O Volkswagen Financial Services

Kontakt ŠkoFIN s.r.o.

Jsme vždy připraveni Vám nabídnout to nejlepší řešení a plnit vaše požadavky.

Klientské centrum Volkswagen Financial Services

Pro osobní návštěvu jsme tu pro vás
Po - Pá 8:00 - 17:00

Informace o vaší smlouvě
Po - Pá 8:00 - 17:00
Tel.: +420 224 992 410
Fax: +420 224 992 307
E-mail:
klient@vwfs.cz

TIP: Před kontaktováním našeho klientského centra Vám doporučujeme zkontrolovat odpovědi na nejčastější otázky.

Linka klientského centra společnosti ŠkoFIN s.r.o. a navazující určené telefonní linky slouží ke správě smluvní agendy a řešení stížností spojených se smluvními vztahy. Za účelem zaznamenávání projevů vůle našich klientů a řešení stížností v souvislosti s plněním obsahu smluvního vztahu jsou hovory nahrávány.

 

Informace o společnosti ŠkoFIN s.r.o.

Sídlo:
ŠkoFIN s.r.o.
Pekařská 6
155 00 Praha 5

IČ: 45805369
DIČ: CZ45805369

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11881.

Společníci:
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT,  se sídlem SRN, 38112 Braunschweig, Spolková republika Německo
Podíl: 100%

Dle ust. § 79 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, je společnost ŠkoFIN s.r.o jako řízená osoba členem koncernu se společností VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT.

Jednotlivá obchodní zastoupení naleznete u našich autorizovaných prodejců.

V období od září do prosince 2015 se klienti mohou v reklamní kampani setkat s novým názvem Volkswagen Financial Services. Právní subjektivita společnosti zůstává nezměněna.

 

Informace o naší aktuální nabídce (Bezplatná infolinka)

Po - Pá 8:00 - 17:00
Tel: 800 100 800
E-mail:
vwfs@vwfs.cz
Internet: www.vwfs.cz

 

Platby

Bezhotovostní platby
Své závazky můžete uhradit bezhotovostním způsobem na bankovní účty naší společnosti, uvedené na vaší smlouvě nebo faktuře.

Hotovostní platby
K provádění hotovostních vkladů na účet společnosti Volkswagen Financial Services můžete použít kteroukoliv pobočku Komerční banky nebo ČSOB.

Komerční banka - účet č. 604646021/0100
ČSOB - účet č. 17145783/0300


Hlavním předmětem podnikání společnosti ŠkoFIN s.r.o. („ŠkoFIN“) je poskytování úvěrů, včetně spotřebitelských a poskytování služeb operativního a finančního leasingu. Dohled nad společností ŠkoFIN vykonává Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha a Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha. ŠkoFIN je oprávněn od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů.

V případě sporu ze smlouvy uzavřené na základě této nabídky má spotřebitel možnost řešit spor mimosoudně před finančním arbitrem www.finarbitr.cz nebo před Českou obchodní inspekcí www.coi.cz, není-li k řešení takového sporu finanční arbitr oprávněn.

V případě, že se zákazník obrátí na soud, je místně příslušný obecný soud ŠkoFIN v době podání žaloby. Smlouva uzavřená na základě této nabídky i veškeré případné spory z ní vzniklé se budou řídit českým právem. Veškerá komunikace a všechny dokumenty týkající se smlouvy uzavřené na základě této nabídky budou v českém jazyce. Po předchozí domluvě, je možná komunikace v anglickém jazyce. Indikativní nabídky nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejich přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.V případě, že je nabídka adresovaná spotřebiteli a týká se smlouvy o úvěru nebo finančního leasingu, je zákazník oprávněn od smlouvy o úvěru uzavřené na základě nabídky odstoupit a to ve lhůtě 14 dnů od jejího podpisu. V tomto případě je ŠkoFIN oprávněn požadovat vrácení jistiny spolu s úrokem a úhradu nevratných poplatků zaplacených orgánům veřejné správy nebo jiným osobám výkonem veřejné správy pověřeným. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a být zasláno na adresu Pekařská 6, Praha, PSČ 155 00.


Povinně zveřejňované informace

Společnost ŠkoFIN s.r.o. | Volkswagen Financial Services je přední finanční společností na českém trhu zaměřující se na financování a podporu prodeje aut, služby pro fleet a související služby.

Informace spotřebiteli

podle § 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Dále podané informace se týkají pouze spotřebitelských úvěrů poskytovaných společností ŠkoFIN s.r.o. se sídlem Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00 Praha 5, IČO 45805369, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 11881. Informace se nemusí týkat jiných (zejména podnikatelských) úvěrů a ani jiných finančních produktů společnosti ŠkoFIN s.r.o. než je spotřebitelský úvěr.

 

A.   Kontaktní údaje

Společnost ŠkoFIN s.r.o. můžete kontaktovat následujícími způsoby:

-          osobně v našem sídle na adrese Pekařská 6, Praha 5, v pracovních dnech v době od 8.00 do 17.00

-          poštou na adrese našeho sídla Pekařská 6, Praha 5, PSČ: 155 00

-          telefonicky na telefonním čísle +420 224 992 410

-          e-mailem na adrese: vwfs@vwfs.cz

 

 

B.   Oprávnění k činnosti

Společnost ŠkoFIN s.r.o. poskytuje své služby (zčásti ve smyslu § 169 zákona o spotřebitelském úvěru) na základě živnostenských oprávnění:

-          poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru a

-          výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (a v jejím rámci provozovaných činností pronájem a půjčování věcí movitých a velkoobchod a maloobchod)

Tato oprávnění můžete ověřit v živnostenském rejstříku dostupném na internetu Ministerstva průmyslu a obchodu (zde) anebo pořízením výpisu z veřejné části živnostenského rejstříku prostřednictvím informačního systému veřejné správy (Czech POINT) dostupného např. na pobočkách České pošty s.p.

