Klienti

Dokumenty ke stažení

Otázky a odpovědi

Následující informace Vám pomohou při řešení problémů s Vaší leasingovou smlouvou, úvěrem na auto či pojištěním vozidla. Dozvíte se také, jak např. postupovat v případě převodu smlouvy či havárie vozidla a mnoho dalších užitečných údajů. Níže na stránce také naleznete informace o tom jak postupovat při registraci vozidla. Vysvětlivky: FL - finanční leasing, ÚS - úvěrová smlouva, OL - operativní leasing

---

Blíží se konec mé leasingové smlouvy (FL)

Po splatnosti poslední splátky dle splátkového kalendáře (přibližně měsíc před datem řádného ukončení smlouvy) vám zašleme zálohovou fakturu na zůstatkovou cenu vozu. Jestliže jste využili výhodné nabídky Volkswagen Financial Services se zvýšenou zůstatkovou cenou, opět vám nabídneme pomoc při jejím uhrazení.

Pokud máte smlouvu sjednanou přímo s pojišťovnou, řiďte se pokyny vaší pojistné smlouvy. Jestliže však byla pojistná smlouva uzavřena prostřednictvím Volkswagen Financial Services, pojištění vozidla končí zároveň s leasingovou smlouvou. Chcete-li mít vozidlo dále pojištěno, musíte uzavřít novou pojistnou smlouvu.

Leasingová smlouva končí uplynutím sjednané doby a doplacením všech pohledávek. Po splnění těchto podmínek vám doporučeně zašleme technický průkaz k vozidlu, daňový doklad na zůstatkovou cenu vozidla a plnou moc k přeregistrování vozidla. Na příslušném registru silničních vozidel vám následně zruší zápis, že vozidlo je majetkem Volkswagen Financial Services. 

Blíží se konec mé úvěrové smlouvy (ÚS)

Doplacením všech úvěrových plateb (a případných fakturací) úvěrová smlouva končí. Následně vám, případně vašim ručitelům, zašleme informativní dopis a technický průkaz k vozidlu.

Jestliže byla pojistná smlouva uzavřena prostřednictvím naší společnosti, pojištění vozidla končí zároveň s úvěrovou smlouvou. Chcete-li mít vozidlo dále pojištěno, musíte uzavřít novou pojistnou smlouvu.

Byla mi doručena upomínka k navrácení technického průkazu, i když jsem jej již dávno vrátil/a. (Platí pro FL, ÚS a OL)

Zkontrolujte, zda byl odeslán doporučenou poštou na naši adresu. V případě, že ano, kontaktujte naše Klientské centrum, které zkontroluje správnost odeslání upomínky. Máte-li podací číslo, je možné zásilku reklamovat u České pošty. Pokud doklad ani technický průkaz nedohledáte, zašlete nám písemnou žádost (možné zaslat i emailem či faxem) o zaslání souhlasu s vystavením duplikátu technického průkazu.

Chci odklad splátek

Odklad splátek se poskytuje pouze v případě, že na dané smlouvě není evidován nedoplatek, a to maximálně na dva měsíce. Poskytnutí spočívá v odkladu plánovaných měsíčních splátek a k úhradě této částky dochází po uplynutí dohodnutého odkladu a to včetně platby následující dle vašeho splátkového kalendáře. Odklad splátek je možné využít opakovaně. Pro vyplnění on-line žádosti o odklad splátek klikněte zde.

Chci předčasně doplatit úvěrovou smlouvu. (ÚS)

Na základě Vaší žádosti připravíme předběžnou kalkulaci předčasného splacení smlouvy. Budete-li souhlasit s kalkulovanou částkou, je třeba zaslat závaznou žádost o předčasné splacení (pro vyplnění on-line žádosti klikněte zde) a uhradit uvedenou částku. Oba tyto kroky musí proběhnout do data platnosti uvedeného na kalkulaci.

Jestliže byla pojistná smlouva uzavřena prostřednictvím naší společnosti, pojištění vozidla končí zároveň s úvěrovou smlouvou. Chcete-li mít vozidlo dále pojištěno, musíte uzavřít novou pojistnou smlouvu.

Chci předčasně ukončit smlouvu na finanční leasing. (FL)

Smlouvu na finanční leasing lze předčasně ukončit jednou ze tří následujících variant:

1. Prodejem vozidla klientovi za zbytek leasingových splátek. Z realizace této varianty plyne daňové riziko pro fyzické osoby-podnikající a právnické osoby.

2. Prodejem vozidla klientovi za daňovou zůstatkovou cenu (daňová zůstatková cena je cena po odečtení zákonem stanovených odpisů). Z realizace této varianty neplyne daňové riziko pro fyzické osoby-podnikající a právnické osoby.

3. Prodejem vozidla 3. osobě, kterou stanoví klient (český subjekt). Vozidlo bude prodáno na základě trojstranné dohody mezi klientem, naší společností a kupujícím. Finanční vypořádání bude vyhotoveno ve smyslu obchodních podmínek finančního leasingu naší společnosti.

Na základě Vaší žádosti připravíme předběžnou kalkulaci předčasného ukončení smlouvy. Budete-li souhlasit s kalkulovanou částkou, je třeba zaslat závaznou žádost o předčasné ukončení smlouvy (pro vyplnění on-line žádosti klikněte zde). Poté Vám zašleme Dohody o předčasném ukončení smlouvy s požadovanou částkou k úhradě. Po doručení podepsaných Dohod do sídla naší společnosti a úhradě požadované částky, dojde k předčasnému ukončení smlouvy.

Jestliže byla pojistná smlouva uzavřena prostřednictvím naší společnosti, pojištění vozidla končí zároveň se smlouvou o financování. Chcete-li mít vozidlo dále pojištěno, musíte uzavřít novou pojistnou smlouvu.

