Zásady zpracování osobních údajů ve Volkswagen Financial Services pro služby financování

(dále jen „Zásady“)
 

1. Úvodní informace

(1)    Společnost ŠkoFIN s.r.o., se sídlem na adrese Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00 Praha 5, IČO: 45805369 (dále jen „Společnost“) při poskytování finančních služeb zpracovává osobní údaje klientů a dalších osob, tedy fyzických osob, které se Společností uzavřely smlouvu o poskytnutí finančních služeb (dále jen „Smlouva“) nebo se Společností vstupují do jednání za účelem uzavření Smlouvy nebo v souvislosti s uzavřením Smlouvy (dále jen „Klienti“), jakožto i osob, které mohou být potencionálními klienty Společnosti, stejně tak i osob, které mají vztah ke Klientovi nebo potenciálnímu klientovi (manželka, ručitel, spolubydlící, majitel vozidla apod.), nebo pouze návštěvníků internetových stránek www.vwfs.cz (souhrnně pouze „Subjekty údajů“).

(2)    Společnost zpracovává osobní údaje Subjektů údajů především v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a dalšími navazujícími či prováděcími předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. Pokud Společnost zpracovává rodné číslo nebo vyžaduje-li souhlas se zpracováním rodného čísla, děje se tak v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. Ke zpracování osobních údajů dochází na základě souhlasu Klienta či jiných Subjektů údajů, ledaže jde o zpracování, ke kterému právní předpisy souhlas nevyžadují a umožňují zpracování na základě jiného právního důvodu (typicky plnění smlouvy se Společností, plnění právní povinnosti, zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu apod.).

(3)    Souhlas s jednotlivými činnostmi zpracování osobních údajů může Klient či jiný Subjekt údajů udělit několika způsoby v různých situacích a časových okamžicích, typicky:

  • při uzavírání Smlouvy se Společností prostřednictvím obchodníka spolupracujícího se Společností prostřednictvím dokumentu označeného jako „Základní údaje“;
  • při uzavírání Smlouvy se Společnosti online prostřednictvím e-shopu dostupného skrze http://eshop.skoda-auto.com/;
  • při žádosti o přípravu kalkulace či nabídky před uzavřením Smlouvy;
  • při žádosti o předschválení; nebo
  • při vyplňování kteréhokoliv formuláře na internetových stránkách www.vwfs.cz.

(4)    Podle žádného obecně závazného právního předpisu není Klient či jiný Subjekt údajů povinen poskytnout Společnosti své osobní údaje ani svůj souhlas s jejich zpracováním. Subjekt údajů nemusí udělit svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, poskytnutí svých osobních údajů může kdykoliv odmítnout a již udělený souhlas může kdykoliv odvolat. Poskytne-li Subjekt údajů své osobní údaje Společnosti, činí tak zcela dobrovolně. Pokud však Subjekt údajů své osobní údaje nebo souhlas s jejich zpracováním Společnosti neposkytne, může to mít za následek, že Společnost nebude tomuto Subjektu údajů schopna poskytnout financování a uzavřít s tímto Subjektem údajů Smlouvu, není-li u konkrétního souhlasu uvedeno jinak. Neposkytnutí či odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů může mít případné další následky, které jsou Subjektu údajů připomínány při obstarávání jeho jednotlivých souhlasů.

(5)    Poskytne-li Subjekt údajů Společnosti v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy či v jiné souvislosti osobní údaje třetích osob, zaručuje se tento Subjekt údajů, že předem získal od těchto třetích osob souhlas (který splňuje veškeré náležitosti platného souhlasu dle platných a účinných právních předpisů, zejména je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný) s poskytnutím jejich osobních údajů Společnosti a s jejich následným zpracováním Společností pro účely stanovené v těchto Zásadách. Na výzvu Společnosti je Subjekt údajů, který poskytl Společnosti osobní údaje třetích osob, povinen doložit Společnosti získání souhlasu od těchto třetích osob.

2. Informace o zpracování osobních údajů na základě souhlasu

(1)    Pouze se souhlasem Klienta nebo Subjektu údajů může Společnost zpracovávat osobní údaje a veškeré další informace týkající se Subjektu údajů, které tento Subjekt údajů sdělil nebo sdělí Společnosti, nebo které byly Společností oprávněně získány od třetích osob či které Společnost získala ze své vlastní činnosti za účely uvedenými v tomto článku 2. těchto Zásad.

(2)    Společnost sbírá souhlasy Subjektů údajů proto, aby mohla výše uvedené osobní údaje a další informace Subjektů údajů shromažďovat, uchovávat a dále zpracovávat za účelem:

a)      zasílání obchodních sdělení Společnosti včetně nabídky doplňkových služeb souvisejících se Smlouvou (pojištění, servisní služby, asistenční služby atd.);

Za tímto účelem může dojít rovněž k poskytování osobních údajů Subjektů údajů v rozsahu identifikačních údajů a údajů o průběhu obchodního jednání souvisejícího s uzavřením Smlouvy za účelem marketingové nabídky výrobků a služeb osobám majetkově propojeným se Společností (dále jen „Propojené osoby“), konkrétně:

  • Porsche Česká republika s.r.o. (importér vozidel značky Volkswagen, Volkswagen Užitkové vozy, Audi a SEAT)
  • Volkswagen Bank Gesellschaft mit beschränkter Haftung
  • Volkswagen AG

Se všemi marketingovými aktivitami Společnosti uvedenými pod tímto písmenem a) i pod písmenem b) níže souvisí i analýza dřívějších vztahů Klienta se Společností včetně analýzy služeb a produktů, které Společnost Klientovi dříve poskytla/poskytovala, a to především z důvodu, aby Společnost mohla Klientovi dále nabídnout produkt, který by jej mohl nejvíce zajímat.

Odmítnutí udělení tohoto souhlasu ze strany Klienta či jiného Subjektu údajů nemá žádný vliv na možnost uzavření Smlouvy; i v případě neudělení tohoto souhlasu je Společnost oprávněna zasílat Subjektům údajů obchodní sdělení týkající se obdobných služeb (přímý marketing) na adresu, emailovou adresu či prostřednictvím SMS na telefonní číslo adresáta ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud daný adresát předem nevyjádří svůj nesouhlas s tímto marketingovým oslovováním.

b)      nabízení pojištění, s čímž souvisí možné předání osobních údajů Klientů pojišťovnám, pro které Společnost vystupuje jako pojišťovací agent, z důvodu výběru produktu nejvíce odpovídajícího potřebám jednotlivých Klientů (seznam všech pojišťoven, se kterými spolupracuje Společnost je dostupný na vyžádání).

Odmítnutí udělení tohoto souhlasu nemá žádný vliv na možnost uzavření Smlouvy.

c)      zpracování rodného čísla za účelem (i) zajištění jednoznačné identifikace Subjektu údajů v rámci Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“) a umožnění vzájemného informování uživatelů NRKI a (ii) vzájemného informování uživatelů NRKI a uživatelů Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“) o bonitě Subjektu údajů, jeho důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity Subjektu údajů, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se Smlouvou ze strany uživatelů NRKI a BRKI.

Udělení tohoto souhlasu se zpracováním rodného čísla Subjektu údajů pro výše uvedený účel je zcela dobrovolné, svůj dříve udělený souhlas se zpracováním může Subjekt údajů kdykoliv odvolat a neudělení souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které Společnost Subjektům údajů může poskytnout.

Bližší informace o registrech NRKI a BRKI jsou uvedeny níže v článku 7 těchto Zásad.

3. Doba, na kterou se uděluje souhlas

(1)    Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za podmínek a pro účely stanovené v předchozích bodech 2.(2).a) a 2.(2).b) těchto Zásad se uděluje na dobu 1 roku od poskytnutí tohoto souhlasu, pokud nedojde k uzavření Smlouvy. V případě, že mezi Subjektem údajů a Společností bude uzavřena Smlouva, uděluje se tento souhlas na dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou a na dobu dalších 3 let od data ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou.

(2)    Souhlas se zpracováním osobních údajů dle bodu 2.(2).c) těchto Zásad se uděluje na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení, pokud nedojde k uzavření Smlouvy. V případě, že mezi Subjektem údajů a Společností bude uzavřena Smlouva, uděluje se tento souhlas na dobu trvání smluvního závazku založeného Smlouvou a na dobu dalších 4 let od splnění veškerých finančních závazků Klienta z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak.

4. Informace o zpracování osobních údajů na základě jiného právního důvodu než je souhlas

(1)    Společnost může i bez souhlasu Klienta či jiných Subjektů údajů shromažďovat, uchovávat a dále zpracovávat veškeré informace a osobní údaje Klienta či jiného Subjektu údajů (včetně rodného čísla, pokud zpracování rodného čísla vyplývá ze zvláštního právního předpisu), které byly Společnosti ze strany Subjektu údajů sděleny, které byly Společností v souvislosti s žádostí Klienta o uzavření Smlouvy nebo v souvislosti s realizací navazujících úkonů oprávněně získány od třetích osob či které Společnost získala z vlastní činnosti, a to za účelem:

      a)         jednání za účelem uzavření Smlouvy nebo v souvislosti s uzavřením Smlouvy;

      b)         jednání a vyřízení žádosti Klienta o poskytnutí financování;

      c)         posouzení, zda s Klientem vstoupit do jednání o smluvním vztahu, zejména za účelem získání informací o Klientově bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti, nutných pro posouzení Klientovy žádosti; s tímto souvisí i vedení seznamu rizikových osob Společností;

      d)         odesílání údajů včetně rodného čísla do České kanceláře pojistitelů (dále jen „ČKP“) za účelem prověření bezeškodného průběhu;

      e)         plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu založeného Smlouvou;

      f)         jednání o uzavření smluv o doplňkových službách a plnění práv a povinností při poskytování doplňkových služeb;

      g)         uplatňování a správy nároků plynoucích ze Smlouvy, případně pro účely dokazování a obrany v případě potenciálního sporu;

      h)         plnění povinností, které Společnosti stanoví obecně závazné právní předpisy (např. zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, daňové a účetní předpisy apod.).

(2)    Pro účely plnění právních povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, může Společnost pořizovat fotokopie dokladů totožnosti Klienta (se souhlasem Klienta) a evidovat Klientovo rodné číslo.

(3)    Společnost může využívat rodné číslo Klienta také za účelem Klientovy jedinečné identifikace především v rámci vyhledávání v databázích pro posuzování Klientovy bonity, platební morálky a důvěryhodnosti, vyhledávání v databázi ČKP pro případné ověření bezškodného průběhu, či za účelem ověřování a přihlašování pohledávek v rámci potenciálního řízení o insolvenci. V rámci komunikace se Společností provádí Společnost Klientovu jednoznačnou identifikaci především prostřednictvím jedinečných identifikátorů, jako jsou číslo smlouvy, číslo klienta, registrační značka vozidla nebo IČO; v případě Klientova zájmu však Společnost může provést Klientovu jedinečnou identifikaci za pomocí Klientova rodného čísla, jehož sdělením zaměstnanci Společnosti Klient uděluje Společnosti souhlas se zpracováním tohoto rodného čísla pro konkrétní případ.

(4)    Osobní údaje Klienta zpracovávané Společností bez potřeby získávat Klientův souhlas na základě jiného právního důvodu dle písmen a) až g) odstavce 4.(1) těchto Zásad bude Společnost uchovávat po dobu 1 roku od jejich získání, pokud nedojde k uzavření Smlouvy. V případě, že mezi Klientem a Společností dojde k uzavření Smlouvy, budou Klientovy osobní údaje uchovávány nejdéle po dobu 11 let od data splnění veškerých finančních závazků Klienta ze Smlouvy nebo od data ukončení smluvního vztahu, pokud Klientovy závazky byly splněny před zánikem Smlouvy.

(5)    Osobní údaje, které Společnost zpracovává za účelem plnění povinností ze Smlouvy, budou uchovány a zpracovány po dobu trvání Smlouvy.

(6)    Osobní údaje, které Společnost zpracovává za účelem plnění svých povinností vyplývajících z právních předpisů, budou uchovávány minimálně po dobu stanovenou v těchto právních předpisech.

(7)    Osobní údaje Klienta, který nesplatil svůj dluh vůči Společnosti, budou uvedeny v seznamu rizikových osob dle písm. c) odstavce 4.(1) těchto Zásad, kde mohou být vedeny až po dobu 16 let po odepsání pohledávky.

5. Komunikace související s průběhem Smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku

(1)    Poskytnutím e-mailové adresy či telefonního čísla Společnosti Klient souhlasí s tím, aby v souvislosti s Klientovou žádostí o uzavření Smlouvy a dále po celou dobu trvání Klientova vztahu se Společností s Klientem Společnost komunikovala v rámci kteréhokoliv smluvního vztahu, na základě kterého Klientovi Společnost poskytuje své produkty či zprostředkovává související produkty, prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Společnost tedy může zasílat veškeré písemnosti, včetně smluvní dokumentace obsahující Klientovy osobní údaje, jakož Klienta také informovat či s Klientem jinak komunikovat v souvislosti s Klientovými smlouvami skrze tyto prostředky komunikace na dálku uvedené výše (tzn. emailem a/nebo SMS). Pokud by Klient neměl zájem o tento způsob komunikace ve smluvních záležitostech, může kontaktovat Společnost a informovat ji o tom. V takovém případě s Klientem bude Společnost nadále komunikovat v rámci smluvních záležitostí prostřednictvím Klientovy kontaktní poštovní adresy.

(2)    V případě telefonické komunikace se Společností bude takovýto telefonní hovor nahráván pro účely zdokumentování projevu vůle Klienta (či jiného volajícího jakožto Subjektu údajů) souvisejícího zejména se Smlouvou. Nahrávka telefonního hovoru může být Společností uchována po dobu až 5 let. Současně Klient souhlasí, že nahraný hovor bude využit ke kontrole a zlepšování kvality služeb poskytovaných call centrem Společnosti. O této skutečnosti bude Subjekt údajů při komunikaci s call centrem Společnosti vždy poučen na začátku telefonátu, stejně jako o možnosti nepokračovat v hovoru a využít jiný z prostředků komunikace v případě, pokud nesouhlasí se zaznamenáváním obsahu telefonického rozhovoru.

6. Veřejné rejstříky a rejstříky vedené soukromými osobami

(1)    Společnost může i bez Klientova souhlasu zpracovávat, shromažďovat a uchovávat osobní údaje o Klientově bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti za účelem posuzování rizik Společnosti plynoucích ze Smlouvy. Společnost může za tímto účelem rovněž uskutečňovat dotazy na majetkové evidence či jiné databáze vedoucí informace o majetku nebo majetkových poměrech fyzických a právnických osob – jedná se zejména o veřejné rejstříky jako je Obchodní rejstřík, Katastr nemovitostí, Insolvenční rejstřík, Živnostenský rejstřík, Centrální evidence exekucí a Administrativní registr ekonomických subjektů. Výsledná zjištění může Společnost používat pro ověření Klientovy bonity, platební morálky a důvěryhodnosti, popřípadě na základě zjištěných informací může Společnost ověřovat správnost Klientem poskytnutých údajů.

(2)    Za účelem uvedeným v předchozím odstavci může Společnost také získávat, dále zpracovávat a porovnávat Klientovy osobní údaje s databázemi třetích osob. Údaje o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti klienta za účelem posuzování rizik vyplývajících pro Společnost získává Společnost od společnosti Bisnode; více informací o společnosti Bisnode a jejím zpracovávání osobních údajů naleznete na www.bisnode.cz/privacy.

7. Nebankovní registr klientských informací, Bankovní registr klientských informací a registry zájmového sdružení právnických osob SOLUS

(1)    V souvislosti se zajištěním efektivního plnění povinností, vyplývajících zejména z právních předpisů směřujících k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů, a za účelem ochrany zájmu Společnosti na poskytování úvěrových produktů pouze důvěryhodným a bonitním klientům, kdy Společnost zjišťuje a zpracovává údaje o osobách (a to i bez souhlasu těchto osob, vyjma rodného čísla) potřebné k tomu, aby bylo možné posoudit úvěruschopnost, je Společnost uživatelem Nebankovního registru klientských informací (NRKI), který provozuje CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.

(2)    V rámci NRKI jsou zpracovávány informace, které si nebankovní věřitelské subjekty vzájemně poskytují o smluvních (úvěrových) vztazích mezi těmito subjekty a jejich klienty a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti, resp. úvěruschopnosti, klientů nebankovních věřitelských subjektů.

(3)    V souvislosti s účastí Společnosti na NRKI Společnost zpracovává o svých klientech, do NRKI poskytuje a z NRKI získává tyto osobní údaje Klientů:

       -         identifikační osobní údaje;

       -         údaje vypovídající o tom, zda mezi Klientem a Společností došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního vztahu;

       -         údaje vypovídající o finančních závazcích Klienta a o plnění těchto závazků ze strany Klienta;

       -         údaje vypovídající o zajištění závazků Klienta;

       -         údaje vypovídající o tom, zda ohledně Klienta došlo k postoupení pohledávky;

       -         údaje vypovídající o bonitě Klienta, důvěryhodnosti (či platební morálce), resp. úvěruschopnosti, které Klient Společnosti sdělil, nebo které si o Klientovi Společnost získala v souvislosti s plněním, případně neplněním příslušného smluvního vztahu.

(4)    Tyto údaje mohou být rovněž poskytnuty uživatelům Bankovního registru klientských informací (BRKI), který provozuje společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se smluvními vztahy mezi Klientem a uživateli NRKI a/nebo BRKI.

(5)    Právním základem pro zpracování osobních údajů Klientů v NRKI je (a) plnění právních povinností v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, (b) oprávněné zájmy věřitelských subjektů, zejména zájem na poskytování úvěrových produktů pouze bonitním a důvěryhodným klientům a (c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících Klienty či majitele Klientů a vždy v případě, kdy je zpracováváno rodné číslo fyzické osoby (viz souhlas dle bodu 2.(2).c) těchto Zásad). Právním základem pro zpracování informací (osobních údajů) v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, Klientů je (a) plnění právních povinností bank a věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, (b) oprávněné zájmy bank a věřitelských subjektů a (c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících Klienty (právnické osoby) či majitelů Klientů (právnických osob) a ve vztahu k NRKI vždy v případě, kdy je zpracováváno rodné číslo fyzické osoby (viz souhlas dle bodu 2.(2).c) těchto Zásad).

(6)    Veškeré informace týkající se NRKI, účasti věřitelských subjektů na NRKI, zpracování osobních údajů klientů věřitelských subjektů v NRKI, vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI, jakož i poučení o všech právech klientů věřitelských subjektů v souvislosti s NRKI či vzájemným informováním uživatelů NRKI a BRKI, jsou uvedeny v Informačním memorandu Nebankovního registru klientských informací (včetně základních informací o vzájemné výměně informací s Bankovním registrem klientských informací) (dále jen „Informační memorandum“), které můžete kdykoliv dostat v Klientském centru či na webových stránkách provozovatele NRKI (www.cncb.cz).

(7)    Společnost za níže uvedenými účely může předávat osobní údaje Klienta k dalšímu zpracování také zájmového sdružení právnických osob SOLUS, se sídlem na adrese Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha, IČO: 69346925 (dále jen „SOLUS“), které vede Registr FO, Registr IČ a Pozitivní registr sdružení SOLUS (dále jen „Registry SOLUS“).

(8)    Účelem zpracování osobních údajů Klienta a jejich zpřístupňování třetím stranám dle předchozích odstavců (1) až (7) tohoto bodu 7 je:

      a)         vytvoření souborů informací v rámci NRKI, BRKI a Registrů SOLUS vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů (těmito informacemi se rozumí zejména údaje o existenci závazků, o včasnosti jejich plnění a o jejich zajištění apod.),

      b)         zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů v rámci jednotlivých registrů (NRKI, BRKI a Registry SOLUS) o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky klientů ze strany oprávněných uživatelů registrů.

(9)    Oprávnění uživatelé příslušných registrů (NRKI, BRKI a Registry SOLUS) jsou uvedeni Informačním memorandu Nebankovního registru klientských informací a Bankovního registru klientských informací a/nebo na webových stránkách www.solus.cz.

(10)    V souladu s § 20z odst. 5 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Společnost a SOLUS při výměně informací a při zpracování dat v Registrech SOLUS oprávněna používat rodné číslo spotřebitele, pokud ho Společnost oprávněně získala.

(11)    Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů v rámci jednotlivých registrů a způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a BRKI jsou uvedeny v Informačním memorandu a Poučení o registrech Sdružení SOLUS (dále jen „Poučení o registrech SOLUS“).

(12)    V případě uzavření Smlouvy Klient stvrzuje, že se se seznámil s Informačním memorandem a s Poučením o registrech SOLUS, která obsahují i poučení o právech Klienta v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů v rámci registrů i pro účely vzájemného informování se jednotlivých uživatelů registrů i pro účely vzájemného informování se uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce, resp. úvěruschopnosti jejich klientů. Dále také Klient stvrzuje, že před podpisem Smlouvy byl informován, že aktuální znění Informačního memoranda může kdykoli dostat v Klientském centru či na webových stránkách provozovatele NRKI (www.cncb.cz), že Poučení o registrech SOLUS se nachází na webových stránkách SOLUS (www.solus.cz) a že oba dokumenty jsou též k získání v zákaznickém centru Společnosti či na webových stránkách Společnosti (https://www.vwfs.cz).

8. Způsob zpracování osobních údajů

(1)    Osobní údaje Klienta či jiných Subjektů údajů budou Společností zabezpečeně uchovány v elektronické nebo listinné podobě a Společnost tyto osobní údaje může zpracovávat manuálně či automatizovaným způsobem. Identifikační a jiné osobní údaje klienta či jiných Subjektů údajů budou vedeny v informačních systémech Společnosti společně s veškerými údaji a informacemi o osobě Klienta či jiného Subjektu údajů, bonitě, platební morálce a dalších majetkových poměrech, které Společnosti Klient či jiný Subjekt údajů poskytne, nebo které Společnost získá od třetích osob nebo z vlastní činnosti.

(2)    Společnost může Klientovy osobní údaje anonymizovat a na základě těchto anonymních údajů může vytvářet agregované finanční reporty zasílané především své mateřské společnosti – Volkswagen Bank Gesellschaft mit beschränkter Haftung, či provádět správu nestandardně ukončených Smluv.

(3)    Při jednání o uzavření Smlouvy se Společností mohou veškeré nebo některé činnosti předcházející uzavření Smlouvy pro Společnost zajišťovat třetí osoby, zejména obchodníci obchodní sítě VWFS a jiní zprostředkovatelé finančních produktů, kterým mohou být zpřístupněny Klientovy osobní údaje. Tyto třetí osoby tak mohou vystupovat v pozici zpracovatele osobních údajů a zpracovávat osobní údaje Klientů či Subjektů údajů jménem a dle pokynů Společnosti. Také za účinnosti Smlouvy mohou některé činnosti pro Společnost vykonávat třetí osoby (jako např. pojišťovny, poskytovatelé asistenčních a servisních služeb, kterým mohou být v souladu s těmito Zásadami poskytnuty osobní údaje Klienta). Kompletní a aktuální seznam zpracovatelů a dalších příjemců osobních údajů spolupracujících se Společností je dostupný na vyžádání.

9. Předání osobních údajů

(1)    S některými druhy zpracování osobních údajů např. zpracování za účelem prověřování rizik obchodů, které Klient uzavře s Propojenými osobami (viz definice výše) nebo o jejichž uzavření s kteroukoliv Propojenou osobou Klient vede jednání, nedílně souvisí předávání Klientových osobních údajů v rozsahu identifikačních údajů (včetně rodného čísla) a údajů sloužících k posouzení Klientovy důvěryhodnosti, bonity a platební morálky těmto Propojeným osobám.

10. Práva subjektů údajů

(1)    Klient má právo požadovat od Společnosti informace, zda a v jakém rozsahu jsou Klientovy osobní údaje zpracovány. Dále má Klient v souladu s Nařízením právo požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti tomuto zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

11. Kontaktní údaje

(1)    Společnost ŠkoFIN s.r.o. lze kdykoliv kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na internetové stránce www.vwfs.cz (preferovaný kontakt), kde je také možné uplatnit veškerá práva Subjektů údajů. Další kontaktní údaje:

    e-mailová adresa:    klient@vwfs.cz

    telefonní číslo:        +420 224 992 410

    poštovní adresa:      Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00 Praha 5

(2)    Pověřenec pro ochranu osobních údajů Společnosti je dostupný prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

    e-mailová adresa:    DPO@vwfs.cz

    telefonní číslo:         +420 224 992 410

    poštovní adresa:      zasílejte „k rukám DPO“ na adresu Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00 Praha 5

12. Účinnost těchto Zásad

(1)    Tyto Zásady byly naposledy aktualizovány dne 25. 5. 2018.

 

 

Další dokumenty, které popisují, jak společnost ŠkoFIN s.r.o. chrání soukromí a nakládá s osobními údaji, jsou dostupné zde: