovolíte použití souborů cookies, některé funkce a nemusí fungovat tak, jak by měly.
Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití souborů cookie odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:

Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security

 

Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má níže uvedená práva, která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Subjekt údajů možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

 

1.   Právo na přístup k osobním údajům: chce-li Subjekt údajů vědět, jestli Společnost zpracovává jeho osobní údaje, má právo získat informace o tom, jestli jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, má také právo k těmto získat přístup.

 

2.   Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: Subjekt údajů má právo požadovat opravu. Společnost opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.

 

3.   Právo na výmaz: v případě, že Subjekt údajů o výmaz, Společnost vymaže osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznese-li Subjekt údajů námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) zpracování Společnosti neukládá zákonná povinnost.

 

4.   Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že Subjekt údajů nemá zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování osobních údajů.

 

5.   Právo na přenositelnost údajů: v případě, že Subjekt údajů chce, aby Společnost jeho osobní údaje, které zpracovává na základě souhlasu anebo na základě smlouvy, předala třetímu subjektu, může využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Společnost žádosti nebude moci vyhovět.

 

6.   Právo vznést námitku: Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti. V případě, že Společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

 

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv bude Společnost oprávněna za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu informuje Společnost Subjekt údajů předem.

 

Kontaktní údaje
Společnost ŠkoFIN s.r.o. lze kdykoliv kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na internetové stránce www.vwfs.cz (preferovaný kontakt), kde je také možné uplatnit veškerá práva Subjektů údajů. Další kontaktní údaje:
    e-mailová adresa:    klient@vwfs.cz
    telefonní číslo:        +420 224 992 410
    poštovní adresa:      Evropská 866/63, 160 00, Praha 6

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Společnosti je dostupný prostřednictvím následujících kontaktních údajů:
    e-mailová adresa:    DPO@vwfs.cz
    poštovní adresa:      zasílejte „k rukám DPO“ na adresu Evropská 866/63, 160 00, Praha 6

 

Účinnost těchto Zásad
Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018
Datum poslední aktualizace: 30. 9. 2021

Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti Volkswagen Finacial Services pro předplacený servis

(dále jen „Zásady”)

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
(1) Společnost ŠkoFIN s.r.o., se sídlem na adrese Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00 Praha 5, IČO: 45805369 (dále jen „Společnost“) při poskytování služeb předplaceného servisu zpracovává osobní údaje klientů a dalších osob, tedy fyzických osob, které se Společností uzavřely smlouvu o předplaceném servisu (dále jen „Smlouva“) nebo se Společností vstupují do jednání za účelem uzavření Smlouvy nebo v souvislosti s uzavřením Smlouvy nebo osob, na které Smlouva přechází v souvislosti s koupí nového i ojetého vozidla (dále jen „Klienti“), jakožto i návštěvníky internetových stránek www.vwfs.cz a osob, které mohou být potencionálními klienty Společnosti (dále souhrnně jen „Subjekty údajů“).

 

(2) Společnost zpracovává osobní údaje Subjektů údajů především v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dalšími navazujícími či prováděcími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (dále jen „Zákony“).

Ke zpracování osobních údajů dochází v souladu s Nařízením a Zákony, zejména tehdy, je-li toto zpracování nezbytné pro splnění Smlouvy se Společností, dále na základě plnění právních povinností Společností, či je-li toto zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu Společnosti, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva Subjektů údajů. V ostatních případech jsou osobní údaje zpracovávány pouze se souhlasem Subjektů údajů.

Pokud Společnost zpracovává rodné číslo, děje se tak v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

 

(3) Souhlas s jednotlivými činnostmi zpracování osobních údajů může Subjekt údajů udělit několika způsoby v různých situacích a časových okamžicích, zejména:

 

 • při uzavírání Smlouvy se Společností online prostřednictvím e-shopu;
 • při vyplňování kteréhokoliv formuláře na internetových stránkách www.vwfs.cz.

 

(4) Poskytne-li Subjekt údajů své osobní údaje Společnosti, činí tak zcela dobrovolně, poskytnutí svých osobních údajů může kdykoliv odmítnout a již udělený souhlas může kdykoliv odvolat. Pokud však Subjekt údajů své osobní údaje nebo souhlas s jejich zpracováním Společnosti neposkytne, může to mít za následek, že Společnost nebude tomuto Subjektu údajů schopna poskytnout své služby a uzavřít s tímto Subjektem údajů Smlouvu, není-li u konkrétní služby uvedeno jinak.