Chci vozidlo pronajmout. Platí pro FL a ÚS

Dle podmínek smlouvy není klient vozidlo oprávněn pronajmout bez zvláštního souhlasu společnosti Volkswagen Financial Services. Pro vyplnění žádosti o pronájem vozidla klikněte zde

Chci zkrátit nebo prodloužit smlouvu. Platí pro FL a ÚS

Možnost provést zkrácení či prodloužení smlouvy je omezena podmínkami marketingové akce, v rámci které je konkrétní smlouva uzavřena. Pro vyplnění on-line žádosti klikněte zde.

Chci získat devinkulaci pojistného plnění

Pro vyplnění online žádosti o zaslání devinkulace pojistného plnění klikněte zde. Souhlas s výplatou pojistného plnění (devinkulaci) je možné zaslat v případě, že veškeré splátky jsou řádně hrazeny včetně případných poplatků splatných k datu této žádosti.

Chci, aby vozidlo užívala 3. osoba. Platí pro FL a ÚS

Dle podmínek smlouvy není klient vozidlo oprávněn pronajmout bez zvláštního souhlasu společnosti Volkswagen Financial Services. Pro vyplnění žádosti o pronájem vozidla klikněte zde

Chci, aby za mě technický průkaz na zákaznickém centru vyzvedla jiná osoba. Platí pro FL a ÚS

V takovém případě je nutné předložit plnou moc, opravňující danou osobu k vyzvednutí technického průkazu, přičemž na plné moci musí být úředně ověřený podpis klienta. V případě, že je daná smlouva uzavřená na IČ (právnická osoba, fyzická osoba podnikající), je nutné, aby na plné moci byl úředně ověřený podpis jednatele společnosti nebo osoby jednající za společnost dle výpisu z obchodního rejstříku.

Co mám dělat, potřebuju-li servis u vozidla na operativní leasing? Platí pro OL, kategorie ostatní

Pokud je Vaše smlouva na operativní leasing vozidla sjednána včetně služby údržba / servis, je součástí Vaší splátky údržba předepsaná výrobcem a běžné opotřebení vozidla (dle rozsahu služeb, které máte sjednaný a typu kalkulace). Kompletní rozsah krytých úkonů naleznete v obchodních podmínkách. Můžete tedy přijet do jakéhokoli autorizovaného servisu Vaší značky (kompletní seznam obchodníků značek koncernu VW najdete na našich stránkách případně ve Vašem  Driver setu). V samotném servisu je třeba se prokázat tzv. „servisní kartičkou“ bez ní nelze servisní služby čerpat. Pokud si nejste jisti rozsahem Vašich služeb, kontaktujte naše Klientské centrum.

Co se stane při převodu smlouvy s pojištěním odpovědnosti za škodu?

Pokud je pojištění odpovědnosti za škodu součástí leasingové smlouvy, bude převedeno na nového klienta. V případě, že původní klient měl uzavřeno individuální pojištění, je nutné, aby nový klient uzavřel taktéž individuální pojištění vozidla na základě dokladů, které obdrží s převodními smlouvami. Totéž platí i pro havarijní pojištění vozidla. 

Co se stane s havarijním pojištěním při převodu smlouvy?

Pokud je havarijní pojištění součástí leasingové smlouvy, bude převedeno na nového klienta. V případě, že původní klient měl uzavřeno individuální pojištění, je nutné, aby nový klient uzavřel taktéž individuální pojištění na základě dokladů, které obdrží s převodními smlouvami. Totéž platí i pro pojištění odpovědnosti za škodu.

Dosud mi nebyl doručen technický průkaz, přestože již uplynula sjednaná doba leasingu. Platí pro FL

Kontaktujte naše Klientské centrum pro zajištění kontroly, zda skutečně došlo k úhradě všech vašich závazků plynoucích z dané smlouvy.

Došlo k odcizení vozidla. Platí pro FL a OL

Nahlaste pojistnou událost pojišťovně a Volkswagen Financial Services. Po obdržení Usnesení PČR vám budou pozastaveny splátky a po obdržení pojistného plnění od pojišťovny bude provedeno finanční vypořádání smlouvy.

Došlo k odcizení vozidla. Platí pro ÚS

Nahlaste pojistnou událost pojišťovně a Volkswagen Financial Services.  Smlouva o úvěru odcizením vozidla nekončí, tedy jste i nadále povinen platit splátky podle splátkového kalendáře. Vzhledem k tomu, že vám byl poskytnut úvěr za účelem pořízení vozidla (účelový úvěr) a vozidlo bylo odcizeno, nabízíme vám dvě varianty řešení: 1. Úvěrová smlouva bude ukončena předčasným splacením. V případe, že bylo uzavřeno havarijní pojištení vozidla, budou na uhrazení nesplacené jistiny použity prostředky z pojistného plnění pojištovny. 2. Úvěrová smlouva bude překvalifikována jako smlouva bezúčelová. V případě, že je havarijní pojištení součástí splátek, bude splátka pojištení vozidla z celkové měsíční splátky vyjmuta. V tomto případě může být úvěrová smlouva překalkulována a Volkswagen Financial Services po vás muže požadovat zajištení úvěrové smlouvy, zpravidla ručitelským prohlášením. V případě vašeho zájmu o některou z výše uvedených variant kontaktujte naše Klientské centrum.

Došlo k úmrtí klienta, se kterým je uzavřena úvěrová smlouva. Platí pro ÚS

V případě úmrtí klienta dochází k předčasnému ukončení smlouvy. Po oznámení úmrtí a předložení úmrtního listu naší společnosti bude přistoupeno k vypořádání předčasného ukončení smlouvy o úvěru.

Naše společnost vyhotoví v souladu s obchodními podmínkami naší společnosti finanční vypořádání a pohledávku příp. přeplatek uplatní v řízení o pozůstalosti u příslušného notáře.