 

C.   Vyřizování stížností

Stížnosti na služby poskytované společností ŠkoFIN s.r.o. se vyřizují podle následujícího reklamačního řádu:

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Co tento reklamační řád upravuje?

Tento reklamační řád upravuje příjem a vyřizování reklamací a stížností spotřebitelů vůči společnosti ŠkoFIN s.r.o. se sídlem Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00 Praha 5, IČO 45805369, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 11881 (dále též jen „Společnost“).

Co je to reklamace a co je to stížnost?

Reklamací se rozumí jakékoli sdělení spotřebitele poukazující na to, že společnost poskytla na základě smlouvy uzavřené se spotřebitelem spotřebiteli plnění v nedostatečném rozsahu, v nedostatečné kvalitě anebo s jakoukoli jinou vadou, bez ohledu na to, zda spotřebitel s tímto sdělením uplatňuje jakékoli právo.

Stížností se rozumí jakékoli jiné sdělení spotřebitele poukazující na jakýkoli nedostatek v činnosti Společnosti, jejích pracovníků anebo se Společností spolupracujících osob (zejména zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru) anebo jakékoli jiné vyjádření nespokojenosti spotřebitele se Společností.

Jak můžete reklamaci či stížnost podat?

Společnost přijímá stížnosti či reklamace učiněné jakoukoli formou. Upřednostňuje se však písemná forma včetně elektronické.

Stížnosti lze podat:

a)    písemně – poštou na adrese: ŠkoFIN s.r.o., Pekařská 6, 155 00 Praha 5

b)    písemně – elektronickou poštou na adrese: klient@vwfs.cz

c)    telefonicky na telefonním čísle: 224 992 410

d)    osobně na adrese: ŠkoFIN, s.r.o., klientské centrum, Pekařská 6, 155 00 Praha 5

Jak je to s potvrzením podání reklamace či stížnosti?

Přijetí stížnosti či reklamace Vám Společnost potvrdí. Potvrzení Vám bude doručeno způsobem, kterým jste Stížnost podali, ledaže požádáte o zaslání potvrzení jiným způsobem.

Co by měla reklamace či stížnost obsahovat?

Ze Stížnosti by mělo být zřejmé:

a)    kdo ji podává (Stěžovatel)

b)    kontaktní údaje stěžovatele

c)    jaké věci (finančního produktu nebo jiné služby) se týká

d)    v čem spočítá tvrzené pochybení Společnosti

e)    co sleduje

a měla by být (není-li činěna osobně nebo telefonicky) podepsána a datována; vyřizují se však i Stížnosti anonymní.

Ve stížnosti můžete zvolit Vámi upřednostňovaný způsob komunikace.

Vyřízení reklamace či stížnosti nám usnadníte, připojíte-li doklady, které se reklamace či stížnosti týkají.

Kdo bude reklamaci či stížnost posuzovat?

Stížnost či reklamaci nesmí vyřizovat (rozhodnout o ní) žádný pracovník Společnosti, který se jakkoli přímo podílel na vzniku okolností, proti nimž stížnost či reklamace směřuje. To nevylučuje, aby takový pracovník podal ke stížnosti či reklamaci své vyjádření.

Stížnosti vyřizují k tomu pověření pracovníci úseku Klientského centra Správního oddělení Společnosti. Opakovanou stížnost vyřizuje vedoucí úseku Klientského centra Správního oddělení Společnosti a v době jeho nepřítomnosti zaměstnanec, kterého touto činností pověří.

Do kdy bude reklamace či stížnost vyřízena?

Vaše reklamace či stížnost budou vyřízeny nejpozději do 30 dnů od jejich podání. V téže lhůtě Vás o způsobu vyřešení reklamace či stížnosti vyrozumíme.

Tato lhůta se však prodlužuje o dobu, po kterou trvalo doplňování či objasňování Vaší reklamace či stížnosti v případě, že byla původně nejasná, nesrozumitelná, nečitelná, nebylo-li zřejmé, čeho se týká anebo trpěla-li jinou vadou, pro kterou ji nebylo možno původně vyřídit.

Jak se o způsobu vyřízení reklamace či stížnosti dozvíte?

O způsobu vyřízení reklamace či stížnosti Vás vždy budeme informovat písemnou nebo elektronickou formou, ledaže požádáte o zaslání informace jiným způsobem.

Co když nebudete s vyřízením reklamace či stížnosti spokojeni?

Nebudete-li s vyřízením reklamace spokojeni, můžete podat opakovanou reklamaci či stížnost, o které bude rozhodovat pracovník Společnosti nadřízený pracovníkovi, který vyřizoval Vaši původní reklamaci či stížnost.

Co když nebudete spokojeni ani s vyřízením opakované reklamace či stížnosti?

Nebudete-li spokojeni ani s vyřízením opakované reklamace či stížnosti, můžete se ještě v rámci mimosoudního řešení věci obrátit na:

a)    finančního arbitra.