 

(5) Poskytne-li Subjekt údajů Společnosti v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy či v jiné souvislosti osobní údaje třetích osob, zaručuje se tento Subjekt údajů, že předem získal od těchto třetích osob souhlas (který splňuje veškeré náležitosti platného souhlasu dle platných a účinných právních předpisů, zejména je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný) s poskytnutím jejich osobních údajů Společnosti a s jejich následným zpracováním Společností pro účely stanovené v těchto Zásadách. Na výzvu Společnosti je Subjekt údajů, který poskytl Společnosti osobní údaje třetích osob, povinen doložit Společnosti získání souhlasu od těchto třetích osob.

 

2. Informace o zpracování osobních údajů na základě souhlasu
(1) Pouze se souhlasem Subjektu údajů může Společnost zpracovávat osobní údaje a veškeré další informace týkající se Subjektu údajů, které tento Subjekt údajů sdělil nebo sdělí Společnosti, nebo které byly Společností oprávněně získány od třetích osob či které Společnost získala ze své vlastní činnosti za účely uvedenými v tomto článku 2. těchto Zásad.

 

(2) Společnost získává souhlasy Subjektů údajů proto, aby mohla osobní údaje a další informace o Subjektu údajů shromažďovat, uchovávat a dále zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení Společnosti včetně nabídky jakýchkoliv jejích dalších služeb i těch, které přímo nesouvisejí se Smlouvou.; Za tímto účelem může dojít rovněž k poskytování osobních údajů Subjektů údajů v rozsahu identifikačních údajů a údajů o průběhu obchodního jednání souvisejícího s uzavřením Smlouvy za účelem marketingové nabídky výrobků a služeb osobám majetkově propojeným se Společností (dále jen „Propojené osoby“), konkrétně:

 

 • Porsche Česká republika s.r.o. (importér vozidel značky Volkswagen, Volkswagen Užitkové vozy, Audi a SEAT)
 • Volkswagen Bank Gesellschaft mit beschränkter Haftung
 • Volkswagen AG
 • ŠKODA AUTO a.s.
 • Volkswagen Financial Services AG
 • Volkswagen Finance Overseas B.V.,

a/nebo osob se Společností jinak spolupracujících. Seznam spolupracujících společností naleznete zde.

Odmítnutí udělení tohoto souhlasu ze strany Subjektu údajů nemá žádný vliv na možnost uzavření Smlouvy. I v případě neudělení tohoto souhlasu je Společnost oprávněna zasílat Subjektům údajů v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, obchodní sdělení týkající se obdobných služeb Společnosti, které se podobají těm, které jim Společnost poskytuje nebo v minulosti poskytovala (přímý marketing) na adresu, emailovou adresu, prostřednictvím SMS na telefonní číslo adresáta nebo jiným způsobem s využitím elektronického kontaktu adresáta, pokud daný adresát předem nevyjádří svůj nesouhlas s tímto marketingovým oslovováním. Tento požadavek (na neoslovování s jakýmikoliv marketingovými nabídkami) je subjekt údajů oprávněn vyslovit kdykoliv v průběhu smluvního vztahu i po jeho skončení, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto Zásadách níže.

 

S marketingovými aktivitami Společnosti souvisí i analýza dřívějších vztahů Klienta se Společností včetně analýzy služeb a produktů, které Společnost Klientovi dříve poskytla/poskytovala, a to především z důvodu, aby Společnost mohla Klientovi dále nabídnout produkt, který by jej mohl nejvíce zajímat. Za tímto účelem může být prováděno profilování Subjektů údajů. Proti profilování může Subjekt údajů vznést námitku, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto Zásadách níže.

 

3. Doba, na kterou se uděluje souhlas
(1) Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za podmínek a pro účely stanovené v bodě 2.(2) těchto Zásad se uděluje na dobu 1 roku od poskytnutí tohoto souhlasu, pokud nedojde k uzavření Smlouvy nebo do jeho odvolání. V případě, že mezi Subjektem údajů a Společností bude uzavřena Smlouva, uděluje se tento souhlas na dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou a na dobu dalších 3 let od data ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou nebo do odvolání souhlasu.