Havarijní pojištění a povinné ručení je standardně ukončováno k nejbližšímu (po úmrtí následujícímu) datu splatnosti pravidelné měsíční splátky, nebo, pokud bude dohodnuto jinak, k některému dalšímu datu splatnosti pravidelné měsíční splátky.

Nicméně pokud má být vozidlo nadále kýmkoliv užíváno, je nutné neprodleně sjednat po uvedených datech nové povinné ručení a nové havarijní pojištění.

Pro kompletní informace kontaktujte prosím naše Klientské centrum.

Došlo k úmrtí klienta, se kterým je uzavřena smlouva o finančním leasingu

Dle obchodních podmínek finančního leasingu, smlouva dnem úmrtí klienta (fyzická osoba) končí, nedojde-li k dohodě mezi naší společností a zřejmým (pravděpodobným) dědicem (jedním z dědiců), případně jinou osobou (např. s osobou pokračující v podnikatelské činnosti klienta, které vozidlo sloužilo).

Vzhledem k tomu, že okamžikem úmrtí klienta vstoupili, do práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, jeho dědicové, naše společnost nabízí těmto osobám jako řešení vzniklé situace tři následující varianty:

1) Převod leasingové smlouvy na dědice nebo 3. osobu (podrobné informace naleznete zde)

2) Předčasné ukončení leasingové smlouvy formou odkupu vozidla – doplacení leasingu (podrobné informace naleznete zde)

3) Vrácení vozidla naší společnosti, kdy po jeho následném prodeji bude výsledek finančního vypořádání uplatněn jako pohledávka v řízení o pozůstalosti.

V prvních dvou případech není nutné, aby pokračovatelem byl dědic, nicméně je nutné doložit souhlas všech účastníků řízení o pozůstalosti (formou místopřísežného prohlášení s úředně ověřeným podpisem).

Pro kompletní informace kontaktujte prosím Klientské centrum.

Došlo k úmrtí klienta, se kterým je uzavřena smlouva o operativním leasingu.

Dle obchodních podmínek operativního leasingu naší společnosti smlouva končí v případě úmrtí klienta ke dni, ve kterém bylo společnosti prokazatelně a písemně oznámeno, že klient zemřel. Nabízíme Vám možnost uzavřít dohodu o převzetí práv a závazků ze smlouvy mezi naší společností a zřejmým (pravděpodobným) dědicem (jedním z dědiců), případně jinou osobou (např. s osobou pokračující v podnikatelské činnosti klienta, které vozidlo sloužilo). Pokud nedojde k výše uvedené dohodě o převzetí práv a závazků ze smlouvy, vozidlo musí být neprodleně, nejdéle do 14 dnů po oznámení úmrtí klienta, přistaveno na adresu Porsche Praha-Prosek, Liberecká 12, 182 00 Praha 8 (telefon: 286 001 744-5, fax: 286 001 799), pokud naše společnost či její zmocněnec neurčí místo přistavení jinak. Pokud vozidlo nebude vráceno, je naše společnost oprávněna přistoupit k odebrání předmětného vozidla a zároveň má nárok na úhradu veškerých svých nákladů spojených s předmětným vozidlem i po ukončení smlouvy, a to až do dne vrácení předmětného vozidla naší společnosti. Spolu s vozem je nutné předat jeho dokumentaci (např. servisní knihu, návod k obsluze), soubor dokumentace řidiče, všechny klíče od předmětného vozidla, včetně bezpečnostního kódu s dálkovým ovládáním zámků, kódy zabezpečovacích systémů a rádia.

Po vrácení vozidla naší společnosti bude po jeho následném prodeji uplatněn výsledek finančního vypořádání jako pohledávka v řízení o pozůstalosti u příslušného notáře.

Pro kompletní informace kontaktujte prosím naše Klientské centrum

Jak a kdy mám hradit splátky? Platí pro FL, ÚS, OL (kategorie platby)

Pravidelné splátky hraďte vždy bezhotovostně (prostřednictvím banky), a to formou trvalého

příkazu. Splátky neplaťte poštovní složenkou. Číslo účtu naší společnosti najdete ve své smlouvě,

variabilní symbol je vždy číslo Vaší smlouvy. Splátka musí být připsána na náš účet nejpozději

v den splatnosti splátky, uvedený ve Vašem splátkovém kalendáři.

Jak je možné podepsat převodní smlouvy? – ÚS, FL

Smluvní dokumenty zasíláme k podpisu doporučenou poštou na adresu nového klienta. Nový klient kontaktuje původního klienta a spolu postupují dle přiloženého průvodního dopisu. Podepsané smlouvy odesílají zpět doporučenou poštou na adresu naší společnosti. Převodní dokumenty je možné podepsat také v sídle naší společnosti na adrese Pekařská 6, Praha 5 či na adrese některého z našich autorizovaných prodejců, jejichž seznam naleznete zde.

Jaká je splatnost měsíčních splátek? Je možné upravit platební den?

Datum úhrady měsíční splátky je vždy uvedeno ve splátkovém kalendáři, a to dle podmínek dané smlouvy. O změnu platebního dne je možné požádat pouze u smluv na finanční leasing automobilů, a to max. do data výročí smlouvy (den v měsíci, kdy byla smlouva uzavřena). Žádost je možné podat přes naše Klientské centrum kliknutím zde, faxem, případně telefonicky.

Jakým způsobem probíhá převod?

Kompletní postup převodu smlouvy naleznete zde.

Je možné dokončit převod, když je vozidlo totálně havarované?

V případě totální havárie a odcizení se převod neuskuteční. Probíhá finanční vyrovnání s původním nájemcem.

Je možné převést smlouvu s pohledávkou po splatnosti? – ÚS, FL

Původní klient je povinen zajistit i v době realizace převodu plynulou úhradu měsíčních splátek dle splátkového kalendáře. Jejich úhrada záleží na případné vzájemné dohodě mezi původním a novým klientem. Realizace převodu není důvodem k nehrazení splátek. Podmínkou pro posouzení žádosti o převod smlouvy je úhrada veškerých pohledávek po splatnosti na smlouvě. Má-li nový klient již uzavřen jiný smluvní vztah s naší společností, požadujeme úhradu všech jeho pohledávek po splatnosti. Není možné převést pohledávku na nového klienta.