 

Kancelář finančního arbitra lze kontaktovat:

- osobně nebo poštou na adrese Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1
- telefonicky na čísle + 420 257 042 070
- emailem na adrese arbitr@finarbitr.cz
- prostřednictvím datové schránky s ID qr9ab9x

 

Bližší informace o mimosoudním řešení sporů prostřednictvím finančního arbitra lze najít na internetových stránkách finančního arbitra www.finarbitr.cz.

b)    Českou obchodní inspekci, a to až do doby, než bude ze strany České národní banky rozhodnuto o žádosti Společnosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěr.

 

Českou obchodní inspekci lze kontaktovat:

- poštou na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
- telefonicky na čísle 296 366 360
- prostřednictvím elektronické podatelny na tomto odkazu
- prostřednictvím datové schránky s ID x7cab34

 

Bližší informace o České obchodní inspekci jsou dostupné na internetových stránkách www.coi.cz.

c)    Českou národní banku, a to jakmile bude Společnosti uděleno oprávnění k výkonu činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru.

 

Českou národní banku lze kontaktovat:

- poštou na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
- telefonicky na čísle 224 411 111, popř. na čísle Zelené linky: 800 160 170
- prostřednictvím elektronické podatelny na adrese podatelna@cnb.cz
- prostřednictvím datové schránky s ID 8tgaiej

 

Bližší informace o České národní bance jsou dostupné na internetových stránkách www.cnb.cz.

 

D.   Mimosoudní řešení sporů

Případné spory se společností ŠkoFIN s.r.o. jako poskytovatelem úvěru (jakož i spory s případným zprostředkovatelem úvěru) můžete podle své volby řešit i mimosoudně, prostřednictvím finančního arbitra. Finanční arbitr je totiž podle § 1 odst. 1 písm. c) zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, příslušný mimo jiné i k rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů, jedná-li se o spor mezi spotřebitelem a věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby.

Finanční arbitr může rozhodovat například v následujících sporech ze spotřebitelského úvěru:

- spor o správnost výše náhrady nákladů za předčasné splacení úvěru,
- spor o platnost odstoupení od smlouvy o úvěru nebo zprostředkovatelské smlouvy,
- spor o posouzení úvěruschopnosti,
- spor o zesplatnění úvěru,
- spor o poplatky ze smlouvy o úvěru nebo zprostředkovatelské smlouvy,
- spor o platnost smlouvy o úvěru, smluvní pokuty nebo jiného smluvního ujednání,
- spor o určení výše závazku ze smlouvy o úvěru,
- spor o právo na úročení úvěru ve výši diskontní sazby (po jeho uplatnění),
- spor o výpočet roční procentní sazby nákladů (RPSN).

 

Kancelář finančního arbitra lze kontaktovat:

- osobně nebo poštou na adrese Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1
- telefonicky na čísle + 420 257 042 070
- emailem na adrese arbitr@finarbitr.cz
- prostřednictvím datové schránky s ID qr9ab9x

Bližší informace o mimosoudním řešení sporů prostřednictvím finančního arbitra můžete najít na internetových stránkách finančního arbitra www.finarbitr.cz.

Spory související se spotřebitelským úvěrem, avšak nespadající do působnosti finančního arbitra (např. spory ze smluv o poskytování nefinančních služeb poskytovaných v souvislosti se spotřebitelským úvěrem) lze mimosoudně řešit prostřednictvím České obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Bližší informace o České obchodní inspekci a řešení sporů jejím prostřednictvím lze nalézt na internetových stránkách na adrese www.coi.cz.

 

E.    Orgán dohledu

Dohled nad činností společnosti ŠkoFIN s.r.o. jako poskytovatelem spotřebitelských úvěrů vykonává ve smyslu § 175 zákona o spotřebitelském úvěru Česká obchodní inspekce, a to až do doby pravomocného rozhodnutí České národní banky o žádosti společnosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti poskytovatele spotřebitelského úvěru. 

Českou obchodní inspekci lze kontaktovat:

- poštou na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
- telefonicky na čísle 296 366 360
- prostřednictvím elektronické podatelny na tomto odkazu
- prostřednictvím datové schránky s ID x7cab34

 

Bližší informace o České obchodní inspekci jsou dostupné na internetových stránkách www.coi.cz.

 

Jakmile bude společnosti uděleno oprávnění k výkonu činnosti poskytovatele spotřebitelského úvěru je orgánem dohledu namísto České obchodní inspekce Česká národní banka. 

Českou národní banku lze kontaktovat:

- poštou na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
- telefonicky na čísle 224 411 111, popř. na čísle Zelené linky: 800 160 170
- prostřednictvím elektronické podatelny na adrese podatelna@cnb.cz
- prostřednictvím datové schránky s ID 8tgaiej

Bližší informace o České národní bance jsou dostupné na internetových stránkách www.cnb.cz.

 

F.    Postup při poskytování spotřebitelského úvěru

 

1.    Vaše příprava před uzavřením smlouvy

Chcete-li s naší společností uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru, postupujte prosím následovně:

-          Vyberte si vůz, o který máte zájem, např. pomocí jednotlivých konfigurátorů ŠKODAVolkswagenVolkswagen Užitkové vozyAudi a Seat.

