Povinné informace - Distribuce pojištění

Informace podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění  

I. Základní údaje

Společnost ŠkoFIN s.r.o. se sídlem Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00 Praha 5, IČO 458 05 369, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 11881 (dále též jen „společnost“) je na základě zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí vedeného Českou národní bankou (dále též jen „registr“) oprávněna vykonávat zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví jako samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího agenta.

 

Společnost lze kontaktovat:

 • poštou na adrese společnosti Evropská 866/63, 160 00, Praha 6,
 • telefonicky na telefonním čísle +420 224 992 410
 • e-mailem na adrese: vwfs@vwfs.cz

 

II. Zápisu v registru
Společnost byla do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí vedeného Českou národní bankou zapsána pod registračním číslem 032588PA a zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví je oprávněna vykonávat od 03. 11. 2005.

 

Tato registrace společnosti (podle zákona č. 38/2004 Sb.) se podle § 120 zákona o distribuci pojištění považuje za oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele.

 

O zápisu společnosti do registru se lze přesvědčit na webu České národní banky, v sekci Dohled a regulace, v podsekci Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů zde. Společnost osvědčení o svém zápisu do registru klientovi k jeho žádosti předloží ve svém sídle k nahlédnutí.

 

III. Stížnosti a mimosoudní řešení sporů

Interní řešení stížností a reklamací

V případě, že budete mít jakékoli výhrady či připomínky k činnosti společnosti ŠkoFIN s.r.o., můžete se obrátit na ŠkoFIN s.r.o. se svou stížností nebo reklamací. Společnost přijímá Stížnosti učiněné jakoukoli formou. Upřednostňuje se však písemná forma, včetně elektronické formy.

Stížnosti lze podat:

 • písemně – poštou na adrese: Volkswagen Financial Services, Evropská 866/63, 160 00, Praha 6
 • písemně – skrze formulář Stížnosti a reklamace dostupný na internetové stránce
 • telefonicky na telefonním čísle: +420 224 992 410

Pro podání Stížnosti lze také využít formulář dostupný na internetové stránce https://form.vwfs.cz/online-zadosti/ostatni/reklamace-stiznost

Postup podávání a vyřizování stížností nebo reklamací ve společnosti ŠkoFIN s.r.o. se řídí Reklamačním řádem, který je uveden na internetových stránkách vwfs.cz/o-spolecnosti/reklamacni-rad

Mimosoudní řešení sporů

Případné spory se společností ŠkoFIN s.r.o. jako zprostředkovatelem pojištění můžete podle své volby řešit i mimosoudně u následujících orgánů veřejné moci:

 

a) Finanční arbitr

Ve věcech souvisejících se životním pojištěním zprostředkovaným Společností se může Stěžovatel – spotřebitel obrátit na finančního arbitra. Finanční arbitr je státem zřízený mimosoudní orgán příslušný k rozhodování některých sporů na finančním trhu, spadajících jinak do pravomoci českých soudů. Mimo jiné je finanční arbitr příslušný k rozhodnutí, jedná-li se o spor s pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při distribuci životního pojištění nebo při výkonu práv a plnění povinností ze životního pojištění.

 

Řízení před finančním arbitrem může být zahájeno pouze na návrh spotřebitele jako navrhovatele. Návrh na zahájení řízení lze podat písemně poštou opatřený vlastnoručním podpisem, v elektronické podobě (e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky), osobně, resp. ústně do protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra. Pro podání návrhu na zahájení řízení může spotřebitel využít také formulář na internetových stránkách finančního arbitra: https://finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/pruvodce-podanim-navrhu.html.

 

Řízení před finančním arbitrem je bezplatné. Neplatí se žádný poplatek za podání návrhu na zahájení řízení. Neplatí se žádné náklady řízení podle toho, jak spor dopadne. Náklady řízení si nese každá strana sporu sama.

 

Finanční arbitr nemůže rozhodovat spor, o kterém se již vede řízení u soudu nebo před rozhodcem, nebo o něm již soud nebo rozhodce rozhodl; pokud není pravomocné rozhodnutí finančního arbitra předloženo k soudnímu přezkumu, je závazné a má účinky vykonatelného soudního rozhodnutí.