Je možné zaslat technický průkaz a plnou moc dříve, než je stanoveno LS?

V případě, že je smlouva doplacena včetně zůstatkové hodnoty, lze požádat o zaslání TP a PM před datem ukončení smlouvy, avšak na PM bude uvedeno skutečné datum ukončení LS (tj. datum převzetí vozu + 1 den + počet měsíců leasingové smlouvy). V případě vašeho zájmu kontaktujte naše Klientské centrum kliknutím zde, faxem, případně telefonicky. 

Je možné změnit pojišťovnu v případě havarijní pojistky?

V případě, že je smlouva uzavřena prostřednictvím naší společnosti, není změna pojišťovny možná.

Je možné získat ojetý vůz vrácený z leasingu či úvěru?

Naše společnost má stálou nabídku odebraných vozů. Podívejte se prosím na nabídku ojetých vozů zde.

Je možné, aby leasingová společnost dala automobil do zástavy bance?

Toto je vyloučeno. Volkswagen Financial Services je solidní a stabilní finanční společnost. 

Kam mohu přistavit vozidlo, pokud již dále nechci pokračovat ve smlouvě?

Vozidlo je možné přistavit po předchozím telefonickém objednání:

  • Porsche Praha - Prosek, Liberecká 12, Praha 8 (telefon: +420 286 001 744-5)

 

Poznámka: Termín se musí objednávat minimálně 7 pracovních dnů dopředu.

 

 

Kde je uložen technický průkaz po dobu trvání smlouvy? Platí pro FL, ÚS, OL, kategorie technický průkaz

Technický průkaz je po dobu trvání smlouvy uložen v sídle naší společnosti. Na základě žádosti klienta může být zapůjčen na zajištění technické kontroly, popř. jiných úkonů.

Kde získám potvrzení o bezeškodním průběhu?

Potvrzení o bezeškodním průběhu vám vždy vystaví pojišťovna, u které bylo vozidlo pojištěno. Prosíme, kontaktujte přímo konkrétní pojišťovnu u které je (bylo) pojištění vozidla po dobu vaší smlouvy sjednáno.

Kolik zaplatím za uzavření smlouvy?

Na rozdíl od některých leasingových společností Volkswagen Financial Services neúčtuje za uzavření smlouvy na leasing automobilu či úvěr na auto žádný poplatek.

Končí pojištění vozidla současně s koncem smlouvy

Pokud máte smlouvu sjednanou přímo s pojišťovnou, řiďte se pokyny vaší pojistné smlouvy. Jestliže však byla pojistná smlouva uzavřena prostřednictvím Volkswagen Financial Services, pojištění vozidla končí zároveň s leasingovou či úvěrovou smlouvou. Chcete-li mít vozidlo dále pojištěno, musíte uzavřít novou pojistnou smlouvu.

K jakému datu lze uskutečnit převod smlouvy? Platí pro ÚS, FL (kategorie převod smlouvy)

Převod smlouvy na nového klienta je možné realizovat pouze ke dni splatnosti pravidelných splátek smlouvy, který je uveden na splátkovém kalendáři. V případě leasingové smlouvy se vždy jedná o první den v měsíci. Převod smlouvy není možné uskutečnit zpětně. Výjimkou jsou zákonné důvody (cese, zrušení bez likvidace, apod.).

Lze vyjmout pojištění ze splátek v průběhu trvání smlouvy?

Pojištění je povinnou součástí pravidelné měsíční splátky. Toto pojištění, sjednané při náběru smlouvy, není možné v průběhu smlouvy vyjmout, případně nahradit pojištěním, které sjedná klient, neboť naše společnost tak předchází potencionálním nepříjemnostem spojených s případným nepojištěním vozidla nebo nutnou administrativu spojenou s dokládáním pojištění vozidla české kanceláři pojistitelů, čímž šetříme čas klientů.

Povinné ručení je zde od toho, aby chránilo Vás a Vaše blízké před rizikem následků dopravní nehody, kdy při nehodě často nejde jen o hmotné škody, které se obvykle pohybují v řádech desetitisíců korun. Pokud viník způsobí újmu na zdraví, mohou náklady na léčbu a následnou zdravotní péči dosáhnout miliónů korun.

Jízda bez povinného ručení může přijít draho, i když žádnou nehodu nezpůsobíte. Pokud bude totiž nepojištěné vozidlo provozováno, pak se jedná o přestupek, za který může být uložena pokuta ve výši 5.000,- Kč - 40.000,- Kč, navíc budete mít povinnost za každý den, kdy vaše vozidlo nebylo pojištěno, uhradit příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů.
Existence pojištění, které je součástí pravidelné měsíční splátky, snižuje rizikovost smlouvy a tedy i cenu financování, kdy tato skutečnost byla zohledněna již v kalkulaci měsíční splátky, a my Vám tak mohli nabídnout cenově dostupný produkt financování vozidla.

Mohu koupit na leasing nebo na úvěr ojetý vůz, který nemá jasnou minulost?

Tuto možnost lze zcela vyloučit, protože vozy financované Volkswagen Financial Services, které nebyly zakoupeny jako nové v oficiální síti dealerů v ČR, musí povinně absolvovat lustrace pro ověření původu vozu.

Mohu vozidlo předat budoucímu klietovi ještě před podpisem smlouvy?

Původní klient může požádat o Povolení používání vozu třetí osobou. Nový klient bude v takovém případě oprávněn vozidlo používat, nicméně odpovědnost za vozidlo má do dokončení převodu původní klient.

Musí být vozidlo, které je předmětem smlouvy, pojištěno

V případě finančního leasingu musí být vozidlo pojištěno havarijním pojištěním i pojištěním odpovědnosti za škodu. V případě úvěrové smlouvy musí být vozidlo pojištěno pojištěním odpovědnosti za škodu; co se týče havarijního pojištění, záleží na konkrétních podmínkách smlouvy.

Musím psát žádost o řádné ukončení LS?

Proces řádného ukončení smlouvy, včetně zaslání technického průkazu (TP) a plné moci, probíhá zcela automaticky. Ovšem pouze za předpokladu, že jsou uhrazeny všechny vaše závazky vyplývající z dané smlouvy.

Mám finanční problémy

Pokud jste se dostal/a do finančních problémů, máte několik možností, jak tuto situaci řešit.

1) Platební prázdniny. Platí pro FL, OL a ÚS.

Platební prázdniny se poskytují pouze v případě, že na dané smlouvě není evidován dluh, a to maximálně na dva měsíce. Jejich poskytnutí znamená odklad úhrady splátek splatných po dobu trvání platebních prázdnin k datu splatnosti splátky bezprostředně následující po ukončení platebních prázdnin podle původního splátkového kalendáře konkrétní smlouvy. Platební prázdniny je možné využít opakovaně. Pro vyplnění žádosti o platební prázdniny klikněte zde.

 

2) Prodloužení smlouvy. Platí pro FL, OL a ÚS.

Možnost provést prodloužení smlouvy je omezena podmínkami marketingové akce, v rámci které je konkrétní smlouva uzavřena. Pro vyplnění žádosti o prodloužení smlouvy klikněte zde.

 

3) Převod leasingové smlouvy. Platí pro FL.

Pokud již nejste schopni dále splácet splátky leasingu automobilu a přejete si vozidlo převést na třetí osobu, která bude pokračovat ve splácení, je možné uskutečnit převod smlouvy. V případě vašeho zájmu si zde stáhněte bližší informace a potřebné dokumenty dle typu nového klienta.

UPOZORNĚNÍ! Leasingovou smlouvu není možné převést, je-li původní společnost v exekuci nebo je-li leasingová smlouva již ve fázi řádného ukončení smlouvy.

 

4) Předčasné ukončení smlouvy. Platí pro FL, OL a ÚS.

Leasingovou smlouvu lze na základě žádosti klienta předčasně ukončit jednou ze tří následujících variant:

1. Prodejem vozidla klientovi za zbytek leasingových splátek. Z realizace této varianty plyne daňové riziko pro fyzické osoby-podnikající a právnické osoby. Žádost můžete vyplnit zde.

2. Prodejem vozidla klientovi za daňovou zůstatkovou cenu (daňová zůstatková cena je cena po odečtení zákonem stanovených odpisů). Z realizace této varianty neplyne daňové riziko pro fyzické osoby-podnikající a právnické osoby. Žádost můžete vyplnit zde.

3. Prodejem vozidla 3. osobě, kterou stanoví klient (český subjekt). Vozidlo bude prodáno na základě trojstranné dohody mezi klientem, firmou Volkswagen Financial Services a kupujícím. Finanční vypořádání bude vyhotoveno ve smyslu obchodních podmínek leasingu automobilů. Žádost můžete vyplnit zde.

Pro vyplnění žádosti o výpočet předběžné kalkulace finančního vypořádání klikněte zde.

 

5) Vrácení vozu Platí pro FL a ÚS.

V případě, že nelze využít některou z výše uvedených možností, je možné vozidlo vrátit společnosti Volkswagen Financial Services. Vozidlo bude nabídnuto k prodeji a po prodeji bude provedeno finanční vypořádání smlouvy.

 

Vozidlo je možné přistavit po předchozím telefonickém objednání:


  • Porsche Praha - Prosek, Liberecká 12, Praha 8 (telefon: +420 286 001 744-5)

 

Poznámka: Termín se musí objednávat minimálně 7 pracovních dnů dopředu.

 

 

 

Mám operativní leasing a chtěl bych si zajistit ekologickou plaketu (ekologickou známku). Jak mám postupovat? Platí pro OL – kategorie ostatní

U operativního leasingu musí všechny změny související s technickým průkazem, tedy i ekologickou plaketu, zajišťovat naše společnost. O její zajištění můžete požádat písemně (e-mailem) na našem Klientském centru. Za zajištění je účtován poplatek dle platného ceníku.

Mám operativní leasing a potřebuji vyměnit pneumatiky u vozidla. Jak mám postupovat? Platí pro OL, kategorie ostatní

Pokud je Vaše smlouva na operativní leasing vozidla sjednána včetně letních či zimních pneumatik (služba pneuservis), případně disku a uskladnění, je součástí Vaší splátky potřebný počet pneumatik a služby spojené s jejich výměnou. Můžete tedy přijet do jakéhokoli autorizovaného servisu Vaší značky, nebo do jakékoli pobočky sítě Best  Drive (bližší informace naleznete v Driver setu) a po prokázání se „servisní kartičkou“, čerpat pneumatiky a další služby v dohodnutém rozsahu. Pokud si nejste jisti rozsahem Vašich služeb, kontaktujte naše Klientské centrum.

Mám přeplatek na smlouvě

Pro vyplnění žádosti o vrácení přeplatku klikněte zde, popř. odešlete žádost e-mailem – v takovém případě ve své žádosti uveďte číslo vašeho bankovního účtu, ve prospěch kterého žádáte částku vrátit, číslo vaší smlouvy a vámi požadovanou částku pro ověření správného stavu přeplatku.

Mám smlouvu uzavřenou jako fyzická osoba podnikající a přerušil/a jsem činnost. Co je potřeba k převodu na mé rodné číslo? – ÚS, FL

Zašlete nám žádost o převod smlouvy na Vaše rodné číslo prostřednictvím on-line žádosti zde. Žádost lze zaslat i doporučenou poštou na adresu naší společnosti nebo předat osobně v sídle naší společnosti. K žádosti přiložte kopii Vašeho platného občanského průkazu, kopii druhého dokladu totožnosti (například řidičský průkaz) a vyplněný a podepsaný formulář Základní údaje – fyzická osoba nepodnikající. Rovněž je třeba, aby v okamžiku žádosti o převod smlouvy byl originál velkého technického průkazu standardně uložen v sídle naší společnosti. Podmínkou pro posouzení žádosti o převod smlouvy je také úhrada veškerých pohledávek po splatnosti na smlouvě. Po zaslání těchto dokumentů Vám zašleme k podpisu Dodatek ke smlouvě k podpisu

Mám smlouvu uzavřenou na své rodné číslo a začal/a jsem podnikat (jako fyzická osoba podnikající). Co je potřeba k převodu na mé podnikání? – ÚS, FL

Zašlete nám žádost o převod smlouvy na vás jako fyzickou osobu podnikající prostřednictvím on-line žádosti zde. Žádost lze zaslat i doporučenou poštou na adresu naší společnosti nebo předat osobně v sídle naší společnosti. K žádosti přiložte kopii Vašeho platného občanského průkazu a vyplněný a podepsaný formulář Základní údaje – fyzická osoba podnikající. Rovněž je třeba, aby v okamžiku žádosti o převod smlouvy byl originál velkého technického průkazu standardně uložen v sídle naší společnosti. Podmínkou pro posouzení žádosti o převod smlouvy je také úhrada veškerých pohledávek po splatnosti na smlouvě. Po zaslání těchto dokumentů Vám zašleme k podpisu Dodatek ke smlouvě k podpisu.

Mám uzavřenou smlouvu v rámci akce Škoda bez starostí. Kdy si mám objednat nový vůz? Platí pro OL, kategorie ostatní

Doporučujeme objednat nový vůz 6 měsíců před ukončením smlouvy. Naše společnosti vás bude informovat o blížícím se konci smlouvy s časovým předstihem.

Měl/a jsem nehodu a mám poškozené vozidlo

Od 1. 1. 2009 je zvýšen limit škody pro oznamovací povinnost u dopravních nehod na 100 000 Kč.  Kdy je nutné vždy přivolat  Policii ČR.

Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.

Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100 000 Kč.

Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (leasingové společnosti), ale jeho řidič měl na nehodě účast.

Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).

Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).

Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.

Pokud se nedohodnete s účastníkem nehody na zavinění. V ostatních případech je třeba sepsat s účastníky dopravní nehody společný záznam o dopravní nehodě (formulář ke stažení zde, pokyny k jeho vyplnění zde). V případě zavinění nehody řidičem jiného vozidla vám doporučujeme zajistit z jeho strany též podpis prohlášení o zavinění (formulář ke stažení zde). Pokud by vám některý z účastníků nehody odmítl poskytnout součinnost při sepsání záznamu o nehodě, zavolejte k nehodě policii. Pro 2 zúčastněná vozidla používejte jen 1 sadu formulářů (pro 3 vozidla 2 sady atd.), nutné je, aby byla čitelná kopie. Není důležité, kdo formulář dodá a vyplní, formulář může být i v jiném jazyce. Další postup je již totožný v obou případech - nehodu je nutno neprodleně nahlásit příslušně pojišťovně a Volkswagen Financial Services. Společnosti je třeba sdělit následující údaje:

  • datum nehody,
  • předpokládanou výši škody,
  • zavinění,
  • příslušné oddělení Policie ČR (pokud byla nehoda hlášena Polici ČR),
  • název autorizovaného servisu, který bude vůz opravovat.

Při dalším postupu je třeba se řídit pokyny pojišťovny.

Pro vyplnění hlášení o pojistné události klikněte zde.

V případě, že se jedná o totální havárii, závisí další postup na tom, o jakou formu financování se jedná:

Úvěr na auto

Smlouva o úvěru totální škodou nekončí, tedy jste i nadále povinen platit splátky podle splátkového kalendáře. Vzhledem k tomu, že vám byl poskytnut úvěr na auto (účelový úvěr) a vozidlo bylo odcizeno, nabízíme vám dvě varianty řešení:

1. Smlouvu můžete předčasně splatit.

2. Smlouva bude překvalifikována jako smlouva bezúčelová a může být po vás požadováno nové zajištění, zpravidla ručitelským prohlášením ručitele.

V případě vašeho zájmu o některou z výše uvedených variant kontaktujte naše Klientské centrum.

Finanční leasing automobilů

Po obdržení písemného potvrzení totální škody od pojišťovny, vám budou pozastaveny splátky a smlouva bude předčasně ukončena. Máte možnost si vrak vozidla ponechat či jej vrátit naší společnosti.

Operativní leasing

Po obdržení písemného potvrzení totální škody od pojišťovny budou pozastaveny splátky a smlouva bude předčasně ukončena.

Můžu platit měsíční splátky složenkou popř. SIPO úhradou?

Informace o způsobu úhrady pravidelných splátek jste obdrželi již od prodejce v okamžiku uzavírání smlouvy. Tyto informace jsou uvedeny i v obchodních podmínkách v bodě o platbách. Možnost zvolení platby složenkou nebo SIPO bohužel naše společnost neumožňuje a to z důvodu nízkého zájmu našich klientů o tuto službu. Domníváme se, že bezhotovostní bankovní převod je pro naše klienty plnohodnotnou alternativou, která se nám jeví jako pohodlný způsob úhrady splátky bez dalších administrativních poplatků, kterým bychom se v ostatních způsobech nebyli schopni s největší pravděpodobností vyhnout.

Namontoval/a jsem do auta rádio, potřebuji potvrdit souhlas s odepisováním technického zhodnocení?

Veškeré technické zhodnocení vozu si odepisuje podle smlouvy klient. Není třeba žádat Volkswagen Financial Services o souhlas.

Obdržel jsem nabídku následného pojištění u Generali České pojišťovny a chtěl bych v nabídce uskutečnit nějaké změny, co mám dělat? Platí pro FL, ÚS (kategorie pojištění)

V případě zájmu o přepracování je potřeba kontaktovat Klientské centrum, kde sdělíte, jaké změny chcete provést. Následně Vám zašleme přepracovaný Návrh pojistné smlouvy. Tento návrh je potřeba potvrdit. Poté bude zaslána nová pojistná smlouva.

Obdržel jsem nabídku následného pojištění u pojišťovny Kooperativa a chtěl bych v nabídce uskutečnit nějaké změny, co mám dělat? Platí pro FL, ÚS (kategorie pojištění)

V případě zájmu o přepracování je potřeba kontaktovat Klientské centrum, kde sdělíte, jaké změny chcete provést. Následně Vám zašleme přepracovaný Návrh pojistné smlouvy. V návrhu si vyberete varianty, o které máte zájem a zašlete podepsaný na adresu naší společnosti.

Obdržel jsem od Vás nabídku následného pojištění u Generali České pojišťovny a rád bych Vaší nabídku využil. Jak mám teď postupovat? Platí pro FL, ÚS (kategorie pojištění)

V případě zájmu si stačí vybrat variantu, kterou chcete uzavřít, podepsat ji a zaslat odpovědní obálkou na adresu naší společnosti.

Obdržel/a jsem odstoupení od smlouvy

Je nutné neprodleně uhradit pohledávku. Pokud nejste schopen provést úhradu, je vaší povinností přistavit vozidlo. Předem je nutné se telefonicky objednat na níže uvedených kontaktech.

 

Vozidlo je možné přistavit:

 

  • Porsche Praha - Prosek, Liberecká 12, Praha 8 (telefon: +420 286 001 744-5, fax: +420 286 001 799, kontaktní osoby pan Kubišta, pan Lenikus)
  • AutonovaBrno, spol. s .r.o., Masná 20, Brno (telefon: +420 543 424 211, fax: +420 543 424 210)

 

Převzetí vozidel od klienta je možné PO-ČT 8:30-16:30, PÁ 8:30-15:30

Pokud k úhradě ani přistavení nedojde, vystavujete se riziku vymáhání pohledávky externí agenturou, čímž vám vzniknou další náklady spojené s vymáháním.

Obdržel/a jsem upomínku

Pokud jste obdržel/a upomínku z důvodu pohledávky na smlouvě, zkontrolujte prosím doklady o úhradě se splátkovým kalendářem nebo případnými fakturami, které vám byly v minulosti zaslány. Překontrolujte především datum, variabilní symbol, pod kterým jste platbu posílal/a, a číslo účtu, na který byla platba zaslána. Variabilní symbol se musí shodovat s číslem vaší smlouvy. Číslo účtu společnosti Volkswagen Financial Services naleznete ve splátkovém kalendáři.

Pro vyplnění žádosti o zaslání výpisu došlých plateb klikněte zde.

Pro vyplnění žádosti o přiřazení platby ke správnému variabilnímu symbolu klikněte zde.

Obdržel/a jsem výpověď smlouvy. Platí pro FL a OL

Je nutné neprodleně uhradit pohledávku. Pokud nejste schopen provést úhradu, je vaší povinností přistavit vozidlo. Předem je nutné se telefonicky objednat na níže uvedené adrese a kontaktech:


  • Porsche Praha - Prosek, Liberecká 12, Praha 8 (telefon: +420 286 001 744-5)

 

Poznámka: Termín se musí objednávat minimálně 7 pracovních dnů dopředu. Pokud k úhradě ani přistavení nedojde, vystavujete se riziku vymáhání pohledávky externí agenturou, čímž vám vzniknou další náklady spojené s vymáháním.

Obdržela od Vás nabídku následného pojištění u pojišťovny Kooperativa a rád bych Vaší nabídku využil. Jak mám teď postupovat? Platí pro FL, ÚS (kategorie pojištění)

V případě zájmu stačí v návrhu zaškrtnout vybrané varianty pojištění, podepsat návrh a Informace pro zájemce o pojištění a vše zaslat v odpovědní obálce na adresu naší společnosti.

Omylem jsem zaslal/a "akontaci" na účet Volkswagen Financial Services místo obchodníka. Platí pro FL

V takovém případě informujte písemně naši společnost a my tuto záležitost s obchodníkem vyřešíme. 

Poslal/la jsem platbu pod chybným variabilním symbolem. Platí pro FL, ÚS a OL

Můžete využít on-line žádosti, na základě které platbu uhrazenou pod chybným variabilním symbolem dohledáme a přiřadíme na vaši smlouvu.

Potřebuji kopie dokumentů ze smlouvy. (SK, PP, LS, osvědčení o pojištění)

Pro zaslání kopie dokumentů ze smlouvy můžete vyplnit online žádost zde.

Potřebuji potvrdit pro auditory stav závazků a pohledávek. Platí pro FL, OL a ÚS.

Zašlete nám vámi evidovaný stav k požadovanému datu, který po kontrole potvrdíme a odešleme zpět.

Potřebuji půjčit technický průkaz (např. z důvodu provedení STK, montáž tažného zařízení, ztráta RZ či ORV aj.). Platí pro FL a ÚS

V případě, že potřebujete zapůjčit technický průkaz, je možné poslat písemnou žádost e-mailem: klient@vwfs.cz, faxem: 224 993 307, poštou nebo přes internetové stránky pomocí on-line formuláře. Jakmile Vaši žádost obdržíme, pošleme Vám technický průkaz poštou na Vámi uvedenou adresu nebo kurýrní službou ke zvolenému obchodníkovi. Zápůjční doba je 14 dnů. Pokud nemůžete dodržet stanovenou lhůtu pro vrácení technického průkazu, můžete nás požádat o prodloužení stanovené lhůty k vrácení technického průkazu. Technický průkaz si můžete vyzvednout také osobně v našem Klientském centru, a to každý den od 8:00 do 17:00. V případě osobního vyzvednutí bude technický průkaz vydán pouze klientovi, popř. klientem zmocněnému zástupci, který je zplnomocněn jednat v této záležitosti za klienta. Plná moc musí být úředně ověřena.

