Ochrana osobních údajů 

Zásady zpracování osobních údajů ve Volkswagen Financial Services pro služby financování

(dále jen „Zásady“)

Společnost ŠkoFIN s.r.o., se sídlem na adrese Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00 Praha 5, IČO: 45805369 (dále jen „Společnost“) při poskytování finančních služeb zpracovává osobní údaje fyzických osob, které se Společností uzavřely smlouvu o poskytnutí finančních služeb (dále jen „Smlouva“) nebo se Společností vstupují do jednání za účelem uzavření Smlouvy nebo v souvislosti s uzavřením Smlouvy (dále jen „Klienti“), jakožto i osob, které mohou být potencionálními klienty Společnosti, stejně tak i osob, které mají vztah ke Klientovi nebo potenciálnímu klientovi (manžel, ručitel, spolubydlící, majitel vozidla apod.) nebo návštěvníků internetových stránek www.vwfs.cz (souhrnně pouze „Subjekty údajů“).

Společnost zpracovává osobní údaje především v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dalšími navazujícími či prováděcími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (dále společně jen „Zákony“).

 

Účely zpracování

Ke zpracování osobních údajů dochází v souladu s Nařízením a Zákony, zejména tehdy, je-li toto zpracování nezbytné pro splnění Smlouvy se Společností, dále na základě plnění právních povinností Společností, či je-li toto zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu Společnosti, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva Subjektů údajů. V ostatních případech jsou osobní údaje zpracovávány pouze se souhlasem Subjektů údajů. 

 

Pokud Společnost zpracovává rodné číslo, děje se tak v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

 

Zpracovávané osobní údaje

Společnost může shromažďovat, uchovávat a dále zpracovávat veškeré informace a osobní údaje Subjektu údajů (včetně rodného čísla, pokud zpracování rodného čísla vyplývá ze zvláštního právního předpisu), které byly Společnosti ze strany Subjektu údajů sděleny, které byly Společností v souvislosti s žádostí Klienta o uzavření Smlouvy nebo v souvislosti s realizací navazujících úkonů oprávněně získány, to především za účelem plnění povinností, které Společnosti stanoví obecně závazné právní předpisy (např. zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, daňové a účetní předpisy apod.).

Údaje subjektů údajů Účely zpracování
Jméno a příjmení Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Efektivní komunikace a vedení obchodního případu, Zasílání obchodních sdělení
Kontaktní adresa Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Zasílání obchodních sdělení
E-mail Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Efektivní komunikace a vedení obchodního případu, Zasílání obchodních sdělení
Telefonní číslo Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Efektivní komunikace a vedení obchodního případu, Zasílání obchodních sdělení
Číslo účtu Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce
IČO, DIČ Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce
Rodné číslo Plnění smlouvy, Plnění právních povinností
Informace o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti Plnění smlouvy, Plnění právních povinností
Číslo občanského a technického průkazu Plnění smlouvy, Plnění právních povinností
VIN a další informace o motorovém vozidle Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení
Informace o pojištění vozidla – pojišťovna a číslo pojistné smlouvy Plnění smlouvy, Plnění právních povinností
Nahrávka telefonického hovoru Plnění smlouvy, Prokázání právních úkonů, Ochrana oprávněného zájmu správce

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Jak a kdy souhlas můžete udělit
Souhlas s jednotlivými činnostmi zpracování osobních údajů může Subjekt údajů udělit několika způsoby v různých situacích a časových okamžicích, typicky:

a) při uzavírání Smlouvy se Společností prostřednictvím obchodníka spolupracujícího se Společností prostřednictvím dokumentu, který je označen jako „Základní údaje“;
b) při uzavírání Smlouvy se Společností online prostřednictvím e-shopu dostupného na www.skoda-online.cz/;
c) při žádosti o přípravu kalkulace či nabídky před uzavřením Smlouvy;
d) při žádosti o předschválení financování; nebo
e) při vyplňování kteréhokoliv formuláře na internetových stránkách www.vwfs.cz.

 

Poskytne-li Subjekt údajů své osobní údaje Společnosti, činí tak zcela dobrovolně, poskytnutí svých osobních údajů může kdykoliv odmítnout a již udělený souhlas může kdykoliv odvolat. Pokud však Subjekt údajů své osobní údaje nebo souhlas s jejich zpracováním Společnosti neposkytne, může to mít za následek, že Společnost nebude tomuto Subjektu údajů schopna poskytnout financování a uzavřít s tímto Subjektem údajů Smlouvu, není-li u konkrétního souhlasu uvedeno jinak.

 

K čemu Váš souhlas potřebujeme
Společnost zpracovává osobní údaje Subjektů údajů na základě souhlasu za účelem:

a) zasílání obchodních sdělení Společnosti včetně nabídky jakýchkoliv jejích dalších služeb i těch, které přímo nesouvisejí se Smlouvou, jakož i nabídky služeb osob s ní majetkově propojených (viz níže definice „Propojené osoby“) a/nebo s ní jinak spolupracujících. Odmítnutí udělení tohoto souhlasu ze strany Subjektu údajů nemá žádný vliv na možnost uzavření Smlouvy. I v případě neudělení tohoto souhlasu je Společnost oprávněna zasílat Subjektům údajů v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, obchodní sdělení týkající se obdobných služeb Společnosti, které se podobají těm, které jim Společnost poskytuje nebo v minulosti poskytovala (přímý marketing) na adresu, emailovou adresu, prostřednictvím SMS na telefonní číslo adresáta nebo jiným způsobem s využitím elektronického kontaktu adresáta, pokud daný adresát předem nevyjádří svůj nesouhlas s tímto marketingovým oslovováním. Tento požadavek (na neoslovování s jakýmikoliv marketingovými nabídkami) je subjekt údajů oprávněn vyslovit kdykoliv v průběhu smluvního vztahu i po jeho skončení, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto Zásadách níže.

b) nabízení pojištění; Odmítnutí udělení tohoto souhlasu nemá žádný vliv na možnost uzavření Smlouvy.

c) získávání informací o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z Pozitivního registru SOLUS, který shromažďuje a zpracovává údaje o klientech a jejich smluvních závazcích i v případě, že nedošlo k jejich prodlení, jakož i o potenciálních závazcích, tj. i žádostech o poskytnutí finančních prostředků.

 

Se zasíláním obchodních sdělení a nabízení pojištění souvisí i analýza dřívějších vztahů Klienta se Společností včetně analýzy služeb a produktů, které Společnost Klientovi dříve poskytla/poskytovala, a to především z důvodu, aby Společnost mohla Klientovi dále nabídnout produkt, který by jej mohl nejvíce zajímat. Za tímto účelem může být prováděno profilování Subjektů údajů. Proti profilování může Subjekt údajů vznést námitku, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto Zásadách níže.

 

Na jak dlouhou dobu souhlas udělujete
Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých pro účely zasílání obchodních sdělení a nabízení pojištění se uděluje na dobu 1 roku od poskytnutí tohoto souhlasu, pokud nedojde k uzavření Smlouvy. V případě, že mezi Subjektem údajů a Společností bude uzavřena Smlouva, uděluje se tento souhlas na dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou a na dobu dalších 3 let od data ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely získávání informací o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z Pozitivního registru SOLUS se uděluje na dobu 1 roku ode dne jeho udělení, pokud nedojde k uzavření Smlouvy. V případě, že mezi Subjektem údajů a Společností bude uzavřena Smlouva, uděluje se tento souhlas na dobu trvání smluvního závazku založeného Smlouvou a na dobu dalších 3 let od splnění veškerých finančních závazků Klienta z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak.

 

Doba zpracování

Účel zpracování Doba uchování
Plnění smlouvy

po dobu trvání smlouvy a po dobu 12 let od ukončení smlouvy

po dobu 2 let od získání osobních údajů před uzavřením smlouvy, pokud nedojde k uzavření Smlouvy

Plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

Ochrana oprávněného zájmu správce

maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

osobní údaje Klienta, který nesplatil svůj dluh vůči Společnosti včas a řádně, po dobu 16 let po odepsání pohledávky Klienta

Vyřizování vašich požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů nebo uplatněných u některého z našich dealerů po dobu nezbytnou pro vyřízení příslušného požadavku
Efektivní komunikace a vedení obchodního případu maximálně po dobu 4 let od doby počátku zpracování údajů, případně do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním
Zasílání obchodních sdělení po dobu uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s příslušnými právními předpisy

Sdílení a předávání osobních údajů

Společnost osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Společností, případně dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

 

Ke zpracování osobních údajů za účelem správy žádosti o uzavření Smlouvy a Smlouvy, využíváme virtuální infrastrukturu zpracovatelů, z nichž někteří mají sídlo mimo území Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. V takových případech budeme osobní údaje sdílet výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, která bude obsahovat standardní smluvní doložku vydanou Evropskou komisí, zajišťující adekvátní ochranu osobních údajů v rámci uvedeného sdílení. 

 

Při jednání o uzavření Smlouvy se Společností mohou veškeré nebo některé činnosti předcházející uzavření Smlouvy pro Společnost zajišťovat třetí osoby, zejména obchodníci obchodní sítě VWFS a jiní zprostředkovatelé finančních produktů, kterým mohou být zpřístupněny Klientovy osobní údaje. Tyto třetí osoby tak mohou vystupovat v pozici zpracovatele osobních údajů a zpracovávat osobní údaje Klientů či Subjektů údajů jménem a dle pokynů Společnosti.

 

Seznam všech příjemců osobních údajů je dostupný zde.

 

Společnost je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

 

Za účelem zasílání obchodních sdělení na základě uděleného souhlasu může dojít rovněž k poskytování osobních údajů Subjektů údajů v rozsahu identifikačních údajů a údajů o průběhu obchodního jednání souvisejícího s uzavřením Smlouvy za účelem marketingové nabídky výrobků a služeb osobám majetkově propojeným se Společností (dále jen „Propojené osoby“), konkrétně:

a)  Porsche Česká republika s.r.o. (importér vozidel značky Volkswagen, Volkswagen Užitkové vozy, Audi a SEAT)

b)  Volkswagen Bank Gesellschaft mit beschränkter Haftung

c)  Volkswagen AG

d)  Volkswagen Financial Services AG

e)  Volkswagen Finance Europe B.V.

f)  Volkswagen Versicherung AG,

a/nebo osob se Společností jinak spolupracujících. Seznam spolupracujících společností naleznete zde.