 

Kancelář finančního arbitra lze kontaktovat:

 • osobně nebo poštou na adrese Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1
 • telefonicky na čísle +420 257 042 070
 • emailem na adrese arbitr@finarbitr.cz
 • prostřednictvím datové schránky s ID qr9ab9x

Bližší informace o mimosoudním řešení sporů prostřednictvím finančního arbitra lze najít na internetových stránkách finančního arbitra www.finarbitr.cz.

 

b) Česká obchodní inspekce

Ve věcech souvisejících s neživotním pojištěním se může Stěžovatel - spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci.

Česká obchodní inspekce (ČOI) je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR (alternative dispute resolution). Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. Česká obchodní inspekce nemá pravomoc sama o předmětu sporu závazně rozhodnout nebo strany sporu k dohodě donucovat.

Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu musí splňovat náležitosti stanovené zákonem o ochraně spotřebitele a Pravidly pro mimosoudní řešení sporů. Návrh musí zejména obsahovat údaje o stranách sporu, vylíčení rozhodných skutečností, kterých se spor týká, a návrh řešení, jehož se navrhovatel domáhá. K návrhu musí být přiložen doklad o tom, že se spotřebitel pokusil spor vyřešit s podnikatelem přímo, a kopie dalších písemností dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. Jedná se zejména o doklad o uzavření smlouvy, kopii korespondence stran apod.

Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možné podat písemně poštou, v elektronické podobě nebo prostřednictvím internetového formuláře dostupného na internetových stránkách https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporu u ČOI je bezplatné. V rámci ADR každá ze stran sporu nese vlastní náklady sama. Úhradu nákladů vůči straně druhé požadovat nelze.

 

Českou obchodní inspekci lze kontaktovat:

Bližší informace o České obchodní inspekci jsou dostupné na internetových stránkách www.coi.cz.

 

c) Česká národní banka

Česká národní banka vykonává dohled nad činností společnosti ŠkoFIN s.r.o. jako zprostředkovatele pojištění.

U České národní banky lze podat stížnost na činnost společnosti ŠkoFIN s.r.o. v oblasti podléhající dohledové činnosti ČNB, tj. i v oblasti zprostředkování pojištění. Česká národní banka však nemá pravomoc k řešení individuálního sporu mezi společností a klientem. 

Českou národní banku lze kontaktovat:

 • poštou na adrese Na Příkopě 28, 115 03  Praha 1
 • telefonicky na čísle +420 224 411 111, popř. na čísle Zelené linky: +420 800 160 170
 • prostřednictvím elektronické podatelny na adrese podatelna@cnb.cz
 • prostřednictvím datové schránky s ID 8tgaiej

Bližší informace o České národní bance jsou dostupné na internetových stránkách www.cnb.cz.

 

IV. Pojišťovny
Společnost vykonává zprostředkovatelskou činnost tyto pro pojišťovny jako zastoupené:

 

 • Allianz pojišťovna, a.s. se sídlem Ke Štvanici 656/3, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 471 15 971,
 • Generali Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 452 72 956,
 • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 471 16 617,
 • Volkswagen Versicherung AG se sídlem Gifhorner Strasse 57, 38112 Braunschweig, Spolková republika Německo,
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 18600, IČO 639 98 530
 • UNIQA pojišťovna, a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 136/810, PSČ 16012, IČO 49240480

Společnost nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo kapitálu žádné z pojišťoven, pro které vykonává zprostředkovatelskou činnost.

 

Nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu společnosti převyšující 10 % má společnost Volkswagen Financial Services AG se sídlem Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, Spolková republika Německo, která je jediným akcionářem pojišťovny Volkswagen Versicherung AG se sídlem Gifhorner Strasse 57, 38112 Braunschweig, Spolková republika Německo.

 

Jiné pojišťovny, pro které společnost vykonává zprostředkovatelskou činnost, na hlasovacích právech ani kapitálu společnosti žádný přímý ani nepřímý podíl nemají.

V. Odměna
Společnost je za svou činnost pojišťovacího zprostředkovatele odměňována pouze pojišťovnou; klienti společnosti odměnu za zprostředkování pojištění společnosti nehradí. Odměna společnosti má povahu provize ze sjednaného pojistného.