Potřebuji vystavit potvrzení o bezdlužnosti

Potvrzení o splácení vystavuje naše společnost na základě žádosti klienta. Pro vyplnění online žádosti klikněte zde.

Potřebuji vystavit přehled došlých plateb

Pro potvrzení došlých plateb k vaší smlouvě můžete vyplnit online žádost zde.

Potřebuji zaslat kopii technického průkazu. Platí pro FL, ÚS a OL

Pro vyplnění žádosti o zaslání kopie technického průkazu klikněte zde

Proč musím čekat, až skončí smlouva, když jsem už všechno zaplatil/a?

Smlouva byla sjednána na dobu určitou a tu je třeba dodržet. V jiném případě by se jednalo o předčasné ukončení, na což se vztahují jiná pravidla, včetně poplatků.

Souhlas s výjezdem

Pokud potřebujete souhlas s výjezdem do zahraničí, můžete si požádat přes on-line formulář na našem webu, písemnou formou e-mailem, faxem nebo poštou. Podmínkou vystavení tohoto souhlasu je dobrá platební morálka.

Společnost, na kterou je uzavřena smlouva byla sloučena, byla rozdělena, zrušena bez likvidace, prodána atp.

Jedná se o nestandardní převod.

Musíte doložit:

kopii dokladu na základě, kterého došlo ke změně (tzn. kopii smlouvy o prodeji podniku, kopii smlouvy o prodeji části podniku vč. přílohy, kde je uvedeno, že přechází i smlouvy u ŠkoFINu, doklad o vkladu podniku atd.)

výpis z obchodního rejstříku nové společnosti,

základní údaje

Osvědčení o přidělení DIČ

bankovní spojení nového klienta

V případě dalších dotazů kontaktujte prosím naše Klientské centrum.

Uzavřel jsem s Vámi následné pojištění a ještě jsem nedostal zelenou kartu. Co mám dělat? Platí pro FL, ÚS (kategorie pojištění)

Po uzavření následného pojištění je automaticky zasílána nová zelená karta. V případě, že jste zelenou kartu neobdržel nebo došlo ke ztrátě, je možné kontaktovat naše Klientské centrum, které Vám zelenou kartu zašle.

Změnil/a jsem příjmení či název firmy. Platí pro FL, ÚS a OL

Pro nahlášení změny příjmení či názvu firmy můžete využít online žádosti zde, popř. nám zašlete informaci o této změně poštou či faxem. Má-li být tato změna uváděna na všech daňových dokladech, je nutné doložit kopii občanského průkazu (popř. oddacího listu), živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku, kde je změna již provedena.

Změnil/a jsem trvalý pobyt, sídlo firmy či kontaktní adresu. Platí pro FL, ÚS a OL

Pro nahlášení změny adresy můžete využít online žádosti zde, popř. nám zašlete informaci o této změně poštou či faxem. Má-li být tato změna uváděna na všech daňových dokladech, je nutné doložit kopii občanského průkazu, živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku, kde je změna již provedena. 

Změnil/a jsem číslo bankovního účtu. Platí pro FL, ÚS a OL

Pro nahlášení změny bankovního účtu můžete využít online žádosti zde, popř. nám zašlete informaci o této změně poštou či e-mailem.

Ztratil/a jsem osvědčení o registraci vozidla (ORV). Platí pro OL

Zašlete na naši adresu žádost o vystavení nového ORV. Po obdržení vaší žádosti zajistíme vystavení nového ORV na příslušném registru vozidel a následně vám ORV zašleme poštou na adresu, popř. do Zákaznického centra v Mladé Boleslavi či ke zvolenému obchodníkovi. Výše poplatků souvisejících s vystavením nového ORV je uvedena v Ceníku administrativních úkonů.  

Ztratil/a jsem, popř. byla mi odcizena SPZ/RZ. Platí pro OL

Zašlete na naši adresu žádost o vydání nových RZ. Pokud došlo k odcizení RZ, doložte k žádosti protokol Policie ČR o oznámení odcizení RZ. Pokud došlo ke ztrátě pouze jedné RZ, je nutné k žádosti doložit druhou RZ. Po obdržení vaší žádosti zajistíme vystavení nových RZ, které Vám zašlem poštou na adresu popř. do Škoda Auto Mladá Boleslav či ke zvolenému obchodníkovi. Výše poplatků souvisejících s vydáním nových RZ je uvedena v Ceníku administrativních úkonů.

 

Jak postupovat při registraci vozidla od 1. 1. 2015. Podrobný popis ZDE

 

Upozorňujeme na možnost zadání Vašich požadavků či žádostí prostřednictvím on-line žádostí.

Nenašli jste zde odpověď na Váš dotaz, napište nám prosím prostřednictvím internetového formuláře, rádi Vám odpovíme.

Ceník úkonů

V této sekci naleznete přehled cen jednotlivých úkonů.

OTEVŘETE SI KOMPLETNÍ CENÍK VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

 

 

Dotazník spokojenosti

Ohodnoťte nás!

Máte dobrou nebo špatnou zkušenost se zákaznickým servisem?

Pošlete nám zpětnou vazbu na personál nebo produkty a procesy. Vaše komentáře budou vyslyšeny. Pochvaly vidí členové personálu i klienti a připomínky dostane rovněž vedoucí klientského centra.

Zlepšujeme se díky vám. Děkujeme.

 

Dan Toma
Vedoucí úseku Klientské centrum

Odkaz na hodnocení

 

Staffino