Váš prohlížeč není podporován.

Pro kvalitní uživatelský zážitek doporučujeme použít jiný prohlížeč.

woman-looking-at-globe-pointing

Povinné informace - Distribuce pojištění

Informace podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění  

 

I. Základní údaje
Společnost ŠkoFIN s.r.o. se sídlem Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00 Praha 5, IČO 458 05 369, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 11881 (dále též jen „společnost“) je na základě zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí vedeného Českou národní bankou (dále též jen „registr“) oprávněna vykonávat zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví jako samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího agenta.

 

Za společnost jsou způsobem zapsaným v obchodním rejstříku oprávněni jednat její jednatelé Ing. Jiřina Tapšíková a Ing. Vratislav Strašil a prokuristé Radek Cizner a Radek Milštain; výpis z obchodního rejstříku ohledně společnosti je dostupný na internetové stránce www.justice.cz.

 

Společnost lze kontaktovat:

 

·         osobně ve společnosti na adrese Evropská 866/63, 160 00, Praha 6, v pracovních dnech v době od 8.00 do 17.00;

 

·         poštou na adrese společnosti Evropská 866/63, 160 00, Praha 6,

 

·         telefonicky na telefonním čísle +420 224 992 410

 

·         e-mailem na adrese: vwfs@vwfs.cz

 

 

 

 II. Zápisu v registru
Společnost byla do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí vedeného Českou národní bankou zapsána pod registračním číslem 032588PA a zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví je oprávněna vykonávat od 03. 11. 2005.

 

Tato registrace společnosti (podle zákona č. 38/2004 Sb.) se podle § 120 zákona o distribuci pojištění považuje za oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele.

 

O zápisu společnosti do registru se lze přesvědčit na webu České národní banky, v sekci Dohled a regulace, v podsekci Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů zde. Společnost osvědčení o svém zápisu do registru klientovi k jeho žádosti předloží ve svém sídle k nahlédnutí.

 

 

 

III. Stížnosti a spory
Klienti společnosti, pojištění či jiné oprávněné osoby mohou na činnost společnosti jako pojišťovacího zprostředkovatele podat stížnost.

 

 
Stížnost u společnosti
Společnost přijímá stížnosti učiněné jakoukoli formou. Upřednostňuje se však písemná forma včetně elektronické.

 

Stížnosti lze podat:

 

·         písemně – poštou na adrese: Volkswagen Financial Services, Evropská 866/63, 160 00, Praha 6

 

·         písemně – elektronickou poštou na adrese: klient@vwfs.cz

 

·         telefonicky na telefonním čísle: +420 224 992 410

 

·         osobně na adrese: Volkswagen Financial Services, klientské centrum, Evropská 866/63, 160 00, Praha 6
Vyřizování stížností se ve společnosti řídí přiměřeně reklamačním řádem dostupným zde.

 

 
Stížnost u České národní banky
Dohled nad provozováním činnosti společnosti jako pojišťovacího zprostředkovatele vy-konává Česká národní banka.

 

Stížnost na společnost jako pojišťovacího zprostředkovatele lze podat i u České národní banky, a to zejména:

 

·         písemně – poštou na adrese: Česká národní banka, odbor doplnit, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1,

 

·         písemně – elektronickou poštou na adrese: podatelna@cnb.cz,

 

·         písemně – datovou schránkou s ID DS: 8tgaiej.

 

Bližší informace o České národní bance jsou dostupné na internetových stránkách www.cnb.cz.

 

Případné spory se společností ŠkoFIN s.r.o. jako pojišťovacím zprostředkovatelem lze řešit mimosoudně jednáním se společností anebo prostřednictvím finančního arbitra, resp. České obchodní inspekce.

 

 
Finanční arbitr
Finanční arbitr je příslušný mimo jiné i k rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů, jedná-li se o spor mezi spotřebitelem a pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při distribuci životního pojištění nebo při výkonu práv a plnění povinností ze životního pojištění.

 

Kancelář finančního arbitra lze kontaktovat zejména:

 

·         poštou na adrese Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1

 

·         telefonicky na čísle + 420 257 042 070

 

·         emailem na adrese arbitr@finarbitr.cz

 

·         prostřednictvím datové schránky s ID qr9ab9x

 

Bližší informace o mimosoudním řešení sporů prostřednictvím finančního arbitra můžete najít na internetových stránkách finančního arbitra www.finarbitr.cz.

 

 
Česká obchodní inspekce
Spor mezi spotřebitelem a pojišťovacím zprostředkovatelem při distribuci neživotního pojištění lze řešit prostřednictvím České obchodní inspekce.

 

Českou obchodní inspekci lze kontaktovat zejména:

 

·         poštou na adrese: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2

 

·         e-mailem na adrese: podatelna&@coi.cz

 

·         datovou schránkou na ID DS: x7cab34

 

·         prostřednictvím e-podatelny dostupné na stránkách: www.coi.cz
Bližší informace o mimosoudním řešení sporů prostřednictvím České obchodní inspekce lze nalézt na adrese
www.coi.cz/informace-o-adr.

 

 
Soudní spor
Žalobu na společnost jako pojišťovacího zprostředkovatele lze podat u věcně a místně příslušného soudu, kterým bude zpravidla Obvodní soud pro Prahu 5; kontaktní údaje Obvodního soudu pro Prahu 5 lze nalézt
zde. Věcnou a místní příslušnost soudu upravuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

 

 

 

IV. Pojišťovny
Společnost vykonává zprostředkovatelskou činnost tyto pro pojišťovny jako zastoupené:

 

·         Allianz pojišťovna, a.s. se sídlem Ke Štvanici 656/3, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 471 15 971,

 

·         Generali Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 452 72 956,

 

·         Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 471 16 617,

 

·         Volkswagen Versicherung AG se sídlem Gifhorner Strasse 57, 38112 Braunschweig, Spolková republika Německo,

 

·         Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 18600, IČO 639 98 530

 

·         UNIQA pojišťovna, a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 136/810, PSČ 16012, IČO 49240480

 

Společnost nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo kapitálu žádné z pojišťoven, pro které vykonává zprostředkovatelskou činnost.

 

Nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu společnosti převyšující 10 % má společnost Volkswagen Financial Services AG se sídlem Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, Spolková republika Německo, která je jediným akcionářem pojišťovny Volkswagen Versicherung AG se sídlem Gifhorner Strasse 57, 38112 Braunschweig, Spolková republika Německo.

 

Jiné pojišťovny, pro které společnost vykonává zprostředkovatelskou činnost, na hlasovacích právech ani kapitálu společnosti žádný přímý ani nepřímý podíl nemají.

 

V. Odměna
Společnost je za svou činnost pojišťovacího zprostředkovatele odměňována pouze pojišťovnou; klienti společnosti odměnu za zprostředkování pojištění společnosti nehradí. Odměna společnosti má povahu provize ze sjednaného pojistného.