-          Přesvědčte se o tom, zda je pro Vás spotřebitelský úvěr vhodný (výhody jednotlivých finančních produktů naší společnosti jsou shrnuty na našich internetových stránkách, případně na stránkách jednotlivých zprostředkovatelů našich produktů – dealerství příslušné značky. V případě vašeho zájmu Vám výhody jednotlivých finančních produktů rádi vysvětlíme u nás či u jednotlivých zprostředkovatelů.

-          Nezapomeňte, že můžete využít také případné aktuální akční nabídky prezentované v reklamě, na našich internetových stránkách nebo na stránkách jednotlivých dealerství.

-          Pokud není součástí případné aktuální akční nabídky, kterou hodláte využít, požadavek sjednání pojištění jako doplňkové služby ke spotřebitelskému úvěru, vyberte si pojištění vozu. Zohlednit přitom můžete i aktuální možnosti pojištění vozu prostřednictvím naší společnosti prezentované u našich dealerů.

-          Zvažte, zda pro vás není výhodné některé z nadstandardních pojištění Assistant, GAP a PPP.

-          Připravte si podklady, které budete při uzavírání smlouvy s námi potřebovat; jsou to

 • občanský průkaz
 • u cizinců kopie platného povolení k pobytu
 • druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, pas nebo rodný list)
 • doklad o výši přijmu – viz níže

Společnost ŠkoFIN s.r.o. si vyhrazuje právo vyžádat si v individuálních případech dodatečné podklady k posouzení úvěruschopnosti, případně jiných okolností na straně klienta.

 

Společnost ŠkoFIN s.r.o. akceptuje následující dokumenty jako doklady k prokázání příjmů:

Typ příjmů

Způsob doložení a vypočtení příjmu

 

Čistý měsíční příjem z pracovní činnosti

Dokládá se potvrzení od zaměstnavatele (dle požadavků VWFS), které nebude starší než 60 dní. Zohledňuje se průměrný čistý měsíční příjem za posledních 12 měsíců.

 

Čistý měsíční příjem z podnikání

Dokládá se kopie daňového přiznání potvrzená razítkem Finančního úřadu nebo jeho úředně ověřenou kopie. Daňové přiznání z příslušného roku se akceptuje do konce března příštího roku, resp. června příštího roku, podává-li klient daňové přiznání prostřednictvím daňového poradce.

 

Čistý měsíční příjem z pronájmu

Dokládá se daňové přiznání (podobně jako u příjmu z podnikání výše) nebo nájemní smlouva, v níž má klient postavení pronajímatele.

 

Důchod a jiné dávky

Dokládá se důchodový výměr či jiné rozhodnutí o přiznání dávky.

 

Ostatní typy měsíčního příjmu

Dokládají se smlouvou nebo rozhodnutím, ze kterých musí být patrné, že se jedná o pravidelný příjem (např. smlouva o důchodu nebo rozhodnutí o výživném).

 

Pokrytí úvěru vlastními prostředky

Dokládá se výpis ze spořícího nebo terminovaného účtu. Akceptuje se zůstatek pokrývající celkové náklady úvěru včetně pojištění.  Ze zůstatku nelze krýt akontaci.

 

 

2.    Předběžné schválení smlouvy

Uzavření smlouvy můžete urychlit tím, že požádáte společnost ŠkoFIN s.r.o. o předschválení smlouvy; přitom můžete postupovat takto:

-          Podle předchozích bodů si vyberte vůz, který chcete koupit.

-          Zvolte nezbytné a případně i nadstandardní pojištění.

-          Rozhodněte se pro výši zálohy, délku financování, výši splátek a vyplňte a odešlete jednoduchý formulář pro předběžné schválení vaší smlouvy. Naše společnost Vás bude o výsledku posouzení Vaší žádosti o úvěr informovat v nejkratším možném termínu.

-          V případě předschválení úvěru můžete následně již vybrat nejbližšího s námi spolupracujícího prodejce Vámi zvoleného vozidla a domluvit s ním termín uzavření smlouvy o úvěru a i smlouvy kupní na Vámi zvolené vozidlo (k uzavření smlouvy s sebou musíte přinést všechny výše uvedené podklady nezbytné pro uzavření smlouvy). Tímto způsobem zkrátíte dobu uzavírání smlouvy o úvěru u prodejce třeba i jen na několik minut.

Předběžné schválení smlouvy nenahrazuje posouzení úvěruschopnosti, může se stát, že i přesto, že smlouva byla předběžně schválena, nebudeme Vám bohužel moci spotřebitelský úvěr poskytnout (např. v případech, kdy uváděná výše příjmů nebude doložena odpovídajícími doklady apod.)

 

3.    Uzavření smlouvy

Pro uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru proveďte jednotlivé kroky uvedené v odst. 1 a poté:

-          Vyberte nejbližšího s námi spolupracujícího prodejce Vámi zvoleného vozidla a domluvte s ním termín uzavření smlouvy o úvěru a i smlouvy kupní na Vámi zvolené vozidlo.

-          Navštivte prodejce v dohodnutém termínu s podklady uvedenými výše. Prodejce s Vámi projedná koupi vozu a poskytnutí úvěru a poskytne Vám veškeré informace a vysvětlení s úvěrem související; současně s Vámi (uzavíráte-li pojistnou smlouvu prostřednictvím naší společnosti) projedná i uzavření pojistné smlouvy a poskytne Vám informace a vysvětlení související s pojištěním.

-          Prodejce podle Vašich informací připraví návrh smlouvy o úvěru a on-line jej odešle ke schválení a posouzení úvěruschopnosti do společnosti ŠkoFIN s.r.o.; návrh smlouvy je společností zpravidla během několika minut od doručení posouzen a prodejce je o výsledku posouzení do několika minut informován.

-          Je-li návrh smlouvy společností ŠkoFIN s.r.o. schválen a úvěruschopnost hodnocena kladně, prodejce s Vámi v zastoupení naší společnosti smlouvu uzavře.

-          Je-li již Vámi vybraný vůz u prodejce k dispozici, můžete s ním po vyřízení všech formalit týkajících se pojištění a přihlášení vozu do registru vozidel rovnou odjet.

 

G.   Poskytování rad

Společnost ŠkoFIN s.r.o. a ani zprostředkovatelé jejích úvěrů (zejména prodejci vozidel) neudělují v souvislosti s poskytováním spotřebitelských úvěrů radu ve smyslu § 85 zákona o spotřebitelském úvěru, tedy radu, který spotřebitelský úvěr (z nabídky společnosti ŠkoFIN s.r.o., případně i z nabídky jiných poskytovatelů úvěrů) je pro spotřebitele (vzhledem k jeho finanční situaci, jeho požadavkům, cílům a potřebám a vzhledem k rizikům, kterým může být vystaven po celou dobu spotřebitelského úvěru) vhodný.

Volba vhodného spotřebitelského úvěru je na Vás.

 

H.   Účel úvěru

Společnost ŠkoFIN s.r.o. poskytuje spotřebitelům především účelové spotřebitelské úvěry určené k financování pořízení či užívání motorových vozidel.

Výjimečně poskytuje Společnost ŠkoFIN i spotřebitelské úvěry:

-          bezúčelové – vlastním zaměstnancům a zaměstnancům jiných společností ve skupině Volkswagen.

-          s účelem odvrácení řízení o nárocích Společnosti, dostane-li se spotřebitel do prodlení s plněním svých povinností ze smlouvy o úvěru či pokud takovéto prodlení hrozí.

 

I.      Zajištění úvěru

Společnost ŠkoFIN s.r.o. vyžaduje pro jí poskytované účelové spotřebitelské úvěry následující zajištění:

-          pro spotřebitelský úvěr do 400 000 Kč (včetně) zajišťovací převod vlastnického práva k vozidlu, k jehož nabytí se úvěr poskytuje, na společnost ŠkoFIN s.r.o.

-          pro spotřebitelský úvěr nad 400 000 Kč zajišťovací převod vlastnického práva k vozidlu, k jehož nabytí se úvěr poskytuje, a vinkulace havarijního pojištění sjednaného k vozidlu ve prospěch společnosti ŠkoFIN s.r.o.

 

J.    Možná doba trvání úvěru

 

Společnost ŠkoFIN s.r.o. nabízí spotřebitelské úvěry s dobou trvání (splatnosti) od 6 do 72 měsíců. Typicky je spotřebiteli poskytován úvěr s dobou trvání (splatnosti) 36 měsíců.

 

K.   Úrokové sazby

Společnost ŠkoFIN s.r.o. poskytuje spotřebitelům úvěry jen s pevnou zápůjční úrokovou sazbou; úvěry s pohyblivou zápůjční úrokovou sazbou se neposkytují.

Pevná úroková sazba je (v případě společnosti ŠkoFIN s.r.o.) jediná zápůjční úroková sazba sjednaná mezi společností a spotřebitelem na celou dobu trvání (splácení) úvěru. Je-li sjednána pevná úroková sazba, nemění se po celou dobu trvání (splácení) úvěru (v důsledku změny výše úroku např. pro změnu situace na finančním trhu) výše splátky (výše poslední nerovnoměrné splátky úvěru se může lišit od výše ostatních splátek, nikoli však v důsledku změny úrokové sazby).

 

M.   Příklad úvěru

 

Reprezentativní příklad:

Spotřebitelský úvěr na nové vozidlo ŠKODA FABIA.

Cena vozidla: 320 000 Kč vč. DPH;

Splátka hrazená předem (akontace): 96 000 Kč;

Celková výše úvěru: 224 000 Kč;

Doba trvání úvěru: 60 měsíců;

Roční pevná zápůjční úroková sazba: 7,836 %;

Pojištění: havarijní pojištění s 5% spoluúčastí, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a pojištění čelního skla s limitem plnění 10 000 Kč;

Celková měsíční splátka včetně pojištění: 5 172,35 Kč;

Celkové náklady úvěru: 310 341 Kč.

Výše RPSN: 14,534 %.

 

N.   Další náklady

Podmínkou poskytnutí spotřebitelského úvěru je:

-          sjednání pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, k jehož nabytí byl úvěr poskytnut, a

-          u spotřebitelských úvěrů ve výši nad 400 000 Kč též pojištění havarijní vozidla, k jehož nabytí byl úvěr poskytnut.

V podmínkách případné akční nabídky úvěru může být požadováno pojištění jako doplňková služba k úvěru, tedy pojištění sjednané prostřednictvím Společnosti. Pokud však spotřebitel nechce takové akční nabídky využít, případně pokud akční nabídka takovou podmínku nestanoví, může klient uzavřít odpovídající pojistnou smlouvu s jím vybraným pojistitelem sám.

Spotřebitel tedy musí v souvislosti se smlouvou o úvěru zaplatit pojistné za pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, případně i pojistné za havarijní pojištění vozidla, a to ve výši dle příslušných pojistných smluv sjednaných s jednotlivými pojistiteli.

Společnost ŠkoFIN s.r.o. nepožaduje po spotřebitelích žádné poplatky za uzavření smlouvy ani žádné poplatky za posouzení úvěruschopnosti.

 

O.   Splácení úvěru

Poskytnutý úvěr můžete společnosti ŠkoFIN s.r.o. splácet:

-          převodem na účet společnosti uvedený ve smlouvě o spotřebitelském úvěru či na smlouvu navazující faktuře vystavené společností nebo

-          v hotovosti vkladem na účet společnosti ŠkoFIN s.r.o. na kterékoli pobočce

 • Komerční banky – na účet č. 604646021/0100
 • ČSOB – na účet č. 17145783/0300

Počet splátek úvěru je dán dobou trvání spotřebitelského úvěru. Splátky jsou pravidelné měsíční, jejich výše zůstává po celou dobu trvání úvěru neměnná (až na případnou poslední nerovnoměrnou splátku) a je dána zejména celkovou výší poskytnutého úvěru a výší úrokové sazby.

Počet, výše a četnost splátek poskytnutého úvěru je sjednána ve smlouvě o úvěru. Nemáte-li smlouvu k dispozici, společnost Vám na Vaši žádost (podanou např. prostřednictvím Klientského centra společnosti, viz odst. C. výše) poskytne kopii smlouvy.

 

Q.   Předčasné splacení úvěru

Spotřebitelský úvěr poskytnutý společností ŠkoFIN s.r.o jste oprávněni zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě máte právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které byste byli povinni platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.

Společnost ŠkoFIN s.r.o. má v případě předčasného splacení spotřebitelského úvěru právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které jí vzniknou v souvislosti s předčasným splacením, tuto náhradu však nebude požadovat, pokud předčasné splacení bylo provedeno v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení spotřebitelského úvěru.

Výše náhrady uvedených nákladů:

-          nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru 1 rok, resp.

-          nesmí přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, není-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru delší než jeden rok.

Výše náhrady uvedených nákladů nesmí dále (současně) přesáhnout částku úroku, kterou byste zaplatili za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru.

Požádáte-li naši společnost o předčasné splacení úvěru, připravíme Vám předběžnou kalkulaci předčasné splátky a účelně vynaložených nákladů, které společnosti vzniknou v souvislosti s předčasným splacením. Předčasnou splátku a náhradu nákladů je pak nutno uhradit do data platnosti uvedeného v kalkulaci. Vypořádání předčasné splátky nám usnadníte, podáte-li žádost o předčasné splacení dostupnou na této adrese

 

Bude-li v důsledku předčasné splátky úvěr zcela splacen, zanikne tím pojistná smlouva vztahující se k vozidlu, k jehož nabytí byl úvěr poskytnut, pokud byla předtím uzavřena prostřednictvím společnosti ŠkoFIN s.r.o. (pojistná smlouva ovšem může zaniknout i v jiných případech). V takovém případě Vám doporučujeme předem sjednat k vozidlu pojištění nové.

 

S.    Doplňkové služby

Doplňkové služby, které se váží k případné akční nabídce spotřebitelského úvěru, jsou vždy v této nabídce identifikovány. Zpravidla se jedná o pojištění vozidla, které je předmětem financování (povinné ručení či havarijní pojištění).

Nejde-li o akční nabídku, není podmínkou poskytnutí spotřebitelského úvěru nákup žádné doplňkové služby od Společnosti.

 

T.    Důsledky nedodržení závazků

Porušíte-li závazky vyplývající pro Vás z uzavření smlouvy o úvěru se společností ŠkoFIN s.r.o., může společnost:

-          v případě porušení Vašeho platebního závazku požadovat úrok z prodlení ve výši sjednané ve smlouvě o úvěru;

-          v případě porušení povinností vyjmenovaných ve smlouvě o úvěru požadovat smluvní pokutu ve výši vyplývající pro porušení příslušné povinnosti ze smlouvy o úvěru;

-          v případě vymáhání pohledávky společnosti vůči Vám: požadovat účelně vynaložené náklady vymáhání (zejména poplatky za upomínání podle sjednané ve smlouvě o úvěru, resp. v obchodních podmínkách vztahujících se k této smlouvě, soudní poplatky, náklady právního zastoupení a případně náklady exekuce)

-          případně další náhrady nákladů tak, jak vyplývají ze smlouvy o spotřebitelském úvěru

-          u prodlení s plněním platební povinnosti delšího než 1 měsíc: odstoupit od smlouvy o úvěru

Prodlení s plněním platební povinnosti může být též zaznamenáno v Nebankovním registru klientských informací, případně jiné databázi dlužníků, což může negativně ovlivnit Vaši úvěruschopnost (možnost získat úvěr) do budoucna (to platí např. i pro úvěry u bank).

Portál pro obchodní partnery

Tato část naší webové prezentace je věnována aktuálním a odborným informacím pro naše partnery.

Po přihlášení pod vlastním jménem a heslem získáte informace a dokumenty důležité pro komunikaci s Volkswagen Financial Services a našimi zákazníky.

Partneři

Výrobci vozů

Společnost Volkswagen Financial Services je dceřinou společností koncernu Volkswagen a financuje korporátní značky vozů ( Vokswagen, Audi, SEAT a ŠKODA). Spolupracuje proto s následujícími výrobci/importéry vozů:

 • ŠKODA Auto - tradiční českou automobilku není jistě třeba představovat. Vozy ŠKODA stále patří mezi nejoblíbenější značku vozů u nás a získávají si stále větší oblibu i v zahraničí.
 • Porsche Česká republika se sídlem v Praze je největším importérem osobních a užitkových vozidel do České republiky ( VW osobní vozy, VW užitkové vozy, SEAT a Audi). V naší zemi zastupuje největšího evropského výrobce automobilů Volkswagen Group.


Pojišťovny

Pojistné produkty připravujeme ve spolupráci s pojišťovnami, které našim klientům nabízejí komfortní a cenově zvýhodněný zákaznický servis v případě pojistné či asistenční události.

V současné době připravujeme s našimi partnery tyto pojistné produkty:

 • havarijní pojištění, povinné ručení
 • Asistent
 • GAP
 • PPPNašimi partnery v oblasti pojistění jsou:

 • Allianz pojišťovna
 • AXA Assistance
 • BNP Paribas Cardif Pojišťovna
 • Česká pojišťovna
 • Kooperativa pojišťovna
Nebankovní registr klientských informací (NRKI)

CNCB, z.s.p.o. je zájmové sdružení právnických osob, založené dne 8. 10. 2004 za účelem sdílení informací o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů - fyzických a právnických osob.

CNCB a NRKI

CNCB shromažďuje od věřitelských subjektů údaje o jejich klientech, spravuje je a provozuje Nebankovní registr klientských informací. Zakladateli sdružení CNCB, z.s.p.o., je osm společností působících na území České republiky v oblasti leasingu a splátkového prodeje, mezi nimi také ŠkoFIN s.r.o.


NRKI a BRKI

Nebankovní registr klientských informací (NRKI) vznikl v polovině roku 2005. Základním účelem NRKI je vzájemné informování věřitelských subjektů o záležitostech vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů. Od ledna 2006 dochází i k výměně dat s Bankovním registrem klientských informací (BRKI).


Nejdůležitější informace o NRKI

 • NRKI obsahuje informace o klientech leasingových společností a poskytovatelů splátkového prodeje.
 • Žádné informace se do NRKI nedostanou bez souhlasu klienta.
 • NRKI snižuje riziko, že se klient dostane do stavu předlužení.
 • NRKI snižuje riziko, že budou řádní klienti doplácet na klienty se špatnou platební morálkou.
 • NRKI usnadňuje řádným klientům přístup k budoucím leasingům a úvěrům.
 • Každý klient si může v NRKI ověřit údaje vyžádáním své úvěrové zprávy.
 • Případné nepřesnosti záznamů v NRKI může klient nechat opravit.
 • NRKI je zabezpečen proti zneužití údajů.
 • Informace o klientovi lze z NRKI získat jen tehdy, když k tomu klient dá souhlas.


Další informace

Základním předpokladem informování je souhlas klienta s takovouto výměnou informací, který klient uděluje v základních údajích při uzavírání smlouvy.

Souhlas uděluje klient - fyzická osoba podnikající a fyzická osoba nepodnikající. Souhlas právnických osob není nutný, neboť se u nich nezpracovávají osobní údaje.

Informace v NRKI jsou pravidelně měsíčně aktualizovány a jsou uchovávány pro informování po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu dalších 4 let po jeho ukončení. Pokud nebyl smluvní vztah uzavřen, jsou informace uchovávány pro informování po dobu 6 měsíců ode dne žádosti klienta o uzavření smlouvy.

Díky informacím z NRKI se u některých typů produktů a služeb urychlí proces posuzování žádosti. Pozitivní platební historie zvýhodní klienta při žádání o další financování, a v dlouhodobém horizontu napomáhá NRKI dokonce ke snížení ceny peněz pro klienty (díky důkladnější znalosti klientů může dojít dlouhodobě ke snížení příslušných úrokových sazeb).

Podrobnější informace naleznete v Informačním memorandu Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, s kterým se má možnost klient seznámit před uzavřením smlouvy.

Na webových stránkách Kolikmám se také můžete dočíst o možnosti on-line pořízení úvěrové zprávy z NRKI / BRKI nebo prevenci zneužití dokladů a osobních údajů klientů.

 

Členství v ČLFA

Společnost ŠkoFIN s.r.o. | Volkswagen Financial Services je členem České leasingové a finanční asociace (ČLFA), čímž se mimo jiné zavazuje k respektování všech pravidel chování při poskytování spotřebitelských úvěrů, která jsou součástí etického kodexu ČLFA.

Podpis úvěrové smlouvy znamená často dlouhodobý závazek, který by si měl každý člověk důkladně promyslet. Přistoupit k němu s rozvahou a zhodnotit všechna pro a proti. Česká leasingová a finanční asociace proto nabízí jedenáct základních otázek a odpovědí pro všechny zodpovědné zájemce o úvěr, aby jim jejich rozhodování usnadnila:

 

 

Podporujeme

Volkswagen Financial Services není jen financování a podpora prodeje aut – úvěr na auto, leasing automobilů, operativní leasing a služby pro fleet či pojištění vozidla.

Intenzivně si uvědomujeme problémy současného světa a snažíme se angažováním v kontrétních projektech pomáhat našim handicapovaným spoluobčanům. Finanční prostředky i naše služby mají i jim co nejvíce usnadnit cestu k mobilitě a šťastnému životu.

 

Paraple

 

Spolupráce s Centrum Paraple

Centrum Paraple pomáhá lidem s poškozením míchy – vlivem onemocnění nebo zranění v průběhu života - najít cestu dál. Poskytuje služby, poradenství a informace, pomáhá vyrovnat se s novou životní situací, zlepšit fyzický a psychický stav, dosáhnout co největší soběstačnosti a nezávislosti, vrátit se k rodině, přátelům, do školy, do zaměstnání, ke sportu. Pomoc poskytuje lidem z celé republiky jak ve složitém období krátce po úrazu, tak i v průběhu dalšího života. Společnost Volkswagen Financial Services patří mezi hlavní partnery Centra Paraple.

www.paraple.cz

 

Spolupráce s Racing21

www.racing21.cz

 

 Pro novináře

V této sekci naleznete oficiální vyjádření představitelů společnosti Volkswagen Financial Services, aktuální tiskové zprávy k jednotlivým produktům, akcím a aktivitám společnosti.

Tiskové zprávy naleznete zde.

Jakékoliv své dotazy prosím zasílejte na e-mail press(@)vwfs.cz.

Výroční zprávy

Informace o vývoji, minulé, stávající i plánované strategii společnosti Volkswagen Financial Services a jejím hospodaření za jednotlivé roky vám poskytnou následující výroční zprávy.

Volkswagen Financial Services - Výroční zpráva 2015 | Volkswagen Financial Services - Annual report 2015

 

Archiv výročních zpráv

Vyhledávání VIN

Rádi bychom Vás upozornili, že veškeré informace mají pouze informativní charakter. Volkswagen Financial Services neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím vyhledaných údajů.

Pro bližší informace prosíme kontaktujte klientské centrum na tel.: 224 992 410.

Vyhledávání v databázi odcizených motorových vozidel Policie ČR naleznete zde.

Kariéra

Za úspěchy Volkswagen Financial Services v oblasti financování a podpory prodeje aut stojí také jeho zaměstnanci.

Proto společnost věnuje intenzivní pozornost personální politice a snaží se své zaměstnance vždy motivovat k maximálnímu výkonu a vytvářet pro ně ty nejlepší pracovní podmínky a atmosféru.

Jedním z podstatných prvků personální politiky je osobní rozvoj a vzdělávání. Volkswagen Financial Services svým zaměstnancům pravidelně poskytuje kurzy a školení, které rozvíjí jejich odborné znalosti i tzv. sociální kompetence ("soft skills"), a zajišťuje krátkodobé školicí stáže i dlouhodobé pobyty v pobočkách koncernu Volkswagen po celém světě.

Volkswagen Financial Services rovněž nabízí svým zaměstnancům výhody, jako jsou týden dovolené navíc, nadstandardní zdravotní péče, pravidelné očkování, příspěvek na penzijní připojištění, jazykové kurzy, výhodný finanční leasing vozů a bezúčelové úvěry pro zaměstnance i jejich rodinné příslušníky, pružná pracovní doba či slevy na produkty různých dodavatelů.

V současné době má společnost Volkswagen Financial Services 204 zaměstnanců. Věková struktura je rozložena do celé škály od čerstvých absolventů až po zaměstnance v předdůchodovém věku.


Volná místa | Aktuální nabídku volných pozic naleznete zde.


Co Vám nabízíme a co očekáváme?

Práce ve Volkswagen Financial Services je zajímavá, ale i náročná. Podívejte se, co vše vám nabízíme, a naopak, které schopnosti a dovednosti od vás požadujeme.

 

Co Vám nabízíme?

adaptační program pro nové zaměstnance | zaměstnání ve stabilní nadnárodní společnosti | účast na projektech a vedení projektů | přípravný plán do managementu | rozvojový program pro specifické pozice | firemní vzdělávací programy včetně jazykových kurzů, reagující na aktuální potřeby a strategické cíle společnosti | produktová a odborná školení, PC dovednosti | program zaměstnaneckých výhod | příjemné pracovní prostředí | přátelský kolektiv


Co od Vás očekáváme?

znalost anglického jazyka | schopnost práce v týmu | zájem o automobilový trh a financování automobilů | ochotu učit se novým věcem a sebevzdělávání | pracovitost, komunikační a prezentační schopnosti, zodpovědnost


Procedura výběrového řízení

Pokud máte zájem o některou z námi nabízených pracovních pozic, řiďte se obecnými pokyny uvedenými níže a dále informacemi, které jsou obsaženy v konkrétním inzerátu.

 

 • V případě zájmu o pracovní pozici ve společnostech Volkswagen Financial Services zašlete životopis v českém jazyce společně s motivačním dopisem, případně připojte překlad životopisu do cizího jazyka. Požadavek na cizojazyčný překlad je vždy upřesněn ve znění inzerátu.
 • Životopisy zasílejte pouze v elektronické podobě na nabor@vwfs.cz!
 • Připravte se na možnost testování vašich znalostí odbornými či jazykovými testy.
 • O výsledku výběrového řízení budete vždy vyrozuměni telefonickou či písemnou formou.

Kontaktní adresa pro personální záležitosti společnosti Volkswagen Financial Services

Adresa:
Pekařská 6
155 00 Praha 5

Kontaktní osoba:
Zuzana Křížová - specialista pro nábor a personální rozvoj
Telefon: 224 992 138