 

Dále dochází k předání osobních údajů Klientů pojišťovnám, pro které Společnost vystupuje jako pojišťovací agent, a to z důvodu výběru produktu nejvíce odpovídajícího potřebám jednotlivých Klientů (seznam všech pojišťoven, se kterými spolupracuje Společnost je dostupný zde).

 

S některými druhy zpracování osobních údajů např. zpracování za účelem prověřování rizik obchodů, které Klient uzavře s Propojenými osobami (viz definice výše) nebo o jejichž uzavření s kteroukoliv Propojenou osobou Klient vede jednání, nedílně souvisí předávání Klientových osobních údajů v rozsahu identifikačních údajů (včetně rodného čísla) a údajů sloužících k posouzení Klientovy důvěryhodnosti, bonity a platební morálky těmto Propojeným osobám.

 

Osobní údaje třetích osob
Poskytne-li Subjekt údajů Společnosti v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy či v jiné souvislosti osobní údaje třetích osob, zaručuje se tento Subjekt údajů, že předem získal od těchto třetích osob souhlas (který splňuje veškeré náležitosti platného souhlasu dle platných a účinných právních předpisů, zejména je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný) s poskytnutím jejich osobních údajů Společnosti a s jejich následným zpracováním Společností pro účely stanovené v těchto Zásadách. Na výzvu Společnosti je Subjekt údajů, který poskytl Společnosti osobní údaje třetích osob, povinen doložit Společnosti získání souhlasu od těchto třetích osob.

 

Komunikace prostřednictvím prostředků komunikace na dálku
Poskytnutím e-mailové adresy či telefonního čísla Společnosti Klient souhlasí s tím, aby v souvislosti s Klientovou žádostí o uzavření Smlouvy a dále po celou dobu trvání Klientova vztahu se Společností s Klientem Společnost komunikovala v rámci kteréhokoliv smluvního vztahu, na základě kterého Klientovi Společnost poskytuje své produkty či zprostředkovává související produkty, prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Společnost tedy může zasílat veškeré písemnosti, včetně smluvní dokumentace obsahující Klientovy osobní údaje, jakož Klienta také informovat či s Klientem jinak komunikovat v souvislosti s Klientovými smlouvami skrze tyto prostředky komunikace na dálku uvedené výše (tzn. emailem a/nebo SMS). 

Společnost si však dovoluje upozornit, že plné zabezpečení zpráv posílaných e-mailem nemůže zajistit. Klient bere v úvahu, že i přes veškeré úsilí Společnosti, mohou být data, a tedy i Klientova osobní data, včetně kopií osobních dokladů, obsažená v e-mailu infikována viry, zachycena, ztracena nebo poškozena. Společnost proto doporučuje, aby si Klient ověřil, že je jeho e-mailový účet dostatečně zabezpečen, případně aby si jej sám zabezpečil řádným softwarem.

Pokud by Klient neměl zájem o tento způsob komunikace ve smluvních záležitostech, může kontaktovat Společnost (viz kontakty uvedené níže) a informovat ji o tom. V takovém případě s Klientem bude Společnost nadále komunikovat v rámci smluvních záležitostí prostřednictvím Klientovy kontaktní poštovní adresy, případně jiným způsobem, který Klient dobrovolně a prokazatelně zvolí.

 

V případě telefonické komunikace se Společností bude takovýto telefonní hovor nahráván pro účely zdokumentování projevu vůle Subjektu údajů souvisejícího zejména se Smlouvou. Nahrávka telefonního hovoru může být Společností uchována po dobu až 4 let. O možnosti nahrávání telefonického hovoru pro účely kontroly a zlepšování kvality služeb poskytovaných call centrem Společnosti bude Subjekt údajů vždy poučen na začátku telefonátu, a to včetně možnosti nepokračovat v hovoru a využít jiný z prostředků komunikace v případě, pokud nesouhlasí se zaznamenáním obsahu telefonického rozhovoru.

 

Veřejné rejstříky a rejstříky vedené soukromými osobami
Společnost může na základě platných právních předpisů i bez Klientova souhlasu zpracovávat, shromažďovat a uchovávat osobní údaje o Klientově bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti za účelem posuzování rizik Společnosti plynoucích ze Smlouvy. Společnost může za tímto účelem rovněž uskutečňovat dotazy na majetkové evidence či jiné databáze zpracovávající informace o majetku nebo majetkových poměrech fyzických a právnických osob – jedná se zejména o veřejné rejstříky jako je Obchodní rejstřík, Katastr nemovitostí, Insolvenční rejstřík, Živnostenský rejstřík, Centrální evidence exekucí a Administrativní registr ekonomických subjektů. Výsledná zjištění může Společnost používat pro ověření Klientovy bonity, platební morálky a důvěryhodnosti, popřípadě na základě zjištěných informací může Společnost ověřovat správnost Klientem poskytnutých údajů.

 

Za účelem uvedeným v předchozím odstavci může Společnost získávat, dále zpracovávat a porovnávat Klientovy osobní údaje s databázemi třetích osob. Údaje o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti klienta za účelem posuzování rizik vyplývajících pro Společnost získává Společnost od společnosti Bisnode; více informací o společnosti Bisnode a jejím zpracovávání osobních údajů naleznete na https://www.bisnode.cz/privacy.

 

Nebankovní registr klientských informací, Bankovní registr klientských informací a registry zájmového sdružení právnických osob SOLUS
V souvislosti se zajištěním efektivního plnění povinností, vyplývajících zejména z právních předpisů směřujících k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů, a za účelem ochrany zájmu Společnosti na poskytování úvěrových produktů pouze důvěryhodným a bonitním klientům, kdy Společnost zjišťuje a zpracovává údaje o osobách (a to i bez souhlasu těchto osob, včetně rodného čísla) potřebné k tomu, aby bylo možné posoudit úvěruschopnost, je Společnost uživatelem Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“), který provozuje CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.

 

V rámci NRKI jsou zpracovávány informace, které si nebankovní věřitelské subjekty vzájemně poskytují o smluvních (úvěrových) vztazích mezi těmito subjekty a jejich klienty a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti, resp. úvěruschopnosti, klientů nebankovních věřitelských subjektů.

 

V souvislosti s účastí Společnosti na NRKI Společnost zpracovává o svých klientech, do NRKI poskytuje a z NRKI získává tyto osobní údaje Klientů:
a) identifikační osobní údaje;
b) údaje vypovídající o tom, zda mezi Klientem a Společností došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního vztahu;
c) údaje vypovídající o finančních závazcích Klienta a o plnění těchto závazků ze strany Klienta;
d) údaje vypovídající o zajištění závazků Klienta;
e) údaje vypovídající o tom, zda ohledně Klienta došlo k postoupení pohledávky;
f) údaje vypovídající o bonitě Klienta, důvěryhodnosti (či platební morálce), resp. úvěruschopnosti, které Klient Společnosti sdělil, nebo které si o Klientovi Společnost získala v souvislosti s plněním, případně neplněním příslušného smluvního vztahu.

 

Tyto údaje mohou být rovněž poskytnuty uživatelům Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“), který provozuje společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se smluvními vztahy mezi Klientem a uživateli NRKI a/nebo BRKI.

 

Veškeré informace týkající se NRKI, účasti věřitelských subjektů na NRKI, zpracování osobních údajů klientů věřitelských subjektů v NRKI, vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI, jakož i poučení o všech právech klientů věřitelských subjektů v souvislosti s NRKI či vzájemným informováním uživatelů NRKI a BRKI, jsou uvedeny v Informačním memorandu.

 

Společnost může předávat osobní údaje Klienta k dalšímu zpracování také zájmovému sdružení právnických osob SOLUS, se sídlem na adrese Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha, IČO: 69346925 (dále jen „SOLUS“), které vede Registr FO, Registr IČ a Pozitivní registr sdružení SOLUS (dále jen „Registry SOLUS“) pro účely:
a)  vytvoření souborů informací v rámci NRKI, BRKI a Registrů SOLUS vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů (těmito informacemi se rozumí zejména údaje o existenci závazků, o včasnosti jejich plnění a o jejich zajištění apod.),
b)  zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů v rámci jednotlivých registrů (NRKI, BRKI a Registry SOLUS) o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky klientů ze strany oprávněných uživatelů registrů.

 

V souladu s § 20z odst. 5 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Společnost a SOLUS při výměně informací a při zpracování dat v Pozitivním registru SOLUS oprávněna používat rodné číslo spotřebitele, pokud ho Společnost oprávněně získala.

 

Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů v rámci jednotlivých registrů a způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a BRKI jsou uvedeny v Informačním memorandu a Poučení o registrech Sdružení SOLUS (dále jen „Poučení o registrech SOLUS“).

 

V případě uzavření Smlouvy je Klient povinen seznámit se s Informačním memorandem a s Poučením o registrech SOLUS, která obsahují i poučení o právech Klienta v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů v rámci registrů i pro účely vzájemného informování se jednotlivých uživatelů registrů i pro účely vzájemného informování se uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce, resp. úvěruschopnosti jejich klientů.

 

Aktuální znění Informačního memoranda může Klient kdykoli dostat v Klientském centru či na webových stránkách provozovatele NRKI (https://www.cncb.cz), Poučení o registrech SOLUS se nachází na webových stránkách SOLUS (https://www.solus.cz), lze je získat také na informační lince SOLUS 840 140 120, oba dokumenty jsou též k získání v zákaznickém centru Společnosti či na webových stránkách Společnosti (https://www.vwfs.cz).

 

Způsob zpracování osobních údajů
Osobní údaje Subjektů údajů budou Společností zabezpečeně uchovány v elektronické nebo listinné podobě a Společnost tyto osobní údaje může zpracovávat manuálně či automatizovaným způsobem.

 

Společnost může Klientovy osobní údaje anonymizovat a na základě těchto anonymních údajů může vytvářet agregované finanční reporty zasílané především své mateřské společnosti – Volkswagen Finance Europe B.V., či provádět správu nestandardně ukončených Smluv.

 

Cookies
Soubory cookies jsou obsahově malé datové soubory, které se do Vašeho počítače, telefonu nebo jiného zařízení ukládají při návštěvě stránek www.vwfs.cz (Internetové stránky). Soubory cookies slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

 

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich Internetových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

 

Soubory cookies zejména:
a) slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z Internetové stránky;
b) umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem;
c) napomáhají zobrazovat na Internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele.

 

Společnost soubory cookies používá v případě, že navštívíte Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení.

 

Na našich Internetových stránkách používáme dva základní druhy souborů cookies:

 

 • relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookies Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné;

 • permanentní cookies (persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

 

Cookies třetích stran
Společnost může za účelem propagace a optimalizace marketingové komunikace využívat inzerenty z řad třetích stran. Tyto třetí strany mohou využívat soubory cookies za účelem individualizace obsahu reklamních sdělení a měření jejich účinnosti. Informace nashromážděné těmito třetími stranami mohou obsahovat data o geografické poloze (vyplývající z IP adresy), případně kontaktní údaje (např. emailová adresa), přičemž takové informace se shromažďují prostřednictvím Internetových stránek.

 

Sledování a analýza
Naše Internetová stránka používá Adobe Target, analytický nástroj od společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko.

 

Prostřednictvím tohoto nástroje testujeme možnosti naší Internetové stránky na základě zcela pseudonymizovaných uživatelských profilů s cílem optimalizace jejího obsahu při Vaší další návštěvě.

 

Příslušné informace vygenerované pomocí cookies ohledně Vašeho používání Internetové stránky jsou zasílány na servery Adobe v Londýně (Velká Británie), kde jsou uloženy. Tyto informace mohou být poskytnuty třetím osobám, pokud je to vyžadováno zákonem nebo pokud tyto třetí osoby data zpracovávají. Vaše IP adresa nebude za žádných okolností sloučena s dalšími daty Adobe. Další informace o zpracování dat společností Adobe najdete zde.

 

Vyjádření nesouhlasu s využitím služby Adobe Target můžete realizovat prostřednictvím tohoto odkazu.

 

Povolení a odmítnutí souborů cookies a jiných obdobných technologií
Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale Společnosti nepovolíte použití souborů cookies, některé funkce a nemusí fungovat tak, jak by měly.

 

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití souborů cookie odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:
Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security

 

Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má níže uvedená práva, která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Subjekt údajů možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

 

Právo na přístup k osobním údajům: chce-li Subjekt údajů vědět, jestli Společnost zpracovává jeho osobní údaje, má právo získat informace o tom, jestli jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, má také právo k těmto získat přístup.

 

Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: Subjekt údajů má právo požadovat opravu. Společnost opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.

 

Právo na výmaz: v případě, že Subjekt údajů o výmaz, Společnost vymaže osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznese-li Subjekt údajů námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) zpracování Společnosti neukládá zákonná povinnost.

 

Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že Subjekt údajů nemá zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování osobních údajů.

 

Právo na přenositelnost údajů: v případě, že Subjekt údajů chce, aby Společnost jeho osobní údaje, které zpracovává na základě souhlasu anebo na základě smlouvy, předala třetímu subjektu, může využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Společnost žádosti nebude moci vyhovět.

 

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti. V případě, že Společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

 

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv bude Společnost oprávněna za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu informuje Společnost Subjekt údajů předem.

 

Kontaktní údaje
Společnost ŠkoFIN s.r.o. lze kdykoliv kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na internetové stránce https://www.vwfs.cz (preferovaný kontakt), kde je také možné uplatnit veškerá práva Subjektů údajů. Další kontaktní údaje:
    e-mailová adresa:    klient@vwfs.cz
    telefonní číslo:        +420 224 992 410
    poštovní adresa:      Evropská 866/63, 160 00, Praha 6

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Společnosti je dostupný prostřednictvím následujících kontaktních údajů:
    e-mailová adresa:    DPO@vwfs.cz
    poštovní adresa:      zasílejte „k rukám DPO“ na adresu Evropská 866/63, 160 00, Praha 6

 

Účinnost těchto Zásad
Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018
Datum poslední aktualizace: 30. 9. 2021

Zásady zpracování osobních údajů společnosti Volkswagen Financial Services pro sjednávání pojištění

(dále jen „Zásady“)

Společnost ŠkoFIN s.r.o., se sídlem na adrese Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00 Praha 5, IČO: 45805369 (dále jen „Společnost“) při zprostředkování pojištění zpracovává osobní údaje osob majících zájem na sjednání pojištění („Pojistník“) a dalších fyzických osob, které se účastní pojistného vztahu (pojištění, držitel/provozovatel vozidla, vlastník vozidla a další). Pojistník je klientem Společnosti a současně i klientem spolupracující pojišťovny, jejíž služby Společnost zprostředkovává (dále jen „Pojišťovna“). Společnost, jakožto pojišťovací zprostředkovatel (konkrétně pojišťovací agent), uzavírá s Pojistníkem jménem a na účet Pojišťovny pojistnou smlouvu (dále jen „Smlouva“). Za Pojistníka se pro účely těchto Zásad považuje také každá osoba, která se Společností vstupuje do jednání za účelem sjednání pojištění nebo v souvislosti se zprostředkováním uzavření Smlouvy. Pojistník a další osoby, které se účastní pojistného vztahu, jsou dále pro účely těchto Zásad jednotně označovány jako „Klient“. Společnost taktéž zpracovává osobní údaje osob, které mohou být potencionálními klienty Společnosti, nebo návštěvníků internetových stránek www.vwfs.cz (souhrnně pouze „Subjekty údajů“).

 

Společnost zpracovává osobní údaje především v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dalšími navazujícími či prováděcími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (dále společně jen „Zákony“).

 

Účely zpracování
Ke zpracování osobních údajů dochází v souladu s Nařízením a Zákony, zejména tehdy, je-li toto zpracování nezbytné pro splnění Smlouvy se Společností, dále na základě plnění právních povinností Společností, či je-li toto zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu Společnosti, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva Subjektů údajů. V ostatních případech jsou osobní údaje zpracovávány pouze se souhlasem Subjektů údajů. 

 

Pokud Společnost zpracovává rodné číslo, děje se tak v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

 

Zpracovávané osobní údaje
Společnost může shromažďovat, uchovávat a dále zpracovávat veškeré informace a osobní údaje Subjektu údajů (včetně rodného čísla, pokud zpracování rodného čísla vyplývá ze zvláštního právního předpisu), které byly Společnosti ze strany Subjektu údajů sděleny, které byly Společností v souvislosti s žádostí Klienta o sjednání pojištění, resp. o zprostředkování uzavření Smlouvy nebo v souvislosti s realizací navazujících úkonů Společnosti jakožto pojišťovacího agenta oprávněně získány od třetích osob.

Údaje subjektů údajů Účely zpracování
Jméno a příjmení Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Efektivní komunikace a vedení obchodního případu, Zasílání obchodních sdělení
Kontaktní adresa Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Zasílání obchodních sdělení
E-mail Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Efektivní komunikace a vedení obchodního případu, Zasílání obchodních sdělení
Telefonní číslo Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Efektivní komunikace a vedení obchodního případu, Zasílání obchodních sdělení
Číslo účtu Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce
IČO, DIČ Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce
Rodné číslo Plnění smlouvy, Plnění právních povinností
Číslo občanského a technického průkazu Plnění smlouvy, Plnění právních povinností
VIN a další informace o motorovém vozidle Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení
Informace o pojištění vozidla – pojišťovna a číslo pojistné smlouvy Plnění smlouvy, Plnění právních povinností
Nahrávka telefonického hovoru Plnění smlouvy, Prokázání právních úkonů, Ochrana oprávněného zájmu správce

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Jak a kdy souhlas můžete udělit
Souhlas s jednotlivými činnostmi zpracování osobních údajů může Subjekt údajů udělit několika způsoby v různých situacích a časových okamžicích, typicky:

a) při sjednávání Smlouvy s Pojišťovnou, resp. při zprostředkování uzavření Smlouvy prostřednictvím Společnosti v rámci dokumentu „Informace o pojišťovacím zprostředkovateli“; k tomuto může docházet také prostřednictvím obchodníka spolupracujícího se Společností;
b) při žádosti o přípravu kalkulace či nabídky před uzavřením Smlouvy;
c) při vyplňování kteréhokoliv formuláře na internetových stránkách www.vwfs.cz.

 

Poskytne-li Subjekt údajů své osobní údaje Společnosti, činí tak zcela dobrovolně, poskytnutí svých osobních údajů může kdykoliv odmítnout a již udělený souhlas může kdykoliv odvolat. Pokud však Subjekt údajů své osobní údaje nebo souhlas s jejich zpracováním Společnosti neposkytne, může to mít za následek, že Společnost nebude tomuto Subjektu údajů schopna sjednat pojištění či zprostředkovat uzavření Smlouvy, není-li u konkrétního souhlasu uvedeno jinak.

 

K čemu Váš souhlas potřebujeme
Společnost zpracovává osobní údaje Subjektů údajů na základě souhlasu za účelem:

a) zasílání obchodních sdělení Společnosti včetně nabídky jakýchkoliv jejích dalších služeb i těch, které přímo nesouvisejí se Smlouvou, jakož i nabídky služeb osob s ní majetkově propojených (viz níže definice „Propojené osoby“) a/nebo s ní jinak spolupracujících. Odmítnutí udělení tohoto souhlasu ze strany Subjektu údajů nemá žádný vliv na možnost uzavření Smlouvy. I v případě neudělení tohoto souhlasu je Společnost oprávněna zasílat Subjektům údajů v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, obchodní sdělení týkající se obdobných služeb Společnosti, které se podobají těm, které jim Společnost poskytuje nebo v minulosti poskytovala (přímý marketing) na adresu, emailovou adresu, prostřednictvím SMS na telefonní číslo adresáta nebo jiným způsobem s využitím elektronického kontaktu adresáta, pokud daný adresát předem nevyjádří svůj nesouhlas s tímto marketingovým oslovováním. Tento požadavek (na neoslovování s jakýmikoliv marketingovými nabídkami) je subjekt údajů oprávněn vyslovit kdykoliv v průběhu smluvního vztahu i po jeho skončení, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto Zásadách níže.

Se zasíláním obchodních sdělení souvisí i analýza dřívějších vztahů Klienta se Společností včetně analýzy služeb a produktů, které Společnost Klientovi dříve poskytla/poskytovala nebo zprostředkovala, a to především z důvodu, aby Společnost mohla Klientovi dále nabídnout či zprostředkovat produkt, který by jej mohl nejvíce zajímat. Za tímto účelem může být prováděno profilování Subjektů údajů. Proti profilování může Subjekt údajů vznést námitku, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto Zásadách níže.

 

Na jak dlouhou dobu souhlas udělujete
Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých pro účely zasílání obchodních sdělení se uděluje na dobu 1 roku od poskytnutí tohoto souhlasu, pokud nedojde k uzavření Smlouvy. V případě, že dojde ke sjednání pojištění prostřednictvím Společnosti, resp. ke zprostředkování uzavření Smlouvy mezi Subjektem údajů a Pojišťovnou, uděluje se tento souhlas na dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou a na dobu dalších 3 let od data ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou.

 

Doba zpracování

Účel zpracování Doba uchování
Plnění smlouvy

po dobu trvání smlouvy a po dobu 12 let od ukončení smlouvy

po dobu 2 let od získání osobních údajů před uzavřením smlouvy, pokud nedojde k uzavření Smlouvy

Plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

Ochrana oprávněného zájmu správce

maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

osobní údaje Klienta, který nesplatil svůj dluh vůči Společnosti včas a řádně, po dobu 16 let po odepsání pohledávky Klienta

Vyřizování vašich požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů nebo uplatněných u některého z našich dealerů po dobu nezbytnou pro vyřízení příslušného požadavku
Efektivní komunikace a vedení obchodního případu maximálně po dobu 4 let od doby počátku zpracování údajů, případně do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním
Zasílání obchodních sdělení po dobu uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s příslušnými právními předpisy

Sdílení a předávání osobních údajů

Společnost osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Společností, případně dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Ke zpracování osobních údajů za účelem správy žádosti o uzavření Smlouvy a Smlouvy, využíváme virtuální infrastrukturu zpracovatelů, z nichž někteří mají sídlo mimo území Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. V takových případech budeme osobní údaje sdílet výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, která bude obsahovat standardní smluvní doložku vydanou Evropskou komisí, zajišťující adekvátní ochranu osobních údajů v rámci uvedeného sdílení.

Při jednání o uzavření Smlouvy se Společností mohou veškeré nebo některé činnosti předcházející uzavření Smlouvy pro Společnost zajišťovat třetí osoby, zejména obchodníci obchodní sítě VWFS a jiní zprostředkovatelé finančních produktů, kterým mohou být zpřístupněny Klientovy osobní údaje. Tyto třetí osoby tak mohou vystupovat v pozici zpracovatele osobních údajů a zpracovávat osobní údaje Klientů či Subjektů údajů jménem a dle pokynů Společnosti. Seznam všech příjemců osobních údajů je dostupný zde.

Společnost je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

 

Za účelem zasílání obchodních sdělení na základě uděleného souhlasu může dojít rovněž k poskytování osobních údajů Subjektů údajů v rozsahu identifikačních údajů a údajů o průběhu obchodního jednání souvisejícího s uzavřením Smlouvy za účelem marketingové nabídky výrobků a služeb osobám majetkově propojeným se Společností (dále jen „Propojené osoby“), konkrétně:

 

a)  Porsche Česká republika s.r.o. (importér vozidel značky Volkswagen, Volkswagen Užitkové vozy, Audi a SEAT)

c)  Volkswagen Bank Gesellschaft mit beschränkter Haftung

d)  Volkswagen AG

e)  Volkswagen Financial Services AG

f)  Volkswagen Finance Europe B.V.,

a/nebo osob se Společností jinak spolupracujících. Seznam spolupracujících společností naleznete zde.

 

Dále dochází k předání osobních údajů Klientů pojišťovnám, pro které Společnost vystupuje jako pojišťovací agent, a to z důvodu výběru produktu nejvíce odpovídajícího potřebám jednotlivých Klientů (seznam všech pojišťoven, se kterými spolupracuje Společnost je dostupný zde).

 

S některými druhy zpracování osobních údajů např. zpracování za účelem prověřování rizik obchodů, které Klient uzavře s Propojenými osobami (viz definice výše) nebo o jejichž uzavření s kteroukoliv Propojenou osobou Klient vede jednání, nedílně souvisí předávání Klientových osobních údajů v rozsahu identifikačních údajů (včetně rodného čísla) a údajů sloužících k posouzení Klientovy důvěryhodnosti, bonity a platební morálky těmto Propojeným osobám.

 

Osobní údaje třetích osob
Poskytne-li Subjekt údajů Společnosti v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy či v jiné souvislosti osobní údaje třetích osob, zaručuje se tento Subjekt údajů, že předem získal od těchto třetích osob souhlas (který splňuje veškeré náležitosti platného souhlasu dle platných a účinných právních předpisů, zejména je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný) s poskytnutím jejich osobních údajů Společnosti a s jejich následným zpracováním Společností pro účely stanovené v těchto Zásadách. Na výzvu Společnosti je Subjekt údajů, který poskytl Společnosti osobní údaje třetích osob, povinen doložit Společnosti získání souhlasu od těchto třetích osob.

 

Komunikace prostřednictvím prostředků komunikace na dálku
Poskytnutím e-mailové adresy či telefonního čísla Společnosti Klient souhlasí s tím, aby v souvislosti s Klientovou žádostí o uzavření Smlouvy a dále po celou dobu trvání Klientova vztahu se Společností s Klientem Společnost komunikovala v rámci kteréhokoliv smluvního vztahu, na základě kterého Klientovi Společnost poskytuje své produkty či zprostředkovává související produkty, prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Společnost tedy může zasílat veškeré písemnosti, včetně smluvní dokumentace obsahující Klientovy osobní údaje, jakož Klienta také informovat či s Klientem jinak komunikovat v souvislosti s Klientovými smlouvami skrze tyto prostředky komunikace na dálku uvedené výše (tzn. emailem a/nebo SMS). Pokud by Klient neměl zájem o tento způsob komunikace ve smluvních záležitostech, může kontaktovat Společnost (viz kontakty uvedené níže) a informovat ji o tom. V takovém případě s Klientem bude Společnost nadále komunikovat v rámci smluvních záležitostí prostřednictvím Klientovy kontaktní poštovní adresy, případně jiným způsobem, který Klient dobrovolně a prokazatelně zvolí.

 

Společnost si však dovoluje upozornit, že plné zabezpečení zpráv posílaných e-mailem nemůže zajistit. Klient bere v úvahu, že i přes veškeré úsilí Společnosti, mohou být data, a tedy i Klientova osobní data, včetně kopií osobních dokladů, obsažená v e-mailu infikována viry, zachycena, ztracena nebo poškozena. Společnost proto doporučuje, aby si Klient ověřil, že je jeho e-mailový účet dostatečně zabezpečen, případně aby si jej sám zabezpečil řádným softwarem.

 

V případě telefonické komunikace se Společností bude takovýto telefonní hovor nahráván pro účely zdokumentování projevu vůle Subjektu údajů souvisejícího zejména se Smlouvou. Nahrávka telefonního hovoru může být Společností uchována po dobu až 4 let. O možnosti nahrávání telefonického hovoru pro účely kontroly a zlepšování kvality služeb poskytovaných call centrem Společnosti bude Subjekt údajů vždy poučen na začátku telefonátu, a to včetně možnosti nepokračovat v hovoru a využít jiný z prostředků komunikace v případě, pokud nesouhlasí se zaznamenáním obsahu telefonického rozhovoru.

 

Způsob zpracování osobních údajů
Osobní údaje Subjektů údajů budou Společností zabezpečeně uchovány v elektronické nebo listinné podobě a Společnost tyto osobní údaje může zpracovávat manuálně či automatizovaným způsobem.
Společnost může Klientovy osobní údaje anonymizovat a na základě těchto anonymních údajů může vytvářet agregované finanční reporty zasílané především své mateřské společnosti – Volkswagen Finance Europe B.V., či provádět správu nestandardně ukončených Smluv.

 

Cookies
Soubory cookies jsou obsahově malé datové soubory, které se do Vašeho počítače, telefonu nebo jiného zařízení ukládají při návštěvě stránek www.vwfs.cz (Internetové stránky). Soubory cookies slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

 

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich Internetových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

 

Soubory cookies zejména:

a) slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z Internetové stránky;

b) umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem;

c) napomáhají zobrazovat na Internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele.

 

Společnost soubory cookies používá v případě, že navštívíte Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení.

 

Na našich Internetových stránkách používáme dva základní druhy souborů cookies:

·         relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookies Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné;

·         permanentní cookies (persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

 

Cookies třetích stran
Společnost může za účelem propagace a optimalizace marketingové komunikace využívat inzerenty z řad třetích stran. Tyto třetí strany mohou využívat soubory cookies za účelem individualizace obsahu reklamních sdělení a měření jejich účinnosti. Informace nashromážděné těmito třetími stranami mohou obsahovat data o geografické poloze (vyplývající z IP adresy), případně kontaktní údaje (např. emailová adresa), přičemž takové informace se shromažďují prostřednictvím Internetových stránek.

 

Sledování a analýza
Naše Internetová stránka používá Adobe Target, analytický nástroj od společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko.

 

Prostřednictvím tohoto nástroje testujeme možnosti naší Internetové stránky na základě zcela pseudonymizovaných uživatelských profilů s cílem optimalizace jejího obsahu při Vaší další návštěvě.

 

Příslušné informace vygenerované pomocí cookies ohledně Vašeho používání Internetové stránky jsou zasílány na servery Adobe v Londýně (Velká Británie), kde jsou uloženy. Tyto informace mohou být poskytnuty třetím osobám, pokud je to vyžadováno zákonem nebo pokud tyto třetí osoby data zpracovávají. Vaše IP adresa nebude za žádných okolností sloučena s dalšími daty Adobe. Další informace o zpracování dat společností Adobe najdete zde.

 

Vyjádření nesouhlasu s využitím služby Adobe Target můžete realizovat prostřednictvím tohoto odkazu.

 

Povolení a odmítnutí souborů cookies a jiných obdobných technologií
Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale Společnosti nepovolíte použití souborů cookies, některé funkce a nemusí fungovat tak, jak by měly.
Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití souborů cookie odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:

Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security

 

Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má níže uvedená práva, která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Subjekt údajů možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

 

1.   Právo na přístup k osobním údajům: chce-li Subjekt údajů vědět, jestli Společnost zpracovává jeho osobní údaje, má právo získat informace o tom, jestli jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, má také právo k těmto získat přístup.

 

2.   Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: Subjekt údajů má právo požadovat opravu. Společnost opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.

 

3.   Právo na výmaz: v případě, že Subjekt údajů o výmaz, Společnost vymaže osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznese-li Subjekt údajů námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) zpracování Společnosti neukládá zákonná povinnost.

 

4.   Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že Subjekt údajů nemá zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování osobních údajů.

 

5.   Právo na přenositelnost údajů: v případě, že Subjekt údajů chce, aby Společnost jeho osobní údaje, které zpracovává na základě souhlasu anebo na základě smlouvy, předala třetímu subjektu, může využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Společnost žádosti nebude moci vyhovět.

 

6.   Právo vznést námitku: Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti. V případě, že Společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

 

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv bude Společnost oprávněna za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu informuje Společnost Subjekt údajů předem.

 

Kontaktní údaje
Společnost ŠkoFIN s.r.o. lze kdykoliv kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na internetové stránce www.vwfs.cz (preferovaný kontakt), kde je také možné uplatnit veškerá práva Subjektů údajů. Další kontaktní údaje:
    e-mailová adresa:    klient@vwfs.cz
    telefonní číslo:        +420 224 992 410
    poštovní adresa:      Evropská 866/63, 160 00, Praha 6

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Společnosti je dostupný prostřednictvím následujících kontaktních údajů:
    e-mailová adresa:    DPO@vwfs.cz
    poštovní adresa:      zasílejte „k rukám DPO“ na adresu Evropská 866/63, 160 00, Praha 6

 

Účinnost těchto Zásad
Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018
Datum poslední aktualizace: 30. 9. 2021

Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti Volkswagen Finacial Services pro předplacený servis

(dále jen „Zásady”)

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
(1) Společnost ŠkoFIN s.r.o., se sídlem na adrese Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00 Praha 5, IČO: 45805369 (dále jen „Společnost“) při poskytování služeb předplaceného servisu zpracovává osobní údaje klientů a dalších osob, tedy fyzických osob, které se Společností uzavřely smlouvu o předplaceném servisu (dále jen „Smlouva“) nebo se Společností vstupují do jednání za účelem uzavření Smlouvy nebo v souvislosti s uzavřením Smlouvy nebo osob, na které Smlouva přechází v souvislosti s koupí nového i ojetého vozidla (dále jen „Klienti“), jakožto i návštěvníky internetových stránek www.vwfs.cz a osob, které mohou být potencionálními klienty Společnosti (dále souhrnně jen „Subjekty údajů“).

 

(2) Společnost zpracovává osobní údaje Subjektů údajů především v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dalšími navazujícími či prováděcími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (dále jen „Zákony“).

Ke zpracování osobních údajů dochází v souladu s Nařízením a Zákony, zejména tehdy, je-li toto zpracování nezbytné pro splnění Smlouvy se Společností, dále na základě plnění právních povinností Společností, či je-li toto zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu Společnosti, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva Subjektů údajů. V ostatních případech jsou osobní údaje zpracovávány pouze se souhlasem Subjektů údajů.

Pokud Společnost zpracovává rodné číslo, děje se tak v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

 

(3) Souhlas s jednotlivými činnostmi zpracování osobních údajů může Subjekt údajů udělit několika způsoby v různých situacích a časových okamžicích, zejména:

 

 • při uzavírání Smlouvy se Společností online prostřednictvím e-shopu;
 • při vyplňování kteréhokoliv formuláře na internetových stránkách www.vwfs.cz.

 

(4) Poskytne-li Subjekt údajů své osobní údaje Společnosti, činí tak zcela dobrovolně, poskytnutí svých osobních údajů může kdykoliv odmítnout a již udělený souhlas může kdykoliv odvolat. Pokud však Subjekt údajů své osobní údaje nebo souhlas s jejich zpracováním Společnosti neposkytne, může to mít za následek, že Společnost nebude tomuto Subjektu údajů schopna poskytnout své služby a uzavřít s tímto Subjektem údajů Smlouvu, není-li u konkrétní služby uvedeno jinak.

 

(5) Poskytne-li Subjekt údajů Společnosti v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy či v jiné souvislosti osobní údaje třetích osob, zaručuje se tento Subjekt údajů, že předem získal od těchto třetích osob souhlas (který splňuje veškeré náležitosti platného souhlasu dle platných a účinných právních předpisů, zejména je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný) s poskytnutím jejich osobních údajů Společnosti a s jejich následným zpracováním Společností pro účely stanovené v těchto Zásadách. Na výzvu Společnosti je Subjekt údajů, který poskytl Společnosti osobní údaje třetích osob, povinen doložit Společnosti získání souhlasu od těchto třetích osob.

 

2. Informace o zpracování osobních údajů na základě souhlasu
(1) Pouze se souhlasem Subjektu údajů může Společnost zpracovávat osobní údaje a veškeré další informace týkající se Subjektu údajů, které tento Subjekt údajů sdělil nebo sdělí Společnosti, nebo které byly Společností oprávněně získány od třetích osob či které Společnost získala ze své vlastní činnosti za účely uvedenými v tomto článku 2. těchto Zásad.

 

(2) Společnost získává souhlasy Subjektů údajů proto, aby mohla osobní údaje a další informace o Subjektu údajů shromažďovat, uchovávat a dále zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení Společnosti včetně nabídky jakýchkoliv jejích dalších služeb i těch, které přímo nesouvisejí se Smlouvou.; Za tímto účelem může dojít rovněž k poskytování osobních údajů Subjektů údajů v rozsahu identifikačních údajů a údajů o průběhu obchodního jednání souvisejícího s uzavřením Smlouvy za účelem marketingové nabídky výrobků a služeb osobám majetkově propojeným se Společností (dále jen „Propojené osoby“), konkrétně:

 

 • Porsche Česká republika s.r.o. (importér vozidel značky Volkswagen, Volkswagen Užitkové vozy, Audi a SEAT)
 • Volkswagen Bank Gesellschaft mit beschränkter Haftung
 • Volkswagen AG
 • Škoda Auto a.s.
 • Volkswagen Financial Services AG
 • Volkswagen Finance Europe B.V.,

a/nebo osob se Společností jinak spolupracujících. Seznam spolupracujících společností naleznete zde.

Odmítnutí udělení tohoto souhlasu ze strany Subjektu údajů nemá žádný vliv na možnost uzavření Smlouvy. I v případě neudělení tohoto souhlasu je Společnost oprávněna zasílat Subjektům údajů v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, obchodní sdělení týkající se obdobných služeb Společnosti, které se podobají těm, které jim Společnost poskytuje nebo v minulosti poskytovala (přímý marketing) na adresu, emailovou adresu, prostřednictvím SMS na telefonní číslo adresáta nebo jiným způsobem s využitím elektronického kontaktu adresáta, pokud daný adresát předem nevyjádří svůj nesouhlas s tímto marketingovým oslovováním. Tento požadavek (na neoslovování s jakýmikoliv marketingovými nabídkami) je subjekt údajů oprávněn vyslovit kdykoliv v průběhu smluvního vztahu i po jeho skončení, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto Zásadách níže.

 

S marketingovými aktivitami Společnosti souvisí i analýza dřívějších vztahů Klienta se Společností včetně analýzy služeb a produktů, které Společnost Klientovi dříve poskytla/poskytovala, a to především z důvodu, aby Společnost mohla Klientovi dále nabídnout produkt, který by jej mohl nejvíce zajímat. Za tímto účelem může být prováděno profilování Subjektů údajů. Proti profilování může Subjekt údajů vznést námitku, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto Zásadách níže.

 

3. Doba, na kterou se uděluje souhlas
(1) Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za podmínek a pro účely stanovené v bodě 2.(2) těchto Zásad se uděluje na dobu 1 roku od poskytnutí tohoto souhlasu, pokud nedojde k uzavření Smlouvy nebo do jeho odvolání. V případě, že mezi Subjektem údajů a Společností bude uzavřena Smlouva, uděluje se tento souhlas na dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou a na dobu dalších 3 let od data ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou nebo do odvolání souhlasu.

 

4. Informace o zpracování osobních údajů na základě jiného právního důvodu než je souhlas
(1) Společnost může i bez souhlasu Subjektů údajů shromažďovat, uchovávat a dále zpracovávat jeho osobní údaje (včetně rodného čísla, pokud zpracování rodného čísla vyplývá ze zvláštního právního předpisu) a další informace, které byly Společnosti ze strany Subjektu údajů sděleny, které byly Společností v souvislosti s žádostí Klienta o uzavření Smlouvy nebo v souvislosti s realizací navazujících úkonů oprávněně získány od třetích osob či které Společnost získala z vlastní činnosti, a to za účelem:

 

 • jednání za účelem uzavření Smlouvy nebo v souvislosti s uzavřením Smlouvy;
 • plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu založeného Smlouvou;
 • uplatňování a správy nároků plynoucích ze Smlouvy, případně pro účely dokazování a obrany v případě potenciálního sporu;
 • plnění povinností, které Společnosti stanoví obecně závazné právní předpisy.

 

(2) Společnost zpracovává osobní údaje Subjektů údajů v tomto rozsahu:

 

 • Identifikační údaje: jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého bydliště, sídlo podnikání, IČO, DIČ (nebo obdobný identifikátor u Subjektů údajů, kteří nejsou daňovými rezidenty České republiky), číslo dokladu totožnosti;
 • Kontaktní údaje: doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky;
 • Údaje o bankovních službách: údaje o bankovním účtu, platební kartě;
 • Údaje o vozidle Klienta: VIN, registrační značka, technické údaje
 • Údaje o produktech a službách: osobní údaje poskytnuté Subjektem údajů ve Smlouvě, dalších smluvních dokumentech, žádosti či v jiných dokumentech, v telefonické či e-mailové komunikaci, při jednáních;

 

(3) Doba zpracování osobních údajů

Účel zpracování Doba uchování
Plnění smlouvy

po dobu trvání smlouvy a po dobu 12 let od ukončení smlouvy

po dobu 1 roku od získání osobních údajů před uzavřením smlouvy, pokud nedojde k uzavření Smlouvy

Plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

Ochrana oprávněného zájmu správce

maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

osobní údaje Klienta, který nesplatil svůj dluh vůči Společnosti včas a řádně, po dobu 16 let po odepsání pohledávky Klienta

Vyřizování vašich požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů nebo uplatněných u některého z našich dealerů po dobu nezbytnou pro vyřízení příslušného požadavku
Efektivní komunikace a vedení obchodního případu maximálně po dobu 4 let od doby počátku zpracování údajů, případně do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním
Zasílání obchodních sdělení po dobu uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s příslušnými právními předpisy

 

5. Komunikace související s průběhem Smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku
(1) Poskytnutím e-mailové adresy či telefonního čísla Společnosti Klient souhlasí s tím, aby v souvislosti s Klientovou žádostí o uzavření Smlouvy a dále po celou dobu trvání Klientova vztahu se Společností s Klientem Společnost komunikovala v rámci kteréhokoliv smluvního vztahu, na základě kterého Klientovi Společnost poskytuje své produkty či zprostředkovává související produkty, prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Společnost tedy může zasílat veškeré písemnosti, včetně smluvní dokumentace obsahující Klientovy osobní údaje, jakož Klienta také informovat či s Klientem jinak komunikovat v souvislosti s Klientovými smlouvami skrze tyto prostředky komunikace na dálku uvedené výše (tzn. e mailem a/nebo SMS). Společnost si však dovoluje upozornit, že plné zabezpečení zpráv posílaných e-mailem nemůže zajistit. Klient bere v úvahu, že i přes veškeré úsilí Společnosti, mohou být data, a tedy i Klientova osobní data, včetně kopií osobních dokladů, obsažená v e-mailu infikována viry, zachycena, ztracena nebo poškozena. Společnost proto doporučuje, aby si Klient ověřil, že je jeho e-mailový účet dostatečně zabezpečen, případně aby si jej sám zabezpečil řádným softwarem. Pokud by Klient neměl zájem o tento způsob komunikace ve smluvních záležitostech, může kontaktovat Společnost a informovat ji o tom. V takovém případě s Klientem bude Společnost nadále komunikovat v rámci smluvních záležitostí prostřednictvím Klientovy kontaktní poštovní adresy, případně jiným způsobem, který Klient dobrovolně a prokazatelně zvolí.

 

(2) V případě telefonické komunikace se Společností bude takovýto telefonní hovor nahráván pro účely zdokumentování projevu vůle Klienta (či jiného volajícího jakožto Subjektu údajů) souvisejícího zejména se Smlouvou. Nahrávka telefonního hovoru může být Společností uchována po dobu až 4 let. O možnosti nahrávání telefonického hovoru pro účely kontroly a zlepšování kvality služeb poskytovaných call centrem Společnosti bude Subjekt údajů vždy poučen na začátku telefonátu, a to včetně možnosti nepokračovat v hovoru a využít jiný z prostředků komunikace v případě, pokud nesouhlasí se zaznamenáním obsahu telefonického rozhovoru.

 

6. Způsob zpracování osobních údajů
(1) Osobní údaje Klienta či jiných Subjektů údajů budou Společností zabezpečeně uchovány v elektronické nebo listinné podobě a Společnost tyto osobní údaje může zpracovávat manuálně či automatizovaným způsobem.

 

(2) Společnost může Klientovy osobní údaje anonymizovat a na základě těchto anonymních údajů může vytvářet agregované finanční reporty zasílané především své mateřské společnosti – Volkswagen Finance Europe B.V., či provádět správu nestandardně ukončených Smluv.

 

(3) Při plnění Smlouvy mohou veškeré nebo některé činnosti k realizaci Smlouvy a poskytnutí sjednaných služeb Klientovi pro Společnost zajišťovat třetí osoby, zejména obchodníci obchodní sítě VWFS a partneři servisní sítě VWFS, kterým mohou být zpřístupněny Klientovy osobní údaje. Tyto třetí osoby tak mohou vystupovat v pozici zpracovatele osobních údajů a zpracovávat osobní údaje Klientů či Subjektů údajů jménem a dle pokynů Společnosti. Kompletní a aktuální seznam zpracovatelů a dalších příjemců osobních údajů spolupracujících se Společností je dostupný zde.

 

(4) Ke zpracování osobních údajů za účelem správy žádosti o uzavření Smlouvy a Smlouvy, využíváme virtuální infrastrukturu zpracovatelů, z nichž někteří mají sídlo mimo území Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. V takových případech budeme osobní údaje sdílet výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, která bude obsahovat standardní smluvní doložku vydanou Evropskou komisí, zajišťující adekvátní ochranu osobních údajů v rámci uvedeného sdílení.

 

(5) Společnost přijala organizačně-technická opatření, která zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

 

(6) Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí u Společnosti do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

7. Předání osobních údajů
(1) Osobní údaje Klienta budou předány třetím stranám – zejména partnerům servisní sítě VWFS, kteří poskytují Společnosti dodávky servisních prací k poskytnutí služby Klientovi dle Smlouvy a Obchodních podmínek. Tyto třetí strany mohou být za určitých okolností dalšími správci osobních údajů Klienta, a to v případě, že pro Klienta vykonávají činnosti a služby, v rámci kterých sami určují účel a prostředky zpracování jeho osobních údajů.

 

8. Práva subjektů údajů
(1) Subjekt údajů má níže uvedená práva, která můžete kdykoliv uplatnit.

 

Právo na přístup k osobním údajům: chce-li Subjekt údajů vědět, jestli Společnost zpracovává jeho osobní údaje, má právo získat informace o tom, jestli jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, má také právo k těmto získat přístup.

 

Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: Subjekt údajů má právo požadovat opravu. Společnost opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.

 

Právo na výmaz: v případě, že Subjekt údajů o výmaz, Společnost vymaže osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznese-li Subjekt údajů námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) zpracování Společnosti neukládá zákonná povinnost.

 

Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že Subjekt údajů nemá zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování osobních údajů.

 

Právo na přenositelnost údajů: v případě, že Subjekt údajů chce, aby Společnost jeho osobní údaje, které zpracovává na základě souhlasu anebo na základě smlouvy, předala třetímu subjektu, může využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Společnost žádosti nebude moci vyhovět.

 

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti. V případě, že Společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

 

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv bude Společnost oprávněna za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu informuje Společnost Subjekt údajů předem.

 

9. Kontaktní údaje
(1) Společnost ŠkoFIN lze kdykoliv kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na internetové stránce www.vwfs.cz (preferovaný kontakt), kde je také možné uplatnit veškerá práva Subjektů údajů.

 

Další kontaktní údaje:
e-mailová adresa: klient@vwfs.cz
telefonní číslo: +420224 992 410
poštovní adresa: Evropská 866/63, 160 00, Praha 6

 

(2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů Společnosti je dostupný prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

 

e-mailová adresa: DPO@vwfs.cz
poštovní adresa: zasílejte „k rukám DPO“ na adresu Evropská 866/63, 160 00, Praha 6

 

10. Účinnost těchto Zásad
(1) Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018. Poslední aktualizace byla provedena k datu 25. 6. 2021.

Zásady používání cookies na stránkách www.vwfs.cz

Zásady využívání cookies společnosti ŠkoFIN s.r.o., se sídlem na adrese Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00 Praha 5, IČO: 45805369 (dále jen „Společnost“).

 

Soubory cookies jsou obsahově malé datové soubory, které se do Vašeho počítače, telefonu nebo jiného zařízení ukládají při návštěvě stránek www.vwfs.cz a www.skofin.cz (Internetové stránky). Soubory cookies slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich Internetových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

Soubory cookies zejména:

 • slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z Internetové stránky;
 • umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem;
 • napomáhají zobrazovat na Internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele.

Společnost soubory cookies používá v případě, že navštívíte Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, tvorbě agregovaných statistik návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení.

 

Na našich Internetových stránkách používáme dva základní druhy souborů cookies:

 • relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookies Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné;
 • permanentní cookies (persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

 

Konkrétně používáme tyto soubory cookies:

Nezbytné cookies

Interní

Název Hostitel Detaily Životnost
test vwfs.cz Tento soubor cookie je spojen s AdobeAnalytics. Zkontroluje, zda jsou povoleny souborycookie. Relace
PHPSESSID  ojetevozy.vwfs.cz  Soubor cookie relace PHP spojený s vloženým obsahem z této domény.  Relace
JSESSIONID  form.vwfs.cz Soubor cookie relace platformy pro obecné účely, používaný weby napsanými v JSP. Obvykle se používá k udržování anonymní uživatelské relace serverem. Relace
ID serveru  form.vwfs.cz  haproxy - slouží k loadbalancingu, udržení uživatele na stejném backendu (serveru). Více informací naleznete zde https://cookiepedia.co.uk/cookies/ServerID Relace
SIDskofin  form.vwfs.cz  haproxy - slouží k loadbalancingu, udržení uživatele na stejném backendu (serveru), je potřeba kvůli částem webu běžícím nad OG Relace
_tabid form.vwfs.cz Cookie kterou použivá jNP NG v administracích Relace
JSESSIONID form.vwfs.cz ID relace uživatele na backendu. Cookie vytvářená kontejnery jako je např. Tomcat, který používáme. Více informací naleznete zde https://cookiepedia.co.uk/cookies/JSESSIONID 2 hodiny
ID serveru  ojetevozy.vwfs.cz  Obvykle se používá pro vyrovnávání zátěže. Identifikuje server, který do prohlížeče doručil poslední stránku. Přidruženo k softwaru HAProxy Load Balancer. Relace

Třetí strana

Název Hostitel Detaily Životnost
__VCAP_ID__  identity.vwgrou
p.io 
Tento soubor cookie ukládá informace o serveru, s nímž uživatel vstupuje do vzájemné interakce, a zajišťuje, aby byly požadavky uživatele vždy obslouženy stejnou instancí serveru. Více informací o Zásadách používání souborů cookie služby identity najdete zde https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/06d826f4-cf86-419a-a823-39e829ded89b@apps_vw-dilab_com/cookiePolicy-page?relayState=4bdbd1b3f94712873f0718cf35acdc977ac63ef7 session
RELACE  identity.vwgrou
p.io 
Tento soubor cookie ukládá ID relace. Více informací o Zásadách používání souborů cookie služby identity najdete zde https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/06d826f4-cf86-419a-a823-39e829ded89b@apps_vw-dilab_com/cookiePolicy-page?relayState=4bdbd1b3f94712873f0718cf35acdc977ac63ef7 session
vcap_journey  identity.vwgrou
p.io 
Tento soubor cookie ukládá vygenerovaný UUID, který se používá pro technickou analýzu v případě chyby během přihlášení. Více informací o Zásadách používání souborů cookie služby identity najdete zde https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/06d826f4-cf86-419a-a823-39e829ded89b@apps_vw-dilab_com/cookiePolicy-page?relayState=4bdbd1b3f94712873f0718cf35acdc977ac63ef7 session
AWSALB  sso.id.vwfs.io  Nástroj pro vyrovnávání zatížení aplikací AWS ELB 6 dní
KC_RESTART  sso.id.vwfs.io  KC_RESTART je soubor cookie, který se vytvoří na začátku toku ověřování. Obsahuje klientské informace zakódované v tokenu JWS. Soubor cookie se používá v případě, že vyprší platnost autentizační relace root, a k opětovnému vytvoření nové autentizační relace z informací o klientovi zadaných v cookie. Pár sekund
AWSALBCORS cc.cdn.civicco
mputing.com 
Tento soubor cookie spravuje AWS a používá se pro vyrovnávání zátěže. Relace

Analytické cookies

Název Hostitel Detaily Životnost
s_plt  vwfs.cz
my.vwfs.cz
cc.cdn.civicco
mputing.com 

Soubor cookie Adobe Analytics.

Čas v sekundách, který trvalo načtení předchozí stránky. Platnost vyprší na konci relace prohlížeče.

Relace
s_pltp  vwfs.cz
my.vwfs.cz
cc.cdn.civicco
mputing.com 

Soubor cookie Adobe Analytics.

Hodnota proměnné s.pageName zaznamenaná v předchozím požadavku na obrázek Adobe Analytics. Platnost vyprší na konci relace prohlížeče.

Relace
_ga form.vwfs.cz Google analytics 2 roky

Personalizační cookies (funkční cookies)

Třetí strana

Název Hostitel Detaily Životnost
at_check vwfs.cz
ojetevozy.vwfs.cz
my.vwfs.cz

Používá Adobe Target.

Funkčnost dle nastavení. Umožňuje testovat, který obsah je pro uživatele relevantnější, a zobrazovat mu personalizovaný obsah (včetně reklamy) na základě jeho chování / Používá se také ke kontrole, zda jsou v prohlížeči povoleny/podporovány soubory cookie.

Pár sekund
CONSENT  youtube
nocookie.com 
Ukládá nastavení souhlasu/nesouhlasu s cookies.  6127 dní
_GRECAPTCHA  google.com  Zajišťuje rozlišení osob od robotů.  6 měsíců

Marketingové cookies

Interní

Název Hostitel Detaily Životnost
_fbp  vwfs.cz Používá Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran. 3 měsíce
glc_au  vwfs.cz Používá se ke sledování návštěvníků na více webových stránkách za účelem prezentace relevantní reklamy na základě preferencí návštěvníka. Relace
TEST_AMCV_COO
KIE_WRITE 
vwfs.cz  Toto je název souboru cookie typu vzoru spojený s Adobe Marketing Cloud. Ukládá jedinečný identifikátor návštěvníka a používá identifikátor organizace, který umožňuje společnosti sledovat uživatele v rámci jejich domén a služeb. Relace

Třetí strana

Název Hostitel Detaily Životnost
at_check  vwfs.cz Používá Adobe Target. Funkčnost dle nastavení. Umožňuje testovat, který obsah je pro uživatele relevantnější, a zobrazovat mu personalizovaný obsah (včetně reklamy) na základě jeho chování / Používá se také ke kontrole, zda jsou v prohlížeči povoleny/podporovány soubory cookie. Více zde: https://cookiepedia.co.uk/cookies/at_check  Pár sekund
VISITOR_INFO1_Ž
IVĚ 
youtube.com Tento soubor cookie nastavuje Youtube, aby sledoval uživatelské preference pro videa YouTube vložená do stránek; může také určit, zda návštěvník webu používá novou nebo starou verzi rozhraní Youtube. 6 měsíců
YSC  youtube.com  Zapamatování uživatelského vstupu a přidružení akcí uživatele.  Relace
CONSENT  youtube.com Tento soubor cookie poskytuje informace o tom, jak koncový uživatel používá webovou stránku, a jakoukoli reklamu, kterou koncový uživatel mohl vidět před návštěvou uvedené webové stránky. 17 let
s_aq  linkedin.com Tento soubor cookie se používá ke sledování návštěvníků, aby mohly být prezentovány relevantnější reklamy na základě preferencí návštěvníka. 1 měsíc
s_cc  www.linkedin.com  Používá se službou sociálních sítí LinkedIn ke sledování používání vestavěných služeb.  2 roky

GMP cookie seznam

Název Hostitel Detaily Životnost Nástroje využívající tyto cookies
DSID doubleclick.net Google používá soubory cookie pro reklamy, které se zobrazují na různých místech na internetu. 2 týdny AdSense, Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360
test_cookie doubleclick.net Slouží ke kontrole, zda prohlížeč uživatele podporuje soubory cookie. 15 minut AdSense, Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360
id doubleclick.net Tento soubor cookie používá společnost DoubleClick k ukládání akcí uživatele na webu po zhlédnutí reklamy nebo po kliknutí na reklamu. OPT_OUT: pevné vypršení platnosti (rok 2030/11/09), non-OPT_OUT: 24 měsíců AdSense, Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Search Ads 360
__gads Nastaveno z partnerské domény Pomáhá inzerentům určit, kolikrát uživatelé, kteří kliknou na jejich reklamy, provedou akci na jejich webu 13 měsíců AdSense, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Ads
pm_sess doubleclick.net, google.com Brání škodlivým webům jednat bez vědomí uživatele jako by tímto uživatelem byly. 30 minut Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360
pm_sess_NNN doubleclick.net, google.com Brání škodlivým webům jednat bez vědomí uživatele jako by tímto uživatelem byly. 30 minut Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360
aboutads_sessNNN doubleclick.net, google.com Umožňuje uživatelům interakci se službou nebo webem tak, aby měli přístup k funkcím, které jsou pro danou službu zásadní. Používá se k ověřování uživatelů, prevenci podvodů a ochraně uživatelů při interakci se službou. 30 minut Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360
FPAU Nastaveno z partnerské domény Používá se pro analýzu, která pomáhá shromažďovat data, která umožňují službám porozumět tomu, jak uživatelé interagují s konkrétní službou. 90 dní Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360
ANID google.com a lokální variace, např. google.cz Umožňuje zobrazovat reklamy Google na webech mimo Google. 24 měsíců Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360
AID google.com/ads, google.com/ads/measurement, googleadservices.com Používá soubory cookie uživatele pro reklamy, které se zobrazují na různých místech na internetu. 540 dní jinde Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360
IDE doubleclick.net Používá soubory cookie uživatele pro reklamy, které se zobrazují na různých místech na internetu. 24 měsíců jinde Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Analytics, Search Ads 360
TAID google.com/ads, google.com/ads/measurement, googleadservices.com Používá soubory cookie uživatele pro reklamy, které se zobrazují na různých místech na internetu. 14 dní Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360
FPGCLDC Nastaveno z partnerské domény Pomáhá inzerentům určit, kolikrát uživatelé, kteří kliknou na jejich reklamy, provedou akci na jejich webu 90 dní Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360
_gcl_dc Nastaveno z partnerské domény Pomáhá inzerentům určit, kolikrát uživatelé, kteří kliknou na jejich reklamy, provedou akci na jejich webu 90 dní Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360
_gcl_au Nastaveno z partnerské domény Pomáhá inzerentům určit, kolikrát uživatelé, kteří kliknou na jejich reklamy, provedou akci na jejich webu 90 dní Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360
FLC doubleclick.net Používá soubory cookie uživatele pro reklamy, které se zobrazují na různých místech na internetu. 10 sekund Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360
RUL doubleclick.net Používá se pro reklamu, včetně zobrazování a vykreslování reklam, personalizaci reklam (v závislosti na vašem nastavení reklam na http://g.co/adsettings), omezení počtu zobrazení reklamy uživateli, ztlumení reklam, které jste se rozhodli zastavit sledování a měření účinnosti reklam 12 měsíců Display & Video 360, Google Ads

Cookies třetích stran
Společnost může za účelem propagace a optimalizace marketingové komunikace využívat inzerenty z řad třetích stran. Tyto třetí strany mohou využívat soubory cookies za účelem individualizace obsahu reklamních sdělení a měření jejich účinnosti. Informace nashromážděné těmito třetími stranami mohou obsahovat data o geografické poloze (vyplývající z IP adresy), případně kontaktní údaje (např. emailová adresa), přičemž takové informace se shromažďují prostřednictvím Internetových stránek.

 

Služby Google Marketing Platform

Na webových stránkách odpovědná strana využívá různé analytické, marketingové a remarketingové služby společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen: „Google“) nebo jejích dceřiných společností na základě vašeho souhlasu (čl. 6 (1) str. 1 písm. a DSGVO), které shromažďují a zpracovávají údaje podrobněji popsané v částech o jednotlivých službách (např. online identifikátory, jako jsou ID souborů cookie) pomocí souborů cookie. Údaje jsou shromažďovány a vyhodnocovány výhradně na pseudonymní bázi, takže z nich není možné činit žádné přímé závěry o vaší identitě.

Vezměte prosím na vědomí, že údaje mohou být předány do USA, Tchaj-wanu, Singapuru, Chile a dalších zemí, které v současnosti nenabízejí odpovídající úroveň ochrany údajů, a že existuje riziko, že údaje mohou být zpracovány úřady USA za účelem kontroly a monitorovací účely, aniž byste měli jakékoli právní prostředky.

Pokud následující služby používají soubory cookie, platí následující: Soubory cookie relací se obecně ukládají po dobu 30 minut (doba relace). Cookies pro měření konverzních poměrů jsou obecně uchovávány po dobu 90 dnů. Soubory cookie pro personalizovanou reklamu (pokud si uživatelé ve svém účtu Google aktivovali personalizované reklamy) jsou obecně uloženy po dobu 13 měsíců v Evropském hospodářském prostoru (EHP), Švýcarsku a Spojeném království (UK) a po dobu 24 měsíců ve všech ostatních zemích.

Kromě odvolání vašeho souhlasu v nastavení souborů cookie můžete zabránit shromažďování a předávání údajů souvisejících s používáním této webové stránky společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google podle níže uvedených pokynů, které poskytují informace o tom, jak deaktivovat shromažďování údajů společností Google na vašem počítači nebo mobilním zařízení: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

Obecné informace o zpracování údajů společností Google naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cz a https://support.google.com/google-ads/answer/9028179.

Doplňující popisy uvedených služeb naleznete na: https://support.google.com/displayvideo/answer/9015629.

 

a. Google Campaign Manager

Pro účely analýzy nebo marketingu/reklamy používá správce nástroj Google Campaign Manager, webový systém správy reklam pro inzerenty a agentury, od společnosti Google Ireland Ltd, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ( dále: „Google Ireland“), abychom vám mohli nabízet relevantní personalizované a nepersonalizované reklamy, optimalizovat výkon kampaní nebo zajistit, aby se uživateli stejné reklamy nezobrazovaly více než jednou.

Pomocí souborů cookie umístěných v prohlížeči shromažďuje služba pro výše uvedené účely následující pseudonymní data: Online identifikátory, ID souboru cookie, zeměpisná poloha, IP adresa, identifikátor zařízení a ID zákazníka.

 

b. Google Search Ads 360

Na webových stránkách správce používá službu Google Ireland Search Ads 360, která pomáhá při vytváření, správě a optimalizaci kampaní napříč vyhledávači. Používání reklam ve vyhledávání Google 360 ​​umožňuje společnosti Google a jejím partnerským webům zobrazovat personalizované i nepersonalizované reklamy.

Pomocí souborů cookie umístěných v prohlížeči služba shromažďuje pro výše uvedené účely následující pseudonymní údaje: Online identifikátory, ID souboru cookie, IP adresa, Identifikátor zařízení a ID zákazníka.

 

c. Google Display & Video 360

Na webových stránkách odpovědná strana také používá nástroj Display & Video 360 od společnosti Google Ireland, který shromažďuje data pro účely analýzy, marketingu a optimalizace, čímž pomáhá odpovědné straně zlepšovat jak marketingová opatření, tak webové stránky. Shromážděná data používá Display & Video 360 k propojení reklamních kontaktů a kliknutí na reklamy s výsledným využitím našich webových stránek. Tímto způsobem může odpovědná strana určit, zda uživatelé internetu, kteří viděli naše reklamy, navštěvují naše webové stránky nebo o jaké produkty mají zájem. Shromážděné údaje může správce také použít k doručování reklam na základě vašich zájmů (např. prohlížené produkty) a aby se vám stejné reklamy nezobrazovaly více než jednou.

Pomocí souborů cookie umístěných v prohlížeči služba shromažďuje pro výše uvedené účely následující pseudonymní údaje: Online identifikátory, ID souboru cookie, zeměpisná poloha, IP adresa, identifikátor zařízení a ID zákazníka.

 

d. Google Analytics

S pomocí nástroje Google Analytics od poskytovatele Google Ireland shromažďuje odpovědná strana analytická a statistická data o používání webové stránky a o hodnocení akcí návštěvníků (např. sledování konverzí) za účelem optimalizace vzhledu a obsahu webových stránek a marketingové aktivity na tomto základě.

Pomocí souborů cookie služba shromažďuje následující pseudonymní údaje: Online identifikátory, ID souboru cookie, geografická poloha, IP adresa, identifikátor zařízení a ID zákazníka, typ/verze prohlížeče, použitý operační systém, URL odkazující stránky (dříve navštívená stránka), čas požadavku serveru, akcí návštěvy (kliknutí na web).

 

Sledování a analýza

Pro optimalizaci marketingové komunikace využívá Společnost nástroje Google, Facebook, Seznam, Adform a Adobe Analytics. Tyto nástroje umožňují monitorovat chování na internetu z hlediska času, polohy a používání těchto Stránek. Informace získané prostřednictvím sledovacích pixelů a/nebo cookies jsou vždy anonymní a nejsou spojovány s osobními údaji. Veškeré informace, které jsou pro toto monitorování a analýzy potřeba, jsou ukládány na serverech těchto společností. O tyto informace se nedělíme s žádnou třetí stranou, která by je využila ke svým účelům. 

Bližší informace o cookies najdete na příslušných stránkách společností AdobeGoogleFacebookSeznamAdform.

Naše Internetová stránka používá Adobe Target, analytický nástroj od společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko. 

Prostřednictvím tohoto nástroje testujeme možnosti naší Internetové stránky na základě zcela pseudonymizovaných uživatelských profilů s cílem optimalizace jejího obsahu při Vaší další návštěvě. Příslušné informace vygenerované pomocí cookies ohledně Vašeho používání Internetové stránky jsou zasílány na servery Adobe v Londýně (Velká Británie), kde jsou uloženy. Tyto informace mohou být poskytnuty třetím osobám, pokud je to vyžadováno zákonem nebo pokud tyto třetí osoby data zpracovávají. Vaše IP adresa nebude za žádných okolností sloučena s dalšími daty Adobe. Další informace o zpracování dat společností Adobe najdete zde.

 

Vyjádření nesouhlasu s využitím služby Adobe Target můžete realizovat prostřednictvím tohoto odkazu.

 

Povolení a odmítnutí souborů cookies a jiných obdobných technologií

Soubory cookies můžete nastavit prostřednictvím naší cookies lišty. Změnu nastavení můžete kdykoliv změnit prostřednictvím odkazu umístěného na Internetových stránkách (vlevo v dolním rohu). Pokud nám ale nepovolíte použití základních cookies, některé funkce Internetových stránek nemusí fungovat tak, jak by měly. Soubory cookies můžete také obecně odmítnout nebo si nastavit aktivaci jen některých (v závislosti na typu prohlížeče) prostřednictvím svého internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:

 

Propojení na sociální sítě

Tlačítka sociálních sítí jsou na našich Internetových stránkách umístěna, zejména pro možnost interakce se sociálními sítěmi, abychom Internetové stránky učinili zajímavější pro uživatele. Spojení s příslušnou sociální sítí nastane, pouze pokud uživatel aktivně klikne na příslušné tlačítko. V tom případě webový prohlížeč zahájí připojení k serverům příslušné sociální sítě.

Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti Volkswagen Finacial Services pro oznámení případů porušení právních předpisů (whistleblowing)

(dále jen „Zásady”)

Společnost ŠkoFIN s.r.o., se sídlem na adrese Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00 Praha 5, IČO: 45805369 (dále jen „Společnost“ nebo „my“) při prověření oznámení porušení právních předpisů zpracovává osobní údaje oznamovatele takového jednání a dalších fyzických osob, kterých se oznámení týká nebo, které mohou být nápomocny k řešení případu (souhrnně pouze „Subjekty údajů“).

 

Společnost zpracovává osobní údaje především v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dalšími navazujícími či prováděcími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (dále společně jen „Zákony“).

Zakládáme si na poctivém a čestném podnikání. Od všech pracovníků očekáváme, že budou při své práci každý den dodržovat právní předpisy a vysoké standardy v souladu s kodexem a dalšími našimi interními zásadami a směrnicemi. Otevřené a poctivé oznamování známých či domnělých porušení je proto pro nás důležité, abychom mohli takovou situaci včas identifikovat a napravit. Důležitý prvek při odhalování možného nelegálního nebo jiného nežádoucího chování je pro nás vnitřní oznamovací systém, který jsme zavedli v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a další navazující právní úpravou.                                                                                                                                

Obdržená oznámení jsou uchovávána v souladu s právními předpisy po dobu 5 let od jejich přijetí. Do evidence má přístup pouze příslušná osoba.

Whistleblower kanály a více informací naleznete zde.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Právní základ

Abychom naplnili zákonnou povinnost, vedeme evidenci oznámení přijatých prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

 • datum přijetí oznámení
 • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy
 • shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li totožnost známa
 • datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení nebo posouzení oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení

Zákonná povinnost

Abychom mohli prošetřit oznámení zpracováváme relevantní podklady

 • datum přijetí oznámení
 • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy
 • shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li totožnost známa
 • datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení nebo posouzení oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení
 • protokoly z šetření, důkazy a další podklady v souvislosti s konkrétním případem

Oprávněný zájem

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má níže uvedená práva, která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Subjekt údajů možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

 1. Právo na přístup k osobním údajům: chce-li Subjekt údajů vědět, jestli Společnost zpracovává jeho osobní údaje, má právo získat informace o tom, jestli jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, má také právo k těmto získat přístup.
 2. Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: Subjekt údajů má právo požadovat opravu. Společnost opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.
 3. Právo na výmaz: v případě, že Subjekt údajů o výmaz, Společnost vymaže osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznese-li Subjekt údajů námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) zpracování Společnosti neukládá zákonná povinnost.
 4. Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že Subjekt údajů nemá zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování osobních údajů.
 5. Právo na přenositelnost údajů: v případě, že Subjekt údajů chce, aby Společnost jeho osobní údaje, které zpracovává na základě souhlasu anebo na základě smlouvy, předala třetímu subjektu, může využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Společnost žádosti nebude moci vyhovět.
 6. Právo vznést námitku: Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti. V případě, že Společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv bude Společnost oprávněna za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu informuje Společnost Subjekt údajů předem.

Kontaktní údaje

Společnost ŠkoFIN s.r.o. lze kdykoliv kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na internetové stránce www.vwfs.cz (preferovaný kontakt), kde je také možné uplatnit veškerá práva Subjektů údajů.

Další kontaktní údaje:
    e-mailová adresa:    klient@vwfs.cz
    telefonní číslo:        +420 224 992 410
    poštovní adresa:      Evropská 866/63, 160 00, Praha 6

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Společnosti je dostupný prostřednictvím následujících kontaktních údajů:
    e-mailová adresa:    DPO@vwfs.cz
    poštovní adresa:      zasílejte „k rukám DPO“ na adresu Evropská 866/63, 160 00, Praha 6

 

Účinnost těchto Zásad
Tyto Zásady jsou účinné od: 1. 8. 2023

Prodloužená záruka

Produktová stránka Prodloužená záruka využívá výše uvedené soubory cookies a další níže uvedené.

Třetí strana

Název Typ cookie Hostitel Detaily Životnost
Adobe Analytics Analytické assets.adobedtm.com Vytváření pseudonymizovaných uživatelských profilů. 3 měsíce
JP Morgan Mobility Payment Solutions Personalizační (funkční) smartpay.jpmmps.com Souvisí s interním datadog logováním 15 minut