 

4. Informace o zpracování osobních údajů na základě jiného právního důvodu než je souhlas
(1) Společnost může i bez souhlasu Subjektů údajů shromažďovat, uchovávat a dále zpracovávat jeho osobní údaje (včetně rodného čísla, pokud zpracování rodného čísla vyplývá ze zvláštního právního předpisu) a další informace, které byly Společnosti ze strany Subjektu údajů sděleny, které byly Společností v souvislosti s žádostí Klienta o uzavření Smlouvy nebo v souvislosti s realizací navazujících úkonů oprávněně získány od třetích osob či které Společnost získala z vlastní činnosti, a to za účelem:

 

 • jednání za účelem uzavření Smlouvy nebo v souvislosti s uzavřením Smlouvy;
 • plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu založeného Smlouvou;
 • uplatňování a správy nároků plynoucích ze Smlouvy, případně pro účely dokazování a obrany v případě potenciálního sporu;
 • plnění povinností, které Společnosti stanoví obecně závazné právní předpisy.

 

(2) Společnost zpracovává osobní údaje Subjektů údajů v tomto rozsahu:

 

 • Identifikační údaje: jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého bydliště, sídlo podnikání, IČO, DIČ (nebo obdobný identifikátor u Subjektů údajů, kteří nejsou daňovými rezidenty České republiky), číslo dokladu totožnosti;
 • Kontaktní údaje: doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky;
 • Údaje o bankovních službách: údaje o bankovním účtu, platební kartě;
 • Údaje o vozidle Klienta: VIN, registrační značka, technické údaje
 • Údaje o produktech a službách: osobní údaje poskytnuté Subjektem údajů ve Smlouvě, dalších smluvních dokumentech, žádosti či v jiných dokumentech, v telefonické či e-mailové komunikaci, při jednáních;

 

(3) Doba zpracování osobních údajů

Účel zpracování Doba uchování
Plnění smlouvy

po dobu trvání smlouvy a po dobu 12 let od ukončení smlouvy

po dobu 1 roku od získání osobních údajů před uzavřením smlouvy, pokud nedojde k uzavření Smlouvy

Plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

Ochrana oprávněného zájmu správce

maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

osobní údaje Klienta, který nesplatil svůj dluh vůči Společnosti včas a řádně, po dobu 16 let po odepsání pohledávky Klienta

Vyřizování vašich požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů nebo uplatněných u některého z našich dealerů po dobu nezbytnou pro vyřízení příslušného požadavku
Efektivní komunikace a vedení obchodního případu maximálně po dobu 4 let od doby počátku zpracování údajů, případně do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním
Zasílání obchodních sdělení po dobu uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s příslušnými právními předpisy

 

5. Komunikace související s průběhem Smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku
(1) Poskytnutím e-mailové adresy či telefonního čísla Společnosti Klient souhlasí s tím, aby v souvislosti s Klientovou žádostí o uzavření Smlouvy a dále po celou dobu trvání Klientova vztahu se Společností s Klientem Společnost komunikovala v rámci kteréhokoliv smluvního vztahu, na základě kterého Klientovi Společnost poskytuje své produkty či zprostředkovává související produkty, prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Společnost tedy může zasílat veškeré písemnosti, včetně smluvní dokumentace obsahující Klientovy osobní údaje, jakož Klienta také informovat či s Klientem jinak komunikovat v souvislosti s Klientovými smlouvami skrze tyto prostředky komunikace na dálku uvedené výše (tzn. e mailem a/nebo SMS). Společnost si však dovoluje upozornit, že plné zabezpečení zpráv posílaných e-mailem nemůže zajistit. Klient bere v úvahu, že i přes veškeré úsilí Společnosti, mohou být data, a tedy i Klientova osobní data, včetně kopií osobních dokladů, obsažená v e-mailu infikována viry, zachycena, ztracena nebo poškozena. Společnost proto doporučuje, aby si Klient ověřil, že je jeho e-mailový účet dostatečně zabezpečen, případně aby si jej sám zabezpečil řádným softwarem. Pokud by Klient neměl zájem o tento způsob komunikace ve smluvních záležitostech, může kontaktovat Společnost a informovat ji o tom. V takovém případě s Klientem bude Společnost nadále komunikovat v rámci smluvních záležitostí prostřednictvím Klientovy kontaktní poštovní adresy, případně jiným způsobem, který Klient dobrovolně a prokazatelně zvolí.

 

(2) V případě telefonické komunikace se Společností bude takovýto telefonní hovor nahráván pro účely zdokumentování projevu vůle Klienta (či jiného volajícího jakožto Subjektu údajů) souvisejícího zejména se Smlouvou. Nahrávka telefonního hovoru může být Společností uchována po dobu až 4 let. O možnosti nahrávání telefonického hovoru pro účely kontroly a zlepšování kvality služeb poskytovaných call centrem Společnosti bude Subjekt údajů vždy poučen na začátku telefonátu, a to včetně možnosti nepokračovat v hovoru a využít jiný z prostředků komunikace v případě, pokud nesouhlasí se zaznamenáním obsahu telefonického rozhovoru.

 

6. Způsob zpracování osobních údajů
(1) Osobní údaje Klienta či jiných Subjektů údajů budou Společností zabezpečeně uchovány v elektronické nebo listinné podobě a Společnost tyto osobní údaje může zpracovávat manuálně či automatizovaným způsobem.

 

(2) Společnost může Klientovy osobní údaje anonymizovat a na základě těchto anonymních údajů může vytvářet agregované finanční reporty zasílané především své mateřské společnosti – Volkswagen Finance Overseas B.V., či provádět správu nestandardně ukončených Smluv.

 

(3) Při plnění Smlouvy mohou veškeré nebo některé činnosti k realizaci Smlouvy a poskytnutí sjednaných služeb Klientovi pro Společnost zajišťovat třetí osoby, zejména obchodníci obchodní sítě VWFS a partneři servisní sítě VWFS, kterým mohou být zpřístupněny Klientovy osobní údaje. Tyto třetí osoby tak mohou vystupovat v pozici zpracovatele osobních údajů a zpracovávat osobní údaje Klientů či Subjektů údajů jménem a dle pokynů Společnosti. Kompletní a aktuální seznam zpracovatelů a dalších příjemců osobních údajů spolupracujících se Společností je dostupný zde.

 

(4) Ke zpracování osobních údajů za účelem správy žádosti o uzavření Smlouvy a Smlouvy, využíváme virtuální infrastrukturu zpracovatelů, z nichž někteří mají sídlo mimo území Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. V takových případech budeme osobní údaje sdílet výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, která bude obsahovat standardní smluvní doložku vydanou Evropskou komisí, zajišťující adekvátní ochranu osobních údajů v rámci uvedeného sdílení.

 

(5) Společnost přijala organizačně-technická opatření, která zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

 

(6) Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí u Společnosti do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

7. Předání osobních údajů
(1) Osobní údaje Klienta budou předány třetím stranám – zejména partnerům servisní sítě VWFS, kteří poskytují Společnosti dodávky servisních prací k poskytnutí služby Klientovi dle Smlouvy a Obchodních podmínek. Tyto třetí strany mohou být za určitých okolností dalšími správci osobních údajů Klienta, a to v případě, že pro Klienta vykonávají činnosti a služby, v rámci kterých sami určují účel a prostředky zpracování jeho osobních údajů.

 

8. Práva subjektů údajů
(1) Subjekt údajů má níže uvedená práva, která můžete kdykoliv uplatnit.

 

Právo na přístup k osobním údajům: chce-li Subjekt údajů vědět, jestli Společnost zpracovává jeho osobní údaje, má právo získat informace o tom, jestli jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, má také právo k těmto získat přístup.

 

Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: Subjekt údajů má právo požadovat opravu. Společnost opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.

 

Právo na výmaz: v případě, že Subjekt údajů o výmaz, Společnost vymaže osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznese-li Subjekt údajů námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) zpracování Společnosti neukládá zákonná povinnost.

 

Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že Subjekt údajů nemá zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování osobních údajů.

 

Právo na přenositelnost údajů: v případě, že Subjekt údajů chce, aby Společnost jeho osobní údaje, které zpracovává na základě souhlasu anebo na základě smlouvy, předala třetímu subjektu, může využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Společnost žádosti nebude moci vyhovět.

 

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti. V případě, že Společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

 

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv bude Společnost oprávněna za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu informuje Společnost Subjekt údajů předem.

 

9. Kontaktní údaje
(1) Společnost ŠkoFIN lze kdykoliv kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na internetové stránce www.vwfs.cz (preferovaný kontakt), kde je také možné uplatnit veškerá práva Subjektů údajů.

 

Další kontaktní údaje:
e-mailová adresa: klient@vwfs.cz
telefonní číslo: +420224 992 410
poštovní adresa: Evropská 866/63, 160 00, Praha 6

 

(2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů Společnosti je dostupný prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

 

e-mailová adresa: DPO@vwfs.cz
poštovní adresa: zasílejte „k rukám DPO“ na adresu Evropská 866/63, 160 00, Praha 6

 

10. Účinnost těchto Zásad
(1) Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018. Poslední aktualizace byla provedena k datu 25. 6. 2021.

Zásady používání cookies na stránkách www.vwfs.cz

Zásady využívání cookies společnosti ŠkoFIN s.r.o., se sídlem na adrese Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00 Praha 5, IČO: 45805369 (dále jen „Společnost“).

Soubory cookies jsou obsahově malé datové soubory, které se do Vašeho počítače, telefonu nebo jiného zařízení ukládají při návštěvě stránek www.vwfs.cz a www.skofin.cz (Internetové stránky). Soubory cookies slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich Internetových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

 

Soubory cookies zejména:

 • slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z Internetové stránky;
 • umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem;
 • napomáhají zobrazovat na Internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele.

Společnost soubory cookies používá v případě, že navštívíte Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení.

 

Na našich Internetových stránkách používáme dva základní druhy souborů cookies:

 • relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookies Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné;
 • permanentní cookies (persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

 

Cookies třetích stran
Společnost může za účelem propagace a optimalizace marketingové komunikace využívat inzerenty z řad třetích stran. Tyto třetí strany mohou využívat soubory cookies za účelem individualizace obsahu reklamních sdělení a měření jejich účinnosti. Informace nashromážděné těmito třetími stranami mohou obsahovat data o geografické poloze (vyplývající z IP adresy), případně kontaktní údaje (např. emailová adresa), přičemž takové informace se shromažďují prostřednictvím Internetových stránek.

 

Sledování a analýza
Pro optimalizaci marketingové komunikace využívá Společnost nástroje Google, Facebook, Seznam, Adform a Adobe Analytics. Tyto nástroje umožňují monitorovat chování na internetu z hlediska času, polohy a používání těchto Stránek. Informace získané prostřednictvím sledovacích pixelů a/nebo cookies jsou vždy anonymní a nejsou spojovány s osobními údaji. Veškeré informace, které jsou pro toto monitorování a analýzy potřeba, jsou ukládány na serverech těchto společností. O tyto informace se nedělíme s žádnou třetí stranou, která by je využila ke svým účelům.

 

Bližší informace o cookies najdete na příslušných stránkách společností Adobe, Google, Facebook, Seznam, Adform.

 

Naše Internetová stránka používá Adobe Target, analytický nástroj od společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko.

 

Prostřednictvím tohoto nástroje testujeme možnosti naší Internetové stránky na základě zcela pseudonymizovaných uživatelských profilů s cílem optimalizace jejího obsahu při Vaší další návštěvě. Příslušné informace vygenerované pomocí cookies ohledně Vašeho používání Internetové stránky jsou zasílány na servery Adobe v Londýně (Velká Británie), kde jsou uloženy. Tyto informace mohou být poskytnuty třetím osobám, pokud je to vyžadováno zákonem nebo pokud tyto třetí osoby data zpracovávají. Vaše IP adresa nebude za žádných okolností sloučena s dalšími daty Adobe. Další informace o zpracování dat společností Adobe najdete zde.

 

Vyjádření nesouhlasu s využitím služby Adobe Target můžete realizovat prostřednictvím tohoto odkazu.

 

Povolení a odmítnutí souborů cookies a jiných obdobných technologií
Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale Společnosti nepovolíte použití souborů cookies, některé funkce a nemusí fungovat tak, jak by měly. Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití souborů cookie